Till innehåll på sidan

Korrigerad 2017-02-20

Hushåll som hyr lägger störst andel av sin inkomst på boendet

Statistiknyhet från SCB 2016-12-13 9.30

År 2015 gick ungefär 28 procent av den disponibla inkomsten för hushåll i hyresrätt till att betala för boendet. För hushåll i bostadsrätt var andelen 21 procent och för hushåll i ägt småhus 15 procent.

Att boendeutgiftens andel av den disponibla inkomsten är större för hushåll i hyresrätt beror inte på att de har högre boendeutgift utan på att de i genomsnitt har lägre disponibel inkomst.

Boendeutgiften i procent av den disponibla inkomsten. Medianvärde
 2015
Hyresrätt 28,2
Bostadsrätt 20,5
Ägt småhus 14,6
Samtliga upplåtelseformer 20,8

 

Trots att hushållstypen ensamstående kvinnor över 64 år har bland de lägsta boendeutgifterna är det de som betalar störst andel av inkomsten för sitt boende. Det gäller alla upplåtelseformer. Störst andel betalar ensamstående kvinnor över 64 i hyresrätt, 41 procent av den disponibla inkomsten. Motsvarande andel för ensamstående kvinnor över 64 i bostadsrätt är 32 procent och i ägt småhus 23 procent.

Hushåll med fler vuxna, och därmed fler möjliga inkomster, lägger i genomsnitt en mindre andel av inkomsten på boendet. Minst andel betalar hushållstyperna sammanboende utan barn samt övriga hushåll, runt 15 procent.

Definitioner och förklaringar

Statistik om boendeutgifter tillhörde tidigare undersökningen Hushållens ekonomi (HEK) men från 2015 finns undersökningen Hushållens boendeutgifter. Jämförelse mellan undersökningarna ska göras med försiktighet.

Med ägt småhus avses friliggande enfamiljshus, parhus, radhus eller kedjehus som hushållet äger.

Bostadsrätt: En bostadsrätt är en bostad i ett småhus eller flerbostadshus som ägs av en bostadsrättsförening i vilken man själv är medlem.

Hyresrätt: Med hyresrätt avses hyresrätt i första hand, både i småhus och i flerbostadshus.

Hushållstyperna som redovisas görs utifrån begreppet kosthushåll. Med kosthushåll menas de personer som bor i samma bostad och har gemensam hushållning. I kosthushållet ingår även barn som är 20 år eller äldre och bor hemma. Ett kosthushåll kan också bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning.

Boendeutgift

Hyresrätt: Boendeutgift utgörs av summan av hyran och egna utgifter för underhåll och reparation.

Bostadsrätt: Boendeutgift avser summan av avgift till bostadsrättsförening, ränteutgift och amortering samt egna utgifter för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Ägt småhus: Boendeutgift avser summan av ränteutgift, amortering, driftsutgift (tex. Uppvärmning, vatten, avlopp och sophämtning) samt utgift för underhåll och reparation och är korrigerad med hänsyn till skatteeffekt.

Med skatteeffekt avses en minskning eller ökning av skatt på grund av skattereduktion för underskott av kapital och för underhåll och reparation som avser bostaden samt hushållets fastighetsavgift för bostaden. Dessutom ingår eventuell ränta på uppskovsbelopp efter försäljning av tidigare bostad.

Disponibel inkomst är summan av skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och negativa transfereringar.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Lovisa Sköld

Telefon
010-479 64 74
E-post
lovisa.skold@scb.se

Karin Rosén Karlsson

Telefon
010-479 69 98
E-post
karin.rosen@scb.se