Till innehåll på sidan

Hushållsgrupp – andel av totala utgifter per hushåll år 2012

 Ensam-stående med barnEnsam- stående utan barnSamman-boende med barnSamman-boende utan barnÖvriga samman-boende med barnÖvrigaSamtliga hushåll
Antal medverkande hushåll
526 620 548 795 77 305 2 871
Genomsnittligt antal personer
2,6 1,0 3,8 2,0 4,4 2,7 2,1
Genomsnittligt antal konsumtionsenheter
1,77 1,00 2,37 1,51 2,82 1,98 1,57
Beräknad populationsstorlek
219 050 1 562 730 842 200 1 111 240 104 740 283 850 4 123 800
 
±21 510 ±91 550 ±38 950 ±53 550 ±25 650 ±33 810 ±65 120
Hushållets genomsnittliga disponibla inkomst
302 970 211 210 552 610 448 300 717 280 509 110 383 050
 
±19 340 ±12 890 ±25 950 ±17 000 ±97 400 ±30 730 ±9 320
TOTALA UTGIFTERNA
277 260 207 010 435 230 340 510 526 220 350 640 311 320
 
±18 250 ±10 450 ±22 200 ±14 510 ±84 370 ±26 400 ±7 750
LIVSMEDEL
13,4 11,2 13,4 12,7 13,3 13,8 12,4
 
±0,9 ±0,7 ±0,9 ±0,7 ±2,1 ±1,3 ±0,4
ALKOHOLFRIA DRYCKER
1,2 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,1
 
±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,1 ±0,2 ±0,2 ±0,1
UTEMÅLTIDER
3,5 3,5 3,2 3,2 2,8 2,7 3,3
 
±0,7 ±0,4 ±0,5 ±0,4 ±0,7 ±0,5 ±0,2
ALKOHOLHALTIGA DRYCKER (även lättöl)
1,0 1,4 0,9 1,3 . 1,3 1,2
 
±0,3 ±0,2 ±0,1 ±0,2 . ±0,3 ±0,1
TOBAK
0,8 1,1 0,5 0,7 . 1,0 0,8
 
±0,2 ±0,2 ±0,1 ±0,2 . ±0,3 ±0,1
FÖRBRUKNINGSVAROR
2,4 2,0 2,3 2,0 2,2 2,2 2,1
 
±0,3 ±0,3 ±0,2 ±0,2 ±0,6 ±0,4 ±0,1
HUSHÅLLSTJÄNSTER
5,8 5,4 7,8 6,3 5,4 6,4 6,2
 
±0,7 ±0,7 ±0,7 ±0,7 ±1,3 ±1,0 ±0,4
KLÄDER OCH SKOR
4,6 3,0 5,3 3,3 5,3 3,9 3,8
 
±0,8 ±0,5 ±0,8 ±0,5 ±1,4 ±1,0 ±0,3
BOSTAD
32,2 34,6 25,3 25,9 23,2 28,3 29,5
 
±1,7 ±1,4 ±1,2 ±1,1 ±4,1 ±1,7 ±0,7
MÖBLER, INVENTARIER, TEXTILIER, HUSHÅLLSUTRUSTNING
4,3 3,9 5,0 5,3 4,6 3,9 4,5
 
±0,8 ±0,6 ±0,6 ±0,5 ±1,1 ±0,6 ±0,3
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
1,5 2,5 1,5 2,2 1,7 1,5 2,1
 
±0,5 ±0,5 ±0,4 ±0,4 ±0,7 ±0,4 ±0,2
TRANSPORT
10,7 10,7 15,2 15,0 16,8 15,5 13,3
 
±1,4 ±2,2 ±1,3 ±1,3 ±4,3 ±2,0 ±0,9
FRITID OCH KULTUR
17,8 19,0 17,6 19,6 19,9 17,5 18,7
 
±1,3 ±1,2 ±1,0 ±0,8 ±3,1 ±2,1 ±0,6
SKATTEPLIKTIGA FÖRMÅNER
0,4 . 0,7 0,5 . 0,6 0,5
 
±0,1 . ±0,2 ±0,2 . ±0,2 ±0,1

För samtliga skattningar i samtliga tabeller redovisas osäkerhetsintervallen, som under vissa förutsättningar kan tolkas som 95%-iga konfidensintervall. Ju större (bredare) intervall desto osäkrare skattning.

Kommentarer

Undersökningen baseras på ett urval om 7 500 hushåll varav ca 2 900, eller ca 38 procent, svarade.
Det höga bortfallet gör att resultaten måste tolkas med försiktighet. Vissa grupper har deltagit i undersökningen i högre grad än andra grupper.

I kategorin Hushållstjänster ingår bland annat gåvor mellan privatpersoner. Hushållstjänster har ökat sedan föregående undersökning. Ökningen beror på att gåvor i högre grad än tidigare placerats i denna kategori.

Definitioner och förklaringar

Andelar beräknas genom att man beräknar andelen t.ex. livsmedelskonsumtion för varje hushåll och sedan presenterar man en andel som är medelvärdet av dessa andelar, det innebär att man som bas har hushåll d.v.s. det vi visar är hur stor andel av sina totala utgifter som hushållen lägger ner i snitt på livsmedelskonsumtion.

Kosthushåll är det hushållsbegrepp som används i undersökningen. Med kosthushåll avses det hushåll som utgörs av alla personer som vid intervjutillfället bor i samma bostad och har gemensam hushållning. Ett kosthushåll kan bestå av flera generationer, syskon eller kompisar som bor tillsammans och har gemensam hushållning. Personer som normalt tillhör kosthushållet, men som tillfälligt befinner sig på annan ort på grund av arbete, studier eller militärtjänstgöring ingår i kosthushållet. Barn, som bor lika mycket hos båda föräldrarna, räknas med om de var folkbokförda i det aktuella hushållet. Om urvalspersonen är ett barn som bor lika mycket hos båda föräldrarna ingår det hushåll där barnet var folkbokfört vid intervjutillfället.                                                                                  

I redovisningen avses barn som hemmavarande barn 0-19 år.

Konsumtionsenhetsskalan är ett viktsystem som tar hänsyn till hushållets sammansättning. Alla utgifter ökar inte proportionellt med antalet personer i hushållet och det försöker man ta hänsyn till med hjälp av konsumtionsenheter. Om utgiften divideras med den konsumtionsvikt som gäller för hushållet, kan man göra mer rättvisande jämförelser av utgifterna mellan individer i olika hushållsgrupper.

Konsumtionsenhetsskala

Fr.o.m. 2004

‑ Första vuxen (ensamboende eller sammanboende)

1,00

‑ Andra vuxen (sammanboende)

0,51

‑ Ytterligare vuxen

0,60

‑ Barn 1, 0-19 år

0,52

‑ Barn 2, 3, ..., 0-19 år

0,42

Mer om statistiken

Källdata
Ladda ner som Excel

Källa
SCB

Senast uppdaterad

Sveriges officiella statistik
Läs mer om Sveriges officiella statistik

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
information@scb.se