Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, mars 2019

Upplåning i räntebärande värdepapper minskar

Statistiknyhet från SCB 2019-04-16 9.30

Mot slutet av mars uppgick den totala svenska räntebärande värdepappersskulden till 7 546 miljarder kronor. Det är en minskning med 168 miljarder kronor jämfört med februari. Minskningen har primärt ägt rum inom banksektorn och den statliga sektorn.

Banksektorn minskade sin upplåning i räntebärande värdepapper med 84 miljarder kronor jämfört med februari månad. Inom banksektorn uppgick upplåningen i obligationer i slutet av mars till 1 324 miljarder kronor, en minskning med 37 miljarder kronor. Av denna minskning berörde 25 miljader kronor värdepapper denominerade i euro. I slutet av mars uppgick banksektorns belåning i penningmarknadsinstrument till 372 miljarder kronor, en minskning med 47 miljarder kronor sedan föregående månad. Denna minskning var jämnt fördelad mellan värdepapper denominerade i pund och dollar.

Inom den statliga sektorn uppgick den totala belåningen i räntebärande värdepapper till ett värde av 1 051 miljader kronor i slutet av mars. Detta är en minskning med 107 miljarder kronor sedan februari månad. Upplåningen i obligationer inom den statliga sektorn uppgick till 1 025 miljarder kronor, vilket är en minskning med 113 miljarder kronor. Denna minskning härstammar främst från värdepapper denominerade i SEK, där det syns en minskning med 95 miljarder kronor. Inom den statliga sektorn uppgick belåningen i penningmarknadsinstrument till 25 miljarder kronor i slutet av mars, en ökning med 5 miljarder sedan februari månad.

Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade värdepapper

Växelkurseffekter

Den totala upplåningen i räntebärande värdepapper denominerade i utländska valutor uppgick till 3 298 miljarder kronor i slutet av mars, en minskning med 96 miljarder kronor sedan föregående månad. Upplåningen i räntebärande värdepapper denominerade i dollar har minskat med 54 miljarder kronor. Av dessa härstammar 60 miljarder kronor från nettotransaktioner, där mellanskillnaden förklaras av att kronan förstärkts mot dollarn sedan februari månad. Gällande värdepapper denominerade i euro har totala upplåningen minskats med 23 miljarder kronor sedan slutet av februari. Av dessa orsakas 9 miljarder kronor av nettotransaktioner och resterande 14 miljarder kronor av att kronan försvagats mot euron

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade värdepapper

Förfallostrukturen

Under den närmaste månaden kommer räntebärande värdepapper till ett värde av 635 miljarder kronor att förfalla. Förfallovärdet under den närmaste månaden för värdepapper denominerade i SEK respektive utländsk valuta uppgår till 502 miljarder respektive 133 miljarder kronor. Det är främst kortfristiga värdepapper till ett värde av 555 miljarder kronor som ligger bakom detta förfallovärde.

Nästa publiceringstillfälle

2019-05-20 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

E-post
svdb@scb.se

Förfrågningar

Fraser Ames

Telefon
010-479 45 34
E-post
fraser.ames@scb.se

Simon Abraham

Telefon
010-479 42 62
E-post
simon.abraham@scb.se