Till innehåll på sidan

Aktieägarstatistik, juni 2021

Aktieförmögenheten ökade kraftigt

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2021-09-02 9.30

Vid utgången av juni 2021 uppgick aktieförmögenheten, för svenska börsnoterade aktier noterade på svenska marknadsplatser, till 11 650 miljarder kronor. Vilket var en ökning med 2 031 miljarder kronor. Utlandssektorn var fortsatt den största ägarsektorn och hushållens aktieförmögenhet uppgick till 1 445 miljarder kronor. Andelen av befolkningen som äger aktier ökade ytterligare under halvåret.

Aktieförmögenheten, summan av samtliga noterade aktier på svenska marknadsplatser, steg under första halvåret 2021 och uppgick till 11 650 miljarder kronor. Det var en ökning med 2 031 miljarder kronor eller 21 procent. Ökningen förklaras inte enbart av kursutvecklingen. Antalet nynoteringar var rekordhögt. Samtidigt steg OMX Affärsvärldens generalindex med 20 procent.

Stockholmsbörsen (vänster) och aktieförmögenhet (höger), OMX Affärsvärldens generalindex och ställningsvärde, index och mdkr

diagram

Antalet börsnoterade bolag uppgick till 969 stycken vilket var en ökning med 78 stycken bolag under första halvåret i år och var den största ökningen för ett enskilt halvår sedan tidsserien startade.

Utlandet var fortsatt den största ägarsektorn

Sedan utgången av juni 2020 har aktieägarstrukturen på svenska marknadsplatser haft små rörelser. Icke-finansiella bolag var den sektor som ökade sitt ägande, som andel av aktieförmögenheten, mest. Den ökade sitt innehav under ett år med 0,9 procentenheter till 15 procent vid utgången av juni i år. Sektorerna investeringsfonder, hushåll och utland ökade sina ägarandelar med 0,2 procentenheter under samma period.

Utlandet var fortsatt den största ägarsektorn med ett innehav på 40 procent av marknadsvärdet på svenska marknadsplatser följt av icke-finansiella bolag och hushåll. Utlandet hade vid slutet av juni 2021 en aktieförmögenhet på 4 644 miljarder kronor, vilket var en ökning med 810 miljarder kronor sedan utgången av 2020. USA var fortsatt den största ägaren inom sektorn och ägde drygt en tredjedel, vilket motsvarar nästan var sjunde krona av aktieförmögenheten på svenska marknadsplatser. USA har ökat sin ägarandel av det utländska innehavet med 3,6 procentenheter sedan årsskiftet. Storbritannien och Luxemburgs ägande stod för 24 respektive 11 procent vilket sammantaget motsvarar drygt en tredjedel av det utländska innehavet.

Utländsk ägarstruktur på svenska marknadsplatser, procent

diagram

Antalet aktieägare med högre inkomster fortsatte att växa

Hushållens aktieförmögenhet ökade med 259 miljarder kronor under första halvåret 2021 och uppgick till 1 445 miljarder kronor. Ägandet motsvarade en åttondel av marknadsvärdet för börsnoterade aktier på svenska marknadsplatser.

Sedan utgången av juni 2020 har antalet aktieägare ökat med 76 000 personer, vilket är en ökning med 6 procent. Andelen aktieägare har ökat mest i grupperna med en årsinkomst på minst 500 000 kronor per år.  Deras andelar har ökat med mellan 11 och 14 procent under perioden. Sett till antalet aktieägare har de flesta inkomstgrupperna ökat sedan juni 2020, förutom grupperna som hade en årsinkomst från 100 000 kronor till 300 000 kronor där har antalet aktieägare minskat.

Aktieägare per inkomstgrupp, antal (vänster) och procentuell förändring (höger), tusental och procent

diagram

Stora skillnader på portföljvärdet mellan män och kvinnor

Svenska hushålls medianportfölj, den mittersta portföljen efter storleksordning, skiljer sig åt mellan kön och ålder. Vid utgången av juni 2021 hade män en större aktieförmögenhet än kvinnor utifrån medianportföljen i samtliga åldersgrupper, förutom för den yngsta åldersgruppen, där kvinnornas medianportfölj var värd 6 000 kronor mer än männens. I åldersgruppen 18 till 24 år var medianen densamma. Den största skillnaden i medianportfölj mellan könen fanns inom gruppen 55 till 64 år, där männen ägde en medianportfölj värd 44 000 kronor mer än kvinnornas. Gruppen med den största medianportföljen var män 75 år och äldre, de ägde en medianportfölj värd 144 000 kronor vid utgången av juni 2021.

Sedan utgången av 2019 har utvecklingen av portföljvärdet sett olika ut beroende på kön och ålder. Den grupp vars medianportfölj stigit mest var kvinnor upp till 17 år. Värdet på deras medianportfölj har ökat med 50 procent sedan slutet av 2019. Under samma period har medianportföljen för män som var 75 år och äldre ökat med 38 procent, vilket var den näst högsta värdeutvecklingen. De grupper vars medianportfölj minskat var män mellan 18 och 24 år samt kvinnor mellan 25 och 34 år.

Statistiken omfattar inte uppgifter om aktieägarens innehav understiger 501 aktier i ett noterat bolag via en svensk förvaltare. Läs mer under avsnittet Definitioner och förklaringar.

Medianportfölj, innehav (vänster) och utveckling (höger), tkr och procent

diagram

Definitioner och förklaringar

Uppgifter om slutlig ägare saknas för förvaltarregistrerat ägande via svensk förvaltare om innehavet är mindre 501 aktier i ett bolag.  Det gör att dessa innehav inte ingår när hushållens innehav bryts ner på inkomst och ålder. Uppgifter om utländska förvaltares slutkunder saknas då dessa inte ingår i de offentliga aktieböckerna. Vid utgången av juni 2021 uppgick hushållens förvaltarregistrerade ägande i aktier till 14 procent av de totala aktietillgångarna.

Med svenska marknadsplatser avses OMX Stockholm, Spotlight Stock Market, NGM samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering: 2022-03-03

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Sektionen för Finans- och sektorräkenskaper

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Niklas Hedberg

Telefon
010-479 40 41
E-post
niklas.hedberg@scb.se

Frida Frånlund

Telefon
010-479 58 25
E-post
frida.franlund@scb.se