Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2018

Ökad hushållskonsumtion i november

Statistiknyhet från SCB 2019-01-15 9.30

Hushållens konsumtion ökade med 0,2 procent i november, jämfört med november föregående år, i kalenderkorrigerade siffror och fasta priser. Under senaste tremånadersperioden ökade konsumtionen med 0,6 procent, i fasta, kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal, minskade hushållskonsumtionen med 0,2 procent jämfört med oktober.

Beräkningarna för Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning och alla aggregat som utgiftsposten ingår i har korrigerats för referensmånad november 2018 efter att ett fel har upptäckts.

Gruppen som påverkade hushållskonsumtionen positivt var främst detaljhandel med brett sortiment, mest livsmedel som ökade med 3,4 procent i fasta priser. Den grupp som påverkade konsumtionen starkast negativt var Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon, som minskade med 1,5 procent i fasta priser. Enligt konsumtionsdeflatorn ökade priserna med 2,0 procent.

Uppgifterna för november är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i privat konsumtion i oktober jämfört med september, i säsongrensade tal, reviderats upp med 0,5 procentenheter till en uppgång på 0,3 procent. Förändringen i privat konsumtion i oktober jämfört med oktober föregående år i kalenderkorrigerade tal, har reviderats upp med 1,8 procentenheter till en uppgång på 1,5 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, november 2018

Utvecklingstal, årstakt i procent
Bransch/BranschgruppLöpande priserFasta priserFasta priser, kalenderkorrigeratVikt
 Nov2018*Nov2018*Nov2018* 
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
2,9 3,3 0,8 1,6 0,2 1,5 0,93
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
5,3 3,8 3,4 1,6 2,0 1,4 0,20
Beklädnadshandel
‑3,1 ‑1,4 ‑3,4 ‑1,3 ‑3,9 ‑1,6 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
3,1 3,0 0,2 1,1 0,1 1,1 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
4,0 2,7 2,1 1,4 1,5 1,3 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
0,5 4,6 ‑1,5 2,9 ‑2,0 2,6 0,15
Post- och telekommunikationer
‑4,6 3,3 ‑1,9 4,0 ‑2,3 3,9 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
2,6 3,5 0,5 2,3 ‑0,4 2,1 0,11
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice
6,5 3,3 3,3 0,7 2,3 0,6 0,07
Övriga varor och tjänster
‑1,0 ‑0,4 ‑4,2 ‑2,9 ‑5,2 ‑3,0 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år. * Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
 NovDecJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNov^
Hushållskonsumtion
120,3 126 108,9 114,1 116,7 121,3 121,2 125,0 112,6 113,6 116,6 119 120,5
Månadsutveckling *
1,9 2,7 0,9 1,9 3,4 3,8 2,8 2,0 ‑0,4 0,2 0,2 1,5 0,2
3- månadersutveckl. **
2,0 1,9 1,9 1,9 2,1 3,0 3,3 2,9 1,5 0,7 0,0 0,6 0,6

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
 NovDecJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNov^
Hushållskonsumtion
117,6 117,4 117,7 117,9 118,8 119,8 118,6 118,2 116,3 117,4 117,6 117,9 117,7
Månadsutveckling+
1,2 ‑0,2 0,3 0,2 0,8 0,8 ‑1,0 ‑0,3 ‑1,6 0,9 0,2 0,3 ‑0,2
3-månadersutveckling++
0,5 0,0 0,5 0,5 0,9 1,1 1,2 0,6 ‑1,0 ‑1,5 ‑1,5 ‑0,1 0,4

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
 NovDecJanFebMarAprMajJunJulAugSepOktNov^
Hushållskonsumtion
117,5 117,7 117,9 118,1 118,4 118,4 118,4 118,2 117,9 117,7 117,6 117,6 117,7
Månadsutveckling+
0,1 0,2 0,2 0,2 0,3 0,0 0,0 ‑0,2 ‑0,3 ‑0,2 ‑0,1 0,0 0,1

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indata källorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi. Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2010=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018. Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2019. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017. 

Nästa publiceringstillfälle

2019-02-08 klockan 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Anton Hammarstedt

Telefon
010-479 42 28
E-post
anton.hammarstedt@scb.se