Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, december 2020

Antalet aktieägare ökade under 2020

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2021-03-04 9.30

Vid utgången av december 2020 uppgick aktieförmögenheten av svenska börsnoterade aktier på svensk marknadsplats till 9 619 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 751 miljarder kronor jämfört med slutet av juni. Antalet aktieägare inom hushållssektorn ökade med 80 000 under 2020.

Under andra halvåret 2020 steg marknadsvärdet av svenska aktier noterade på svenska marknadsplatser med 1 751 miljarder kronor, vilket var en ökning med 22 procent jämfört med första halvåret. Under samma period steg OMX Affärsvärldens generalindex med 19 procent och antalet börsnoterade bolag uppgick till 891 stycken vid utgången av perioden.

Affärsvärldens generalindex, index, 2020

Affärsvärldens generalindex, index, 2020

Antalet aktieägare ökade under året

Inom hushållssektorn fanns 1 223 000 aktieägare vid utgången av 2020, vilket var en ökning med 80 000 privatpersoner under helåret. Andelen aktieägare i befolkningen var vid utgången av 2020 11,1 procent, vilket var en ökning med 0,7 procentenheter under helåret. Det var främst män och yngre personer som bidrog till ökningen.

Det var framför allt yngre privatpersoner som har köpt aktier under 2020. För samtliga åldersgrupper mellan 18 och 54 år har andelen aktieägare i totalbefolkningen ökat med minst 1 procentenhet sedan december 2019. Den åldersgrupp som hade den största ökningen var ålderskategorin 25-34 år, som ökade med 1,7 procentenheter under året 2020. Kvinnors ägarandel av totalen för åldersgruppen ökade med 0,7 procentenheter medan männens ökade med 2,5 procentenheter.

Andel aktieägare per åldersgrupp, sista december 2019 och 2020, procent

Andel aktieägare per åldersgrupp, sista december 2019 och 2020, procent

Stora skillnader mellan olika inkomstgrupper

Hushållssektorns aktieförmögenhet uppgick vid utgången av 2020 till 1 186 miljarder kronor, vilket var en ökning med 230 miljarder under halvåret. Hushållens medianportfölj uppgick till 46 000 kronor vid utgången av perioden.

Aktieägandet mellan olika inkomstgrupper skiljer sig åt. Vid utgången av sista december 2020 var andelen aktieägare inom inkomstgruppen 300 000–399 999 kronor högst, där återfanns en sjättedel av aktieägarna. Den inkomstgrupp där aktieägarna ökade mest procentuellt sedan första halvåret 2020, var inkomstgruppen 600 000–699 999 kronor, där antalet aktieägare ökade med 11 procent. Det går inte att från statistiken urskilja om fler inom inkomstgruppen köpte aktier eller om det har skett förändringar inom vilken inkomstgrupp aktieägarna ingår i.

Antal ägare (vänster) och genomsnittlig portföljstorlek, tkr (höger) efter inkomstgrupp

Antal ägare (vänster) och genomsnittlig portföljstorlek, tkr (höger) efter inkomstgrupp

Under 2020 har den genomsnittliga aktieportföljen för samtliga inkomstgrupper inom hushållssektorn ökat i värde. Den genomsnittliga portföljen i inkomstgruppen 900 000–999 999 har under 2020 ökat med 25 procent. Det kan jämföras med en genomsnittlig utveckling på 8 procent för de övriga inkomstgrupperna. Vid utgången av 2020 uppgick ägarandelen för dem med en inkomst mellan 900 000–999 999, till 3 procent. Det kan jämföras med inkomstgruppen som tjänade en miljon eller mer, där andelen var nästan 60 procent.

USA och Storbritannien ökade sitt ägande

Aktieägarstrukturen på svenska marknadsplatser har historiskt haft små förändringar. Utlandet var fortsatt den största ägarsektorn, följt av finansiella bolag. Deras aktieägande utgjorde 40 respektive 29 procent av marknadsvärdet på svensk marknadsplats.

Vid utgången av 2020 uppgick utlandssektorns aktieförmögenhet på svensk marknadsplats till 3 834 miljarder kronor, vilket var en ökning med 707 miljarder under andra halvåret. Tillsammans stod USA och Storbritannien för hälften av den utländska aktieförmögenheten på svensk marknadsplats. USA och Storbritannien ökade gemensamt sitt innehav under halvåret med 373 miljarder kronor, vilket också motsvarar hälften av ökningen av aktieförmögenheten under andra halvåret 2020 för utlandssektorn.

Definitioner och förklaringar

Uppgifter om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerat ägande via svensk förvaltare om innehavet är mindre 501 aktier i ett bolag. Det gör att dessa innehav inte ingår när hushållens innehav bryts ner på inkomst och ålder. Uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas då dessa inte ingår i de offentliga aktieböckerna. Vid utgången av december 2020 uppgick hushållens förvaltarregistrerade ägande i aktier till 13 procent av de totala aktietillgångarna.

Med svenska marknadsplatser avses OMX Stockholm, Spotlight Stock Market, NGM samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering: 2021-09-02.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Sektionen för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Niklas Hedberg

Telefon
010-479 40 41
E-post
niklas.hedberg@scb.se

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se