Till innehåll på sidan

Restaurangindex, första kvartalet 2022

Uppgång för restaurangförsäljningen första kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2022-06-10 8.00

Samtliga kategorier uppvisade en ökning under första kvartalet 2022 jämfört med samma period 2021, där hotellrestauranger stod för den största uppgången följt av nöjesrestauranger. Omsättningen för den totala restaurangförsäljningen var på en liknande nivå som för motsvarande kvartal under 2019.

Denna statistiknyhet är uppdaterad 2022-09-08. Förändringen gäller fastprisberäknade serier då metoden för fastprisberäkning har ändrats.

Restaurangerna ökade sin försäljningsvolym med 49,0 procent under första kvartalet 2022 jämfört med motsvarande period föregående år. Högst utfall hade hotellrestauranger (121,7 procent) och nöjesrestauranger (97,2 procent). I löpande priser ökade den totala restaurangbranschens försäljning med 56,3 procent under första kvartalet, jämfört med motsvarande period föregående år.

Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuellt kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent. Data till och med kvartal 1 2022.

Diagram: Försäljningsutvecklingen för restaurangbranschen, aktuellt kvartal jämfört med motsvarande kvartal föregående år i procent. Data till och med kvartal 1 2022.

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändring efter korrigering för prisförändringar. **Jämförelse mellan senaste 4-kvartalsperiod och samma period föregående år.

Restaurangindex är ett index som publiceras varje kvartal. Statistiken gör det möjligt att följa omsättningsutvecklingen i restaurangbranschen, kategori för kategori. Uppgifterna tas fram i samarbete mellan Visita, Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), Livsmedelsgrossisterna och Statistiska centralbyrån (SCB).

Från mars 2020 började spridningen av covid-19 påverka näringslivet. Vid tolkning av jämförande statistik, som till exempel årsutvecklingstal, bör detta beaktas.

Försäljningsutveckling kvartal 1
  Omsättning mkr, inkl moms       Förändring 2021-2022 i procent
Kvartal 1 2019 2020 2021 2022 Värde Volym*
Total restaurangförsäljning 30 262 28 301 19 437 30 376 56,3 49,0
Hotellens restaurangförsäljning 3 676 3 106 1 060 2 464 132,5 121,7
Kaféer/Konditorier 1 910 1 857 1 410 1 988 41,0 34,4
Snabbmatsrestauranger 3 953 4 099 4 045 5 020 24,1 18,3
Lunch- och kvällsrestauranger 13 808 12 355 9 661 14 511 50,2 43,2
Trafiknära restauranger 1 872 1 606 993 1 746 75,9 67,7
Nöjesrestauranger, pubar, barer 3 895 4 364 1 787 3 696 106,8 97,2
Personalrestauranger 1 147 914 481 951 97,9 88,7

* Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

Volymutveckling jämfört med tidigare år
  Volym*
Kvartal 1 2022/2019 2022/2020 2022/2021
Total restaurangförsäljning ‑8,8 0,6 49,0
Hotellens restaurangförsäljning ‑39,1 ‑25,7 121,7
Kaféer/Konditorier ‑5,4 0,3 34,4
Snabbmatsrestauranger 15,4 14,7 18,3
Lunch- och kvällsrestauranger ‑4,5 10,0 43,2
Trafiknära restauranger ‑15,3 1,9 67,7
Nöjesrestauranger, pubar, barer ‑13,8 ‑20,6 97,2
Personalrestauranger ‑24,6 ‑2,5 88,7

*Volymutfallet baseras på omsättningsförändringen efter korrigering för prisförändringar. Samma prisförändringar är använda för de enskilda kategorierna.

I tabellen ovan presenteras utvecklingstal för försäljningsvolymen där kvartal 2 2022 jämförs med motsvarande kvartal under åren 2019-2021. Restaurangbranschen blev hårt drabbad av Corona-pandemin vilket påverkar aktuella utvecklingstal när de jämförs med perioder då restriktioner förelåg. För att ge en tydligare bild av aktuellt kvartal jämfört med ett normalläge redovisas utvecklingstal där aktuellt kvartal jämförs med motsvarande period även för tidigare år. Försäljningsvolymen för den totala restaurangförsäljningen var -8,8 procent jämfört med motsvarande kvartal under 2019.

