Till innehåll på sidan

Emitterade värdepapper, september 2021

Minskad upplåning i räntebärande värdepapper

Statistiknyhet från SCB 2021-10-18 9.30

I slutet av september uppgick den sammanlagda svenska räntebärande värdepappersskulden till 8 659 miljarder kronor, vilket är en minskning med 28 miljarder sedan augusti. Minskningen beror framförallt på att upplåningen i obligationer denominerade i svenska kronor har minskat under månaden.

Utveckling september 2021 i korthet

Ökad skuld i penningmarknadsinstrument och minskad skuld i obligationer

  • Den totala räntebärande värdepappersskulden på 8 659 miljarder bestod i slutet av september till 79 procent av obligationer och 21 procent av penningsmarknadsinstrument.
  • Under månaden ökade värdepappersskulden i penningsmarknadsinstrument med 55 miljarder medan den minskade i obligationer med 83 miljarder kronor.
  • Den årliga tillväxttakten för den totala värdepappersskulden var 5,6 procent. Det är en minskning med 1,5 procentenheter jämfört med augusti.

Staten minskar sin upplåning i obligationer

  • I september var det svenska staten (via Riksgälden) som stod för den största minskningen av värdepappersskulden, där skulden minskade med totalt 50 miljarder kronor.
  • Även monetära finansinstitut minskade sin upplåning, både i säkerställda och icke-säkerställda värdepapper med 8 respektive 13 miljarder kronor.
  • Riksbanken och icke-finansiella företag ökade däremot sin upplåning med 21 respektive 19 respektive miljarder kronor under september.
Utestående belopp, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper

Förfallostrukturen

  • Värdepapper till ett värde av 2 105 miljarder kronor förfaller inom sex månader. Drygt hälften av dessa är denominerade i utländsk valuta, främst dollar och euro.
  • Icke-säkerställda värdepapper från monetära finansinstitut representerar nästan hälften av det totala förfallovärdet inom sex månader, 984 miljarder, där majoriteten är utgivna i utländsk valuta. För övriga sektorer är förfallovärdet främst i svenska kronor.

Förfallostruktur, miljarder kronor
Emitterade Värdepapper

Definitioner och förklaringar

Vad publikationen omfattar

SCB:s månatliga publikation av Emitterade värdepapper innehåller total utestående volym och förfallostruktur för räntebärande värdepapper utgivna av svenska emittenter. Den beskriver hur svenska företags värdepappersupplåning utvecklas och på vilka villkor den sker.

Nästa publiceringstillfälle

2021-11-17 klockan 9.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB

E-post
svdb@scb.se