Till innehåll på sidan

Antal personer försörjda med sociala ersättningar och bidrag 2020

Antalet personer försörjda på sociala ersättningar och bidrag ökar

Statistiknyhet från SCB 2021-03-24 9.30

Antalet helårspersoner som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag ökade med 6,0 procent år 2020. Det totala antalet var 790 242, vilket motsvarar 13,4 procent av befolkningen i arbetsför ålder. Andelen var lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 10,4 procent och högst i landsbygdskommuner och pendlingskommun nära mindre tätort, 16,4 procent.

SCB redovisar årligen statistik över antalet helårspersoner i åldrarna 20-64 som försörjs genom sociala ersättningar och bidrag. Dessa ersättningar innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, ersättning vid arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, ekonomiskt bistånd samt etableringsersättning.

För att skapa jämförbarhet mellan olika typer av ersättningar beräknas så kallade helårsekvivalenter som visar hur många som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Till exempel blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, 1990-2020

Utvecklingen av antal helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 som försörjs med sociala ersättningar och bidrag, 1990-2020

Antalet helårsekvivalenter som försörjdes med sociala ersättningar och bidrag steg med nästan 60 procent mellan åren 1990 och 1994. Sedan dess har antalet stadigt minskat och var 2019 nere på nästan samma nivå som 1990. Mellan 2019 och 2020 ökade dock antalet helårsekvivalenter. De ersättningsformer som ökade under 2020 var Arbetslöshet och Arbetsmarknadsåtgärder medan ersättningsformerna Ekonomiskt bistånd, Sjukpenning, Sjuk- och aktivitetsersättning samt Etableringsersättning minskade.

Sjuk- och aktivitetsersättning, som är den största ersättningsformen och står för cirka 29 procent av det totala antalet helårsekvivalenter, har minskat sedan 2006. År 2020 minskade de med 4,5 procent, och har därmed minskat med 50,1 procent sedan 2006.

Den ersättningsform som bidrog mest till ökningen av antalet helårsekvivalenter 2020 är Arbetslöshet. Den ökade med 55% under året och står för nästan hela ökningen av antalet helårsekvivalenter.

Etableringsersättningen infördes år 2011 och antalet ökade kraftigt fram till år 2017. De tre senaste åren har antalet dock minskat kraftigt, 2020 minskade antalet med hela 37 procent.

Stora regionala skillnader

Andelen helårsekvivalenter som försörjs med sociala ersättningar och bidrag fördelar sig inte lika över hela riket. Av befolkningen, 20-64 år, var andelen som försörjs med sociala ersättningar lägst i Stockholms län på 10,6 procent och högst i Gävleborgs län på 18 procent. Skillnaden mellan dessa län var störst för andelen av befolkningen i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. I Stockholm var andelen 2,0 procent och i Gävleborgs län 5,6 procent. Mellan 2019 och 2020 ökade andelen helårsekvivalenter i alla län.

På kommunal nivå är skillnaderna ännu större. Andelen helårsekvivalenter år 2020 var som lägst i Danderyd på 6,1 procent och som högst i Ljusnarsberg på 23,1 procent.

De tio kommuner med lägst respektive högst andel helårsekvivalenter
Lägst andel Högst andel
Danderyd 6,1 Ljusnarsberg 23,1
Täby 7 Perstorp 22,6
Lomma 7,2 Filipstad 22,6
Vellinge 7,3 Åmål 22,3
Lidingö 7,4 Söderhamn 22,1
Solna 7,4 Lessebo 21,6
Vaxholm 7,5 Högsby 21,3
Nacka 8 Flen 21,1
Nykvarn 8,1 Hällefors 21,1
Knivsta 8,4 Östra Göinge 20,4

Vid en indelning efter kommunens storlek och läge (efter SKR:s kommungruppsindelning) var andelen som försörjs med sociala ersättningar och bidrag i genomsnitt lägst i pendlingskommuner nära en storstad, 10,4 procent, och högst i landsbygdskommuner och pendlingskommun nära mindre tätort, 16,4 procent. Mellan 2019 och 2020 ökade denna andel i alla kommungrupper.

Andel helårsekvivalenter efter kommungrupp
Kommungrupp Andel
Pendlingskommun nära storstad 10,4
Landsbygdskommun med besöksnäring 12,2
Storstäder 12,7
Större stad 13,9
Pendlingskommun nära större stad 14,2
Mindre stad/tätort 14,4
Lågpendlingskommun nära större stad 16,1
Pendlingskommun nära mindre tätort 16,4
Landsbyggdskommuner 16,4

Fler kvinnor än män

Av totala antalet helårsekvivalenter år 2020 var 53,5 procent kvinnor och 46,5 procent män. Fördelningen mellan kvinnor och män har varit ungefär densamma sedan 2006 då uppgifterna började redovisas efter kön. För ersättningsformen sjukpenning är kvinnorna i klar majoritet. Det är endast för ersättningsformerna arbetslöshet och arbetsmarknadspolitiska åtgärder där antalet är fler bland männen.

Könsfördelning inom respektive ersättningsform
  Kvinnor Män Totalt
Sjukpenning 63,8 36,2 100,0
Sjuk- och aktivitetsersättning 55,9 44,1 100,0
Arbetslöshet 44,5 55,5 100,0
Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 48,3 51,7 100,0
Ekonomiskt bistånd 51,4 48,6 100,0
Etableringsersättning 59,6 40,4 100,0
Totalt 53,5 46,5 100,0

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Förfrågningar

Jacob Pelgander

Telefon
010-479 60 31
E-post
jacob.pelgander@scb.se