Den totala restaurangmarknaden uppgick 2021 till cirka 124,5 miljarder kronor inklusive moms. I diagrammet nedan kan du se hur försäljningen har fördelat sig på de olika kategorierna under 2022. Lunch- och kvällsrestauranger har en försäljningsandel på 47,8 procent av den totala försäljningen. Personalrestauranger är den kategori som har lägst försäljningsandel inom restaurangbranschen, 3,1 procent.

Försäljningsandelar för restaurangbranschen under 2022
Restaurangindex, första kvartalet 2022

Definitioner och förklaringar

Urvalsbyte och reviderad kategorisering

I samband med det årliga urvalsbytet mellan kvartal 1 och kvartal 2 revideras kategoriseringen av ingående verksamheter utifrån aktuella bakgrundsuppgifter som SCB får av branschorganisationer och leverantörer. Vid tolkning av statistiken måste man beakta att revideringen kan påverka kategoriernas relativa storlek. Det kan i sin tur påverka resultatet.

Byte av metod

I och med publiceringen av Restaurangindex för april månad 2015 ändrades metoden för undersökningen. Förändringarna infördes som ett led i att förbättra kvaliteten i statistiken samt att samordna den ekonomiska månads- och kvartalsstatistiken där Industrins orderingång och omsättning, Industriproduktionsindex, Industrins lager och Industrins kapacitetsutnyttjande ingår tillsammans med Omsättningsstatistiken, Tjänsteproduktionsindex, Detaljhandelsindex och Restaurangindex samt Lagerstatistik för varuhandel och tjänstenäringar. Statistiken har samordnats med avseende på bland annat ramtäckning, urval, estimation och insamlingsvariabler. För att minimera effekten av tidsseriebrott och nivåskiften bakåt i tiden har en länkning och tillbakaräkning av historiska tidsserier gjorts, vilket orsakar revideringar av historiska tidsserier. Sedan 2018 publiceras Restaurangindex kvartalsvis.

Kategoriindelning:                                                                                              

Hotellrestauranger – restaurangverksamhet som bedrivs på hotell eller konferensanläggning eller i samband med annat boende.

Kaféer/konditorier – kaféverksamhet i alla former med begränsad matservering. ”Specialister” på kaffe. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol.

Snabbmat – kännetecknas av snabb service och tillgänglighet. ”Take away” är vanligt förekommande. Har oftast inget serveringstillstånd för alkohol. Exempel på företag är hamburgerkedjor, gatukök och salladsbarer.

Lunch- och kvällsrestauranger –  traditionella restauranger med bordsservering, gourmetkrogar, kvarterskrogar och pizzerior etcetera.

Trafiknära restauranger – alla typer av restauranger i anslutning till flygplatser, järnvägar, båttrafik och landsvägar där stora flöden av restaurangbesökare förekommer. I den här gruppen finns också restauranger i anslutning till mässor, djurparker och idrottsanläggningar. Även restauranger för separata evenemang och cateringverksamhet ingår.

Nöjesrestauranger, pubar och barer – verksamhetens fokus är på drycker, men mat serveras också. En mötesplats där man stannar sent. Exempel på verksamhet är pubar, barer, sportbarer, nöjeskrogar och nattklubbar.

Personalrestauranger – personal- eller företagsrestauranger som bedriver restaurangverksamhet ofta på uppdrag, och inte sällan med begränsat öppethållande. Här finns särskild branschkod för drift av personalmatsalar. Exempel på företag är personalrestaurangföretagens verksamhet som bedrivs på arbetsplatser med undantag av den offentliga sektorn. 

Nästa publiceringstillfälle

2022-09-08 klockan 8.00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Sektionen för Innovation, Näringslivets produktion och Forskning

E-post
pin@scb.se

Kristina Frändén

Telefon
010-479 43 89
E-post
kristina.franden@scb.se

Producent

Thomas Jakobsson (Visita)

Telefon
0709 423 888
E-post
thomas.jakobsson@visita.se