Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 1 2022

Lågt netto i stark tjänstehandel

Statistiknyhet från SCB 2022-06-03 8.00

Den positiva trenden i utrikeshandeln med tjänster höll i sig under 2022 års första kvartal. Både tjänsteexporten och i synnerhet tjänsteimporten ökade stort. Den omfattande importtillväxten medförde ett ovanligt lågt tjänstenetto.

Tjänstehandeln växer

Utrikeshandeln med tjänster fortsatte att stärkas det första kvartalet 2022. Tjänsteexporten ökade med 21 procent och tjänsteimporten med 31 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Värdet av Sveriges tjänsteexport uppgick till 178 miljarder kronor under årets fjärde kvartal, medan tjänsteimporten uppgick till 194 miljarder kronor. Detta ledde till ett negativt tjänstenetto på nästan 16 miljarder kronor. Motsvarande siffra för samma kvartal föregående år var -912 miljoner kronor.

Resor ökar mest

Tjänsteslaget resor (konsumtion i utlandet) fortsätter att öka kraftigt. Från fjolårets låga nivåer ökade exporten med 111 procent och importen med 143 procent. Till skillnad från flera andra tjänsteslag når däremot resor ännu inte till nivåerna innan pandemins utbrott.

På exportsidan minskade avgifter för användning av immateriella rättigheter med 2 procent. Tele-, data- och informationstjänster ökade med 5 procent. Övriga affärstjänster (som innefattar bland annat forsknings- och utvecklingstjänster, administrativa tjänster och marknadsföringstjänster) ökade med 24 procent. Transporterna ökade med 48 procent.

På importsidan ökade avgifter för användning av immateriella rättigheter med 27 procent. Tele-, data- och informationstjänster ökade med 14 procent, och övriga affärstjänster med 29 procent. Transporterna ökade med 35 procent.

Export och import, fördelat på tjänsteslag, kvartal 1 2022
  Export Import
Tjänsteslag     Andel i % Förändring i %     Andel i % Förändring i %
  2022K1 2021K1 2022K1 2022K1/2021K1 2022K1 2021K1 2022K1 2022K1/2021K1
Totalt 178 481 147 754 100,0 20,8 194 422 148 666 100,0 30,8
Bearbetning av varor 3 692 2 617 2,1 41,1 3 879 4 708 2,0 ‑17,6
Underhåll- och reparationstjänster av varor 483 747 0,3 ‑35,3 2 994 1 980 1,5 51,2
Transporter 26 082 17 576 14,6 48,4 25 630 19 045 13,2 34,6
Resor 14 353 6 811 8,0 110,7 21 392 8 823 11,0 142,5
Byggtjänster 2 004 947 1,1 111,6 2 976 2 489 1,5 19,6
Försäkrings- och pensionstjänster 2 679 3 718 1,5 ‑27,9 1 933 1 477 1,0 30,9
Finansiella tjänster 9 410 9 799 5,3 ‑4,0 4 698 4 786 2,4 ‑1,8
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 16 717 16 965 9,4 ‑1,5 28 237 22 178 14,5 27,3
Tele-, data-, och informationstjänster 34 511 33 012 19,3 4,5 29 728 26 177 15,3 13,6
Övriga affärstjänster 50 711 40 827 28,4 24,2 68 418 53 231 35,2 28,5
Personliga tjänster, kultur m.m. 16 791 13 612 9,4 23,4 3 954 3 234 2,0 22,3
Övriga offentliga varor och tjänster 1 047 1 123 0,6 ‑6,8 583 539 0,3 8,2

Revideringar

Kvartal 4 2021 har reviderats.

Definitioner och förklaringar

Vad är Utrikeshandel med tjänster?

Statistiken om utrikeshandel med tjänster avser all Sveriges tjänstehandel mot omvärlden. Statistiken redovisas kvartalsvis och utgör underlag till såväl Nationalräkenskaperna som Betalningsbalansens bytesbalans. Under Fördjupad information förklaras varför tjänstehandeln i Nationalräkenskaperna och Betalningsbalansen ibland skiljer sig från denna statistik.

Nästa publiceringstillfälle

2022-09-01 klockan 08.00.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Förfrågningar

SCB

Rebecca Vitri

Telefon
010-479 41 16
E-post
rebecca.vitri@scb.se

Maria Ygge

Telefon
010-479 44 14
E-post
maria.ygge@scb.se