Till innehåll på sidan

Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2018

Försäkringsföretagen nettosäljer placeringstillgångar

Statistiknyhet från SCB och Finansinspektionen 2018-09-11 9.30

Försäkringsföretagen nettosålde placeringstillgångar för 52 miljarder kronor under andra kvartalet 2018. Vid periodens slut uppgick det totala innehavet av placeringstillgångar till 4 839 miljarder, att jämföra med 4 737 miljarder vid föregående kvartals slut. Ovanstående implicerar en under perioden gynnsam marknadsutveckling för dessa placeringstillgångar.

Utmärkande transaktioner

Nettoförsäljningen av placeringstillgångar tog en ojämn fördelning mellan de olika kategorier av placeringstillgångar som försäkringsföretagen innehar. Bland de tillgångar som nettoköptes under perioden hör penningsmarknadsinstrument (7 miljarder kronor) och aktier och andelar (13 miljarder kronor). De tillgångsslag vari nettotransaktionerna under perioden medverkar mest till den totala nettoförsäljningen av placeringstillgångar innefattar lån (13 miljarder kronor), derivat (12 miljarder), repor (6 miljarder) samt övriga finansiella placeringar (27 miljarder).

Marknadsutvecklingen i aktier och andelar åter gynnsam för försäkringsföretagen

Under föregående kvartal bromsade den tidigare stadigt gynnsamma värdeutvecklingen i aktier och andelar in. I kontrast till detta uppvisade det andra kvartalet åter stark utveckling i dessa placeringstillgångar för försäkringsföretagen. Drivande till denna utveckling var bland annat stark värdetillväxt i underkategorierna utländska aktier och investeringsfonder. Värdeutvecklingen i aktier och andelar uppgick till 88 procent av den totala värdeutvecklingen i försäkringsföretagens totala innehav av placeringstillgångar.

Liknande utveckling inom skade- och livförsäkringsföretagen

Livförsäkringsföretagen innehar mer placeringstillgångar än skadeföretagen, 4 265 miljarder jämfört med 573 miljarder, men sett till relativa termer var utvecklingen under kvartalet liknande för skade- och livförsäkringsföretagens placeringstillgångar. Nettoförsäljningen av placeringstillgångar var relativt sett mindre inom skadeförsäkringsföretagen; den uppgick för kvartalet till cirka 2 miljarder. Andra skillnader mellan de två försäkringsbranscherna innefattar att skadeförsäkringsföretagen i motsats till livförsäkringsföretagen nettosålde aktier och andelar under perioden samt nettoköpte obligationer.

Försäkringsföretagens placeringstillgångar
Kapitalplaceringar 2:a kvartalet 2018

Nästa publiceringstillfälle

2018-11-30 klockan 09.30.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen

Adress
Box 7821
103 97 Stockholm

Producent

SCB, Enheten för finansmarknadsstatistik

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Sanna Stafstedt

Telefon
010-479 43 71
E-post
sanna.stafstedt@scb.se

Olof Hansson

Telefon
010-479 41 56
E-post
olof.hansson@scb.se