Till innehåll på sidan

Export och import av varor, januari–mars 2019, i löpande och fasta priser

Starkare varuexport än varuimport

Statistiknyhet från SCB 2019-05-28 9.30

Under perioden januari–mars 2019 ökade den svenska varuexporten med 11 procent och varuimporten med 5 procent i löpande priser jämfört med samma period året innan. I volym (värde i fasta priser) ökade exporten med 4 procent medan importen var oförändrad.

I löpande priser uppgick värdet av Sveriges varuexport under januari–mars 2019 till 383 miljarder kronor. Det är en ökning med 11 procent jämfört med samma period året innan. Samtidigt ökade varuimporten med 5 procent och uppgick till 368 miljarder kronor. Det ger ett positivt handelsnetto på 15 miljarder kronor. Under samma period 2018 var det ett negativt handelsnetto på 4 miljarder kronor.

I volym (värde i fasta priser) ökade exporten med 4 procent och importen var oförändrad. Skillnaden mellan löpande och fasta priser kan förklaras av högre export- och importpriser.

Detaljerade uppgifter för januari–mars 2019 (löpande priser):

Varuexporten till USA steg 27 procent

Sveriges varuexport till EU-28 steg med 10 procent och varuimporten därifrån med 4 procent jämfört med samma period året innan. Exporten till euroländerna ökade med 10 procent och importen därifrån med 4 procent. Bland EU-länderna ökade exporten till både Tyskland och Storbritannien med 7 procent och till Danmark med 15 procent. Importen från Tyskland ökade med 1 procent och från Storbritannien med 8 procent medan importen från Danmark minskade med 2 procent.

Exporten till övriga Europa steg med 10 procent och importen därifrån med 1 procent. Exporten till Norge ökade med 16 procent och importen därifrån med 8 procent. Exporten till Ryssland ökade med 1 procent medan importen därifrån sjönk med 17 procent.

Exporten till Asien minskade med 2 procent medan importen därifrån ökade med 22 procent. Exporten till Kina minskade med 7 procent medan importen därifrån ökade med 36 procent.

Exporten till USA ökade med 27 procent och importen därifrån med 7 procent.

Exporten av läkemedel ökade 27 procent

Exporten av verkstadsvaror steg med 9 procent. Inom detta varuområde ökade personbilar med 12 procent. Exporten av mineralvaror ökade med 15 procent, skogsvaror med 10 procent och energivaror med 1 procent. Exporten av kemivaror steg med 19 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 27 procent. Inom varuområdet övriga varor ökade livsmedel, drycker och tobak med 6 procent.

Importen av personbilar minskade 10 procent

Importen av verkstadsvaror ökade med 3 procent. Inom detta varuområde ökade elektronik/telekom med 6 procent medan personbilar minskade med 10 procent. Importen av mineralvaror ökade med 3 procent. Importen av skogsvaror ökade med 7 procent och kemivaror steg med 10 procent. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 24 procent. Importen av energivaror ökade med 1 procent och övriga varor ökade med 9 procent.

Detaljerade uppgifter i volym (värde i fasta priser), 1:a kvartalet 2019:

Exportvolymen av järn och stål ökade 15 procent

Varuexporten från Sverige ökade i volym med 4 procent under första kvartalet 2019, jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Exportvolymen av verkstadsvaror ökade med 4 procent. Inom detta varuområde ökade exporten av maskiner samt personbilar med vardera 5 procent. Exporten av energivaror minskade med 10 procent i volym. Exporten av mineralvaror ökade med 6 procent i volym. Inom detta varuområde ökade järn och stål med 15 procent. Kemivaror ökade med 12 procent i volym. Inom detta varuområde ökade läkemedel med 21 procent. Exporten av skogsvaror var oförändrad i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade exporten av möbler med 12 procent medan exporten av livsmedel, drycker och tobak minskade med 1 procent.

Importvolymen av råolja minskade 10 procent

Under första kvartalet 2019 var varuimporten till Sverige i volym oförändrad, jämfört med motsvarande kvartal 2018.

Importen av verkstadsvaror minskade i volym med 1 procent. Inom detta varuområde minskade personbilar med 12 procent. Importvolymen av energivaror minskade med 7 procent. Inom detta varuområde minskade importen av råolja med 10 procent. För kemivaror ökade importvolymen med 7 procent. Inom detta varuområde ökade importen av läkemedel med 27 procent. Importen av skogsvaror minskade med 1 procent och mineralvaror minskade med 2 procent i volym. Inom varuområdet övriga varor ökade importen av tekovaror/skor med 9 procent.

  Export Import
  Värde (löpande priser) Värde (löpande priser)
Världsdel Januari-mars Andel i % Förändring i % Januari-mars Andel i % Förändring i %
  2019 2018 2019 2019/2018 2019 2018 2019 2019/2018
Totalt 382 599 345 832 100,0 11 368 476 349 927 100,0 5
Europa 281 049 255 436 73,5 10 307 275 297 081 83,4 3
EU-28 227 190 206 673 59,4 10 261 609 251 946 71,0 4
EMU-19 158 638 144 524 41,5 10 190 763 184 113 51,8 4
Övriga Europa 53 859 48 763 14,1 10 45 665 45 135 12,4 1
Afrika 8 063 6 166 2,1 31 5 247 5 722 1,4 ‑8
Nordafrika 4 130 3 013 1,1 37 423 1 622 0,1 ‑74
Västafrika 856 628 0,2 36 4 168 3 192 1,1 31
Central-, Öst- och Södra Afrika 3 078 2 526 0,8 22 656 907 0,2 ‑28
Amerika 40 585 32 241 10,6 26 13 614 12 672 3,7 7
Nordamerika 32 378 25 817 8,5 25 9 841 9 331 2,7 5
Central- och Sydamerika 8 206 6 424 2,1 28 3 773 3 341 1,0 13
Asien 45 106 45 920 11,8 ‑2 41 634 34 179 11,3 22
Mellanöstern 5 979 7 203 1,6 ‑17 1 675 2 097 0,5 ‑20
Övriga länder i Asien 39 127 38 717 10,2 1 39 959 32 082 10,8 25
Oceanien och Antarktis 4 416 5 339 1,2 ‑17 707 272 0,2 160

