Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, december 2021

Aktieförmögenheten ökade

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2022-03-03 8.00

Vid utgången av december 2021 uppgick aktieförmögenheten av svenska börsnoterade aktier på svensk marknadsplats till 13 482 miljarder kronor. Det är en ökning med 1 832 miljarder kronor jämfört med slutet av juni. Antalet aktieägare inom hushållssektorn minskade med 40 000 under helåret 2021.

Under det andra halvåret 2021 steg marknadsvärdet av svenska aktier noterade på svenska marknadsplatser med 1 832 miljarder kronor, vilket var en ökning med 16 procent jämfört med det första halvåret. Under samma period steg OMX Affärsvärldens generalindex med 13 procent. Under helåret 2021 ökade antalet börsnoterade bolag med 142 stycken och vid årets slut fanns det totalt 1 033 bolag på svensk marknadsplats.

Affärsvärldens generalindex, index, 2021

Affärsvärldens generalindex, index, 2021

Antalet aktieägare minskade under året

Inom hushållssektorn fanns det närmare 1,2 miljoner aktieägare per sista december 2021, vilket var en minskning med nära 40 000 ägare jämfört med för ett år sedan. Andelen aktieägare av befolkningen uppgick till 10,9 procent, vilket var en minskning med 0,2 procentenheter sedan december 2020. Medan andelen manliga aktieägare i befolkningen var kvar på samma nivå som utgången av föregående år, hade andelen kvinnliga aktieägare minskat med 0,5 procentenheter under helåret 2021.

Den största ökningen av andelen aktieägare skedde i åldrarna 25 till 34 år, som ökade sin andel med 1,1 procentenheter under 2021. I denna åldersgrupp ökade kvinnors ägarandel med 0,4 procentenheter och männens med 1,8 procentenheter. För de tre äldsta åldersgrupperna skedde det i stället en minskning av andelen aktieägare, för både män och kvinnor, med den största nedgången i kategorin 75 år och äldre.

Andel aktieägare per åldersgrupp, sista december 2020 och 2021, procent

Andel aktieägare per åldersgrupp, sista december 2020 och 2021, procent

Färre aktieägare men med ett högre aktieinnehav

Hushållssektorns aktieförmögenhet uppgick vid utgången av året till 1 622 miljarder kronor, vilket var en ökning med 177 miljarder under andra delen av 2021. Hushållens medianportfölj uppgick till 67 000 kronor vid utgången av perioden, vilket är en ökning med 21 000 kronor under det gångna året. För samtliga åldersgrupper har medianportföljen ökat i värde under 2021 där den största ökningen skedde i åldersgrupperna 55 år och äldre.

Aktieägandet mellan olika inkomstgrupper skiljer sig åt. Aktieägarna var, i linje med tidigare, flest i inkomstgruppen 300 000 till 399 999 kronor vid utgången av andra halvåret 2021. Inom denna grupp återfanns en sjättedel av det totala antalet aktieägare.

Antal ägare (vänster) och genomsnittlig portföljstorlek, tkr (höger) efter inkomstgrupp

Antal ägare (vänster) och genomsnittlig portföljstorlek, tkr (höger) efter inkomstgrupp

Under 2021 ökade den genomsnittliga aktieportföljen för samtliga inkomstgrupper inom hushållssektorn i värde, samtidigt som det sammanlagda genomsnittliga portföljvärdet ökade med 42 procent. De individer som tjänade 1 miljon eller mer ägde 58 procent av det totala portföljvärdet inom hushållssektorn.

Nordamerika hade det största utländska ägandet

Vid utgången av 2021 utgjorde utländska aktieägare i Nordamerika 42 procent av det totala utländska ägandet på svenska marknadsplatser. EU-länder utgjorde en fjärdedel av det utländska ägandet och Europa exkl. EU-länder utgjorde strax över en femtedel.

Definitioner och förklaringar

Uppgifter om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerat ägande via svensk förvaltare om innehavet är mindre 501 aktier i ett bolag.  Det gör att dessa innehav inte ingår när hushållens innehav bryts ner på inkomst och ålder. Uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas då dessa inte ingår i de offentliga aktieböckerna. Vid utgången av december 2021 uppgick hushållens förvaltarregistrerade ägande i aktier till 13 procent av de totala aktietillgångarna.

Med svenska marknadsplatser avses OMX Stockholm, Spotlight Stock Market, NGM samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering: 2022-09-01

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Sektionen för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Niklas Hedberg

Telefon
010-479 40 41
E-post
niklas.hedberg@scb.se

Emma Blomqvist

Telefon
010-479 41 30
E-post
emma.blomqvist@scb.se