Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, juni 2018

Aktieförmögenheten ökade

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2018-09-05 9.30

Aktier noterade på svenska marknadsplatser värderades till 7 015 miljarder kronor vid utgången av juni 2018. Det var en ökning med 17 miljarder sedan utgången av 2017. Utlandssektorns ägande uppgick till 41 procent och var sjunde krona av aktievärdet på svenska marknadsplatser var USA-ägd.

Aktieförmögenheten, värdet av de noterade bolagen på svenska marknadsplatser, ökade med 17 miljarder kronor under första halvåret 2018 och uppgick till 7 015 miljarder vid utgången av juni. Antalet bolag ökade med 25 och uppgick till 852 i slutet av juni. Stockholmsbörsen steg enligt affärsvärldens generalindex med 0,8 procent under samma period.

Utlandssektorns ägande ökade

Utlandssektorns andel av aktieägandet på de svenska marknadsplatserna ökade samtidigt som hushållens och icke-finansiella bolags andelar minskade. Utlandssektorns marknadsvärderade aktietillgångar utgjorde 41,5 procent av tillgångarna totalt, vilket är en ökning med 0,7 procentenheter sedan årsskiftet. I utlandssektorn ingår, förutom utländska bolag och privatpersoner, svenskar bosatta utomlands samt svenskar bosatta i Sverige som handlar via utländsk förvaltare. De största ägarländerna efter Sverige var USA och Storbritannien. Värdet av det nordamerikanska aktieinnehavet var 1 002 miljarder, vilket kan jämföras med EU-ländernas, exklusive Sverige, samlade aktieinnehav på 1 527 miljarder. Var sjunde krona av aktievärdet på svenska marknadsplatser var således USA-ägd. De nordiska länderna, exklusive Sverige, ägde aktier på svenska marknadsplatser värderade till sammanlagt 287 miljarder medan länder i Asien hade en aktieförmögenhet på 73 miljarder.

Aktieinnehavet fördelat på sektorer, procent, juni 2018

Diagram> Aktieinnehavet fördelat på sektorer, procent, juni 2018

Kvinnorna äger en tredjedel av aktierna

Hushållssektorns andel av aktievärdet i bolag noterade på svenska marknadsplatser minskade med 0,1 procentenheter till 11,1 procent under första halvåret av 2018 och värderades till 780 miljarder kronor vid utgången av juni. De fem procent med störst innehav ägde tillsammans 65 procent av hushållens aktieförmögenhet. På individnivå, där alla småsparare inte fångas in (se förklaring nedan), uppgick kvinnors innehav till nära en tredjedel. Kvinnors aktieportfölj låg i genomsnitt på 485 000 kronor och männens på 678 000 kronor.

Definitioner och förklaringar

Uppgifter om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerat ägande via svensk förvaltare om innehavet understiger 501 aktier i ett bolag, vilket gör att dessa innehav inte ingår när hushållens innehav bryts ner på inkomst och ålder. Uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas då dessa inte ingår i de offentliga aktieböckerna. Vid utgången av juni 2018 uppgick hushållens förvaltarregistrerade ägande i aktier till 12 procent av de totala aktietillgångarna.

Med svenska marknadsplats avses Nasdaq/OMX Stockholm, Spotlight Stock Market, NGM samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Mars 2019.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Caroline Ahlstrand

Telefon
010-479 43 33
E-post
caroline.ahlstrand@scb.se