Till innehåll på sidan

Utrikeshandel med tjänster, kvartal 4 2020

Återhämtning i utrikeshandeln med tjänster fjärde kvartalet 2020

Statistiknyhet från SCB 2021-03-05 9.30

Efter två kvartal med stora minskningar på många tjänsteslag återhämtar sig exporten och importen av tjänster något i det sista kvartalet 2020. Undantaget är resor och reserelaterade tjänster som fortsatt är starkt påverkade av coronapandemin.

Stärkt tjänstenetto

Jämfört med samma kvartal 2019 minskade tjänsteexporten med 7 procent och tjänsteimporten med 8 procent under fjärde kvartalet 2020. Detta kan jämföras med utvecklingen för fjärde kvartalet 2019, då exporten ökade med 7 procent och importen ökade med 7 procent.

Värdet av Sveriges tjänsteexport uppgick under det fjärde kvartalet till 176 miljarder kronor. Tjänsteimporten uppgick till 168 miljarder kronor, vilket ger ett positivt netto på 8 miljarder kronor. Nettot har stärkts jämfört med samma kvartal förra året, då det uppgick till 6 miljarder kronor.

Resor fortsätter minska

Många värdemässigt större tjänsteslag visar positiva utvecklingstal under det fjärde kvartalet, och den totala exporten och importen har en lägre minskning än vad den haft under andra och tredje kvartalen. Resor och reserelaterade tjänster är dock fortsatt starkt negativt påverkade av coronapandemin. Importen av resor minskar mer än exporten av resor, vilket gör att nettot stärks.

På exportsidan har avgifter för användning av immateriella rättigheter ökat med 10 procent och tele-, data- och informationstjänster har ökat med 11 procent. Övriga affärstjänster (där bland annat forsknings- och utvecklingstjänster, administrativa tjänster och marknadsföringstjänster ingår) har minskat med 10 procent.

På importsidan har avgifter för användning av immateriella rättigheter ökat med 15 procent. Tele-, data- och informationstjänster har ökat med 17 procent, och övriga affärstjänster har ökat med 11 procent.

Export och import, fördelat på tjänsteslag, kvartal 4 2020
  Export Import
Tjänsteslag     Andel i % Förändring i %     Andel i % Förändring i %
  2020K4 2019K4 2020K4 2020K4/2019K4 2020K4 2019K4 2020K4 2020K4/2019K4
Totalt 176 192 189 397 100,0 ‑7,0 168 121 183 248 100,0 ‑8,3
Bearbetning av varor 2 813 4 083 1,6 ‑31,1 4 053 3 503 2,4 15,7
Underhåll- och reparationstjänster av varor 931 1 188 0,5 ‑21,6 1 062 1 228 0,6 ‑13,5
Transporter 18 454 22 208 10,5 ‑16,9 20 714 26 565 12,3 ‑22,0
Resor 8 508 19 652 4,8 ‑56,7 10 475 31 511 6,2 ‑66,8
Byggtjänster 1 083 2 217 0,6 ‑51,2 3 532 5 610 2,1 ‑37,0
Försäkrings- och pensionstjänster 1 606 1 932 0,9 ‑16,9 1 436 2 472 0,9 ‑41,9
Finansiella tjänster 10 139 8 437 5,8 20,2 4 598 4 230 2,7 8,7
Avgifter för användning av immateriella rättigheter 19 865 18 053 11,3 10,0 22 731 19 853 13,5 14,5
Tele-, data-, och informationstjänster 47 300 42 485 26,8 11,3 28 710 24 504 17,1 17,2
Övriga affärstjänster 49 563 54 883 28,1 ‑9,7 66 484 59 868 39,5 11,1
Personliga tjänster, kultur m.m. 14 168 12 384 8,0 14,4 3 724 3 305 2,2 12,7
Övriga offentliga varor och tjänster 1 761 1 874 1,0 ‑6,0 601 598 0,4 0,5

Revideringar

Kvartal 1 2019 till och med kvartal 3 2020 har reviderats. Ny information om två större poster av engångskaraktär som avser export av datatjänster samt export av forskning och utveckling har tillkommit andra respektive tredje kvartalet 2019. Det medför att exporten reviderats upp.

Definitioner och förklaringar

Vad är Utrikeshandel med tjänster?

Statistiken om utrikeshandel med tjänster avser all Sveriges tjänstehandel mot omvärlden. Statistiken redovisas kvartalsvis och utgör underlag till såväl Nationalräkenskaperna som Betalningsbalansens bytesbalans. Under Fördjupad information förklaras varför tjänstehandeln i Nationalräkenskaperna och Betalningsbalansen ibland skiljer sig från denna statistik.

Nästa publiceringstillfälle

2021-06-04 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Riksbanken

Producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Tea Unnebäck

Telefon
010-479 40 10
E-post
tea.unneback@scb.se