Till innehåll på sidan

Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, september 2018

Oförändrad hushållskonsumtion i september

Statistiknyhet från SCB 2018-11-09 9.30

Hushållens konsumtion förblev oförändrad i september, jämfört med september föregående år, mätt i fasta, kalenderkorrigerade priser. Under senaste tremånadersperioden minskade konsumtionen med 0,2 procent, i fasta, kalenderkorrigerade tal, jämfört med samma tremånadersperiod föregående år. Mätt i säsongrensade tal, ökade hushållskonsumtionen med 0,1 procent jämfört med augusti.

Gruppen som påverkade hushållskonsumtionen positivt, var framför allt Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck som ökade med 1,8 procent i fasta, kalenderkorrigerade priser, jämfört med september föregående år. Att hushållskonsumtionen förblev oförändrad på årsbasis, berodde framför allt på gruppen Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon som minskade med 4,6 procent i fasta, kalenderkorrigerade priser. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 2 procent.

Uppgifterna för september är preliminära. Sedan föregående publicering har förändringen i privat konsumtion i augusti jämfört med juli, i säsongrensade tal, reviderats ner med 0,6 procentenheter till en uppgång på 0,9 procent. Förändringen i privat konsumtion i augusti jämfört med augusti föregående år i kalenderkorrigerade tal, har reviderats ned med 0,4 procentenheter till en nedgång på 0,1 procent.

Utvecklingstakt för kalenderkorrigerad volym och trend, årstakt, procent
Månatlig indikator över hushållens konsumtionsutgifter, september 2018

Utvecklingstal, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp

Löpande priser

Fasta priser

Fasta priser, kalenderkorrigerat

Vikt
  Sep 2018* Sep 2018* Sep

2018*

Hushållens konsumtionsutgifter (exkl. utlandsposter)
0,3 3,2 ‑1,6 1,6 0,0 1,6 0,93
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck
2,2 3,6 ‑0,6 1,6 1,8 1,5 0,20
Beklädnadshandel
‑1,6 ‑1,3 ‑1,1 ‑1,2 1,0 ‑1,3 0,03
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning
1,1 2,8 ‑0,7 1,0 ‑0,5 1,1 0,26
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror
2,8 1,6 1,0 0,6 1,9 0,5 0,04
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon
‑4,0 5,3 ‑7,2 3,3 ‑4,6 3,4 0,15
Post- och telekommunikationer
3,9 2,5 5,0 2,9 5,7 2,9 0,03
Rekreation och kultur, varor och tjänster
‑0,7 3,4 ‑2,3 2,1 0,1 2,2 0,11
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice
3,1 2,8 0,2 ‑0,2 1,3 ‑0,2 0,07
Övriga varor och tjänster
‑5,0 0,9 ‑7,9 ‑1,8 ‑4,8 ‑1,4 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år. * Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.

Fasta priser, kalenderkorrigerat
  Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep^
Hushållskonsumtion
116,4 117,1 120,3 126,0 108,9 114,1 116,7 121,3 121,2 124,9 112,3 113,4 116,4
Månadsutveckling *
3,1 1,0 1,9 2,7 0,9 1,9 3,4 3,8 2,8 2,0 ‑0,6 ‑0,1 0
3- månadersutveckl. **
2,7 2,2 2,0 1,9 1,9 1,9 2,1 3,0 3,3 2,8 1,4 0,5 ‑0,2

* Jämförelse med samma månad året före. ** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Säsongrensat
  Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep^
Hushållskonsumtion
117,3 116,7 117,6 117,2 117,6 117,9 118,8 119,6 118,6 118,1 116,0 117,1 117,2
Månadsutveckling+
0,3 ‑0,5 0,8 ‑0,3 0,3 0,3 0,8 0,7 ‑0,8 ‑0,4 ‑1,8 0,9 0,1
3-månadersutveckling++
1,2 0,8 0,6 0,2 0,4 0,3 0,8 1,1 1,2 0,6 ‑1,0 ‑1,6 ‑1,7

+ Jämförelse med föregående månad. ++ Jämförelse med föregående 3 månadsperiod. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Trend
  Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep^
Hushållskonsumtion
117,0 117,2 117,3 117,5 117,8 118,1 118,4 118,4 118,3 118,0 117,7 117,4 117,2
Månadsutveckling+
0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,0 ‑0,1 ‑0,3 ‑0,3 ‑0,3 ‑0,2

+ Jämförelse med föregående månad. ^ Aktuell månads resultat är preliminära.

Definitioner och förklaringar

Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. För ingående beskrivning av den ändamålsfördelade konsumtionen hänvisas till nationalräkenskaperna. Konsumtionsindikatorn bygger på indata från en rad olika källor. De viktigaste indatakällorna är SCB:s omsättningsstatistik, energistatistik, statistik över nybyggda lägenheter, konsumentprisindex, sortimentsundersökningen av detaljhandeln samt undersökningen Företagens ekonomi. Omsättningsstatistiken är den huvudsakliga indikatorn för att mäta den månatliga privata konsumtionsutvecklingen. Omsättningsstatistiken täcker cirka 60 procent av den ändamålsfördelade konsumtionen. Volymindikatorer såsom energistatistik och nybyggda lägenheter används för att beräkna den privata konsumtionen av energi och boende. Konsumentprisindex används för att räkna om konsumtionen i löpande priser till fasta priser.

Samtliga tidsserier har referensår 2010=100.

Revideringar

När den månatliga indikatorn över hushållens konsumtion publiceras för en ny månad revideras också indexet för tidigare månader. Normalt revideras materialet fem månader bakåt. Det beror i huvudsak på att nya respektive reviderade uppgifter har inkommit. Hushållens användning av fjärrvärme, flis & ved och gas, reviderades bakåt till januari 2016 i samband med publiceringen av referensmånad augusti 2018. Skattningsmodellen för användning av eldningsolja samt fjärrvärme ändrades i samband med publiceringen av referensmånad september 2019. Indextalen reviderades bakåt till januari 2017. 

Nästa publiceringstillfälle

2018-12-10 klockan 09.30

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för IKT, näringslivets konjunktur och FoU

Adress
Box 24300
104 51 Stockholm

E-post
pin@scb.se

Förfrågningar

Thorsten Holzer

Telefon
010-479 58 42
E-post
thorsten.holzer@scb.se