Till innehåll på sidan

Slutliga inkomster och skatter 2015:

Kapitalinkomster ger ökade inkomstskillnader

Statistiknyhet från SCB 2017-01-31 9.30

Kapitalinkomsterna har ökat kraftigt för Sveriges hushåll och det är den främsta anledningen till de ökade inkomstskillnaderna. År 2015 uppgick kapitalinkomsterna till drygt 340 miljarder kronor.

Räknat i 2015 års priser låg kapitalinkomsterna 1995 på 65 miljarder kronor och 2005 på drygt 150 miljarder kronor. År 1995 utgjorde kapitalinkomsterna 3 procent av den totala disponibla inkomsten för Sveriges hushåll. År 2015 var andelen 15 procent.

Det är framför allt bland dem med hög disponibel inkomst som kapitalinkomsterna har ökat. I den tiondel av befolkningen som 2015 hade de högsta inkomsterna var det totala beloppet för kapitalinkomsterna nästan lika högt som det belopp man tjänade på arbete, det vill säga löneinkomster och inkomst av näringsverksamhet. Över 85 procent av kapitalinkomsterna 2015 gick till den tiondel av befolkningen som hade högst inkomst.

Fler har låg ekonomisk standard

Andelen personer med låg ekonomisk standard, det vill säga de som har en inkomst som är lägre än 60 procent av medianinkomsten, har ökat och låg 2015 på 14,8 procent. År 1995 var andelen 7,3 procent och 2005 låg den på 10,1 procent.

Andelen med låg ekonomisk standard har framför allt ökat bland dem som inte förvärvsarbetar. Av dem i åldrarna 20–64 år som inte förvärvsarbetade var det 38 procent som 2015 hade låg ekonomisk standard. År 1995 var andelen 13 procent och 2005 låg den på 23 procent.

Definitioner och förklaringar

Kapitalinkomster är räntor och utdelningar samt vinst som uppstår vid försäljning av t.ex. en fastighet eller aktier. Disponibel inkomst är summan av alla skattepliktiga och skattefria inkomster minus skatt och övriga negativa transfereringar.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Enheten för ekonomisk välfärdsstatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Hans Heggemann

Telefon
010-479 68 10
E-post
hans.heggemann@scb.se

Johan Lindberg

Telefon
010-479 60 64
E-post
johan.lindberg@scb.se