Till innehåll på sidan

Beskrivning av Oljeleveranser – kommunvis redovisning

I denna årliga statistik redovisas oljehandelns leveranser av bensin, diesel, E85 och eldningsoljor till slutliga förbrukare på län och kommuner.

Statistiken baseras på uppgifter från oljehandelsföretag i landet (huvudsakligen lagringsskyldiga säljare enligt lagen om oljelagring).

Industrins samt el-, gas- och värmeverkens direktimport av olja (sådan import som ej sker via oljebolagen) ingår i den regionala redovisningen. Leveranserna till och förbrukning av olja i raffinaderier ingår inte i statistiken. Inte heller leveranser av olja för utrikes sjöfart ingår.

Mellan 1990 och 2000 ingick inte denna statistik i den officiella statistiken, utan var branschfinansierad statistik. Dessa kommunvisa volymer kan köpas av SCB. Volymerna från och med undersökningsåret 2001 publiceras återigen i statistiska meddelanden. Motsvarande uppgifter fram till och med år 1989 finns publicerade som officiell statistik i Statistiska meddelanden (SM) serie E 13.