 ExportsExports
 Värde (löpande priser)Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITCJanuari-marsAndel i %Förändring i %Förändring i %
 2019201820192019/2018Kv1 2019/Kv1 2018
Totalt 382 599 345 832 100,0 11 4
Skogsvaror 39 018 35 461 10,2 10 0
Trävaror 8 233 7 702 2,2 7 ‑1
Pappersmassa 6 683 5 702 1,7 17 4
Papper 22 350 20 480 5,8 9 ‑1
Mineralvaror 41 649 36 276 10,9 15 6
Järnmalm 5 741 4 703 1,5 22 ‑4
Järn och stål 21 030 16 492 5,5 28 15
Övriga metaller 6 883 7 371 1,8 ‑7 ‑6
Kemivaror 54 800 46 156 14,3 19 12
Grundämnen, föreningar 5 051 4 758 1,3 6 ‑1
Läkemedel 27 172 21 338 7,1 27 21
Plaster 9 089 8 300 2,4 10 7
Energivaror 24 979 24 825 6,5 1 ‑10
Oljeprodukter 20 368 21 056 5,3 ‑3 ‑12
Verkstadsvaror 173 559 159 206 45,4 9 4
Metallarbeten 10 522 9 275 2,8 13 7
Maskiner 58 333 52 557 15,2 11 5
Elektronik, telekom 35 395 33 783 9,3 5 4
Vägfordon 58 409 54 369 15,3 7 2
Personbilar 27 957 25 042 7,3 12 5
Last- och dragbilar 8 626 8 896 2,3 ‑3 ‑9
Delar, tillbehör 17 642 16 894 4,6 4 1
Övriga transportmedel 2 780 1 634 0,7 70 56
Instrument, optiska varor 8 120 7 588 2,1 7 ‑2
Övriga varor 48 595 43 907 12,7 11 5
Livsmedel, drycker, tobak 22 410 21 113 5,9 6 ‑1
Tekovaror, skor 9 169 7 839 2,4 17 7
Möbler 4 978 4 500 1,3 11 12

 Import
 Värde (löpande priser)Volym (värde i fasta priser)
Varuområden enligt SITCJanuari-marsAndel i %Förändring i %Förändring i %
 2019201820192019/2018Kv1 2019/Kv1 2018
Totalt 368 476 349 927 100,0 5 0
Skogsvaror 10 951 10 191 3,0 7 ‑1
Mineralvaror 29 666 28 771 8,1 3 ‑2
Järn och stål 13 822 14 423 3,8 ‑4 ‑9
Övriga metaller 5 633 5 333 1,5 6 3
Malmer, skrot 4 073 3 460 1,1 18 15
Kemivaror 46 819 42 610 12,7 10 7
Grundämnen, föreningar 9 648 9 627 2,6 0 ‑3
Läkemedel 12 159 9 809 3,3 24 27
Plaster 9 309 8 787 2,5 6 3
Gummi, gummivaror 4 478 4 335 1,2 3 ‑2
Energivaror 38 188 37 807 10,4 1 ‑7
Råolja 18 553 19 448 5,0 ‑5 ‑10
Oljeprodukter 15 623 14 521 4,2 8 ‑2
Verkstadsvaror 160 180 154 971 43,5 3 ‑1
Metallarbeten 12 107 10 723 3,3 13 8
Maskiner 39 458 36 753 10,7 7 2
Elektronik, telekom 54 659 51 625 14,8 6 2
Vägfordon 42 029 43 683 11,4 ‑4 ‑7
Personbilar 18 058 20 087 4,9 ‑10 ‑12
Delar, tillbehör 16 832 16 231 4,6 4 ‑1
Övriga transportmedel 3 108 3 804 0,8 ‑18 ‑24
Instrument, optiska varor 8 819 8 384 2,4 5 2
Övriga varor 82 672 75 576 22,4 9 4
Livsmedel 39 660 36 619 10,8 8 3
Tekovaror, skor 20 553 17 744 5,6 16 9
Möbler 6 399 5 946 1,7 8 2

Definitioner och förklaringar

Volymutvecklingen (värdeutvecklingen i fasta priser) beräknas kvartalsvis. Vid den kvartalsvisa beräkningen av varuexportens och varuimportens volymutveckling jämförs först det aktuella kvartalet uppräknat till helårsnivå med närmast föregående helår. För varje vara enligt KN8 beräknas kvartalets värde i föregående års genomsnittspris genom att dividera kvartalets värde i löpande priser med prisutvecklingen mellan perioderna. I nästa steg beräknas indextalen i en kedjeindexserie med basåret 2015 (2015=100). Volym- och värdeindex för den aktuella perioden jämfört med föregående helår kedjas ihop med motsvarande index för de tidigare helåren jämförda med respektive föregående helår tillbaka till år 2015.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i det statistiska meddelandet:

Utrikeshandel, export och import av varor januari–mars 2019, i löpande och fasta priser (pdf)

Nästa publiceringstillfälle

2019-08-27 klockan 09.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för utrikeshandel och betalningsbalans

Adress
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar

Ari Mansikkaviita

Telefon
010-479 41 51
E-post
ari.mansikkaviita@scb.se

Marie George

Telefon
010 479 50 01
E-post
marie.george@scb.se