Till innehåll på sidan

Emitterade Värdepapper, april 2022

Ökad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2022-05-18 8.00

I slutet av april uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 994 miljarder kronor, vilket är en ökning med 165 miljarder kronor sedan mars. Bakom ökningen ligger främst räntebärande värdepapper denominerade i dollar.

Utveckling april 2022 i korthet

Ökad skuld i både obligationer och penningsmarknadsinstrument

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på totalt 8 994 miljarder kronor bestod i slutet av april till 79 procent av obligationer och 21 procent av penningsmarknadsinstrument.
  • Värdepappersskulden ökade i både obligationer och penningmarknadsinstrument med 31 respektive 133 miljarder kronor.
  • Skuldstocken för räntebärande värdepapper denominerade i dollar ökade med 172 miljarder kronor netto under april. Bakom ökningen ligger obligationer och penningsmarknadsinstrument till ett värde av 37 respektive 135 miljarder kronor.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 6,5 procent. Det är en ökning med 2,5 procentenheter jämfört med mars.

Ökad upplåning för icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut, övriga finansiella och icke-finansiella företag

  • Upplåningen för monetära finansinstitut ökade för icke-säkerställda värdepapper med ett värde av 166 miljarder kronor under april. Både obligationer och penningmarknadsinstrument ökade till ett värde av 35 respektive 131 miljarder kronor.
  • Övriga finansiella företag och icke-finansiella företag ökade sin skuld under månaden med 14 respektive 10 miljarder kronor.
  • Bakom ökningen för övriga finansiella företag ligger främst obligationer denominerade i euro till ett värde av 16 miljarder kronor. För icke-finansiella företag låg den största ökningen främst i obligationer denominerade i kronor till ett värde av 10 miljarder kronor.
Utestående belopp, miljarder kronor

Emitterade Värdepapper, april 2022

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 476 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Cirka 49 procent av dessa är denominerade i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Värdepapper från monetära finansinstitut representerar mer än hälften av det totala förfallovärdet inom sex månader, 1 333 miljarder kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper, april 2022

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2022-06-17 klockan 8.00

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se