Till innehåll på sidan

Skörd av potatis år 2018. Preliminära uppgifter

Historiskt låg skörd av matpotatis

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2018-12-07 9.30

Den svenska skörden av matpotatis beräknas till omkring 449 000 ton. Årets skörd är lägre än rekordlåga skördar redovisade i modern tid som 2006, 2007 och 2015, men också jämfört med missväxtåren 1867 och 1899.

År 1899 beräknades tillgången till “hvar person af folkmängden av potatis, rofvor, rötter och dylikt” till 180,5 kg. Potatisen användes då huvudsakligen som livsmedel, till bränning av sprit samt för tillverkning av stärkelse. Över tid har konsumtionen av potatis och rotfrukter i landet minskat och har för år 2016 beräknats till cirka 70 kg per person, varav matpotatiskonsumtionen svarar för 58 kg. År 1867 orsakade missväxten svält i landet, men år 1899 kunde potatis importeras i större utsträckning. Sommaren 2018 har dock varit varm och torr i hela norra Europa och till exempel Nederländerna, Storbritannien och Tyskland rapporterar om en skördeminskning med omkring 20 procent för potatis jämfört med 2017.

Värme och sommartorka ledde till lägre skörd av matpotatis

Orsaken till den lägre skördenivån 2018 är främst sommarens värme och torka, men också att större arealer skördats som färskpotatis och att andelen ekologiskt odlad matpotatis ökat. När jämförelsen görs mot föregående år bör man också ta i beaktande att stora obärgade arealer 2017 sänkte det årets hektarskördenivå. Odlingar som har bevattnats har kunnat nå full skördenivå, men vattnet har inte alltid räckt till för hela odlingsarealen och alla odlare har inte haft möjlighet att vattna sina grödor. Det förekommer att potatisen lämnats obärgad eftersom det inte var lönt att ta upp skörden, då skördeutfallet var för litet och knölarna var för små. Enskilda lantbrukare har drabbats hårt.

Totala matpotatisskörden är 17 procent mindre än femårssnittet

Totalskörden av matpotatis beräknas för riket till 449 400 ton. Det är en minskning av skörden med 77 600 ton eller 15 procent jämfört med 2017. Jämfört med femårsgenomsnittet är det 92 000 ton (17 procent) lägre.

Arealen matpotatis, som används för beräkning av totalskördar, uppgick år 2018 på riksnivå till 16 000 hektar. Det är en minskning med 1 100 hektar eller 6 procent jämfört med föregående år och detta bidrar också till att totalskörden minskar. Arealminskningen mätt i hektar var allra störst i Skåne och Västra Götalands län. Hektarskörden beräknas till 28 100 kilo per hektar, vilket är 9 procent lägre än 2017 års hektarskörd.

Totalskörden för stärkelsepotatisen 17 procent mindre än 2017

Den odlade arealen potatis för stärkelse fortsatte att öka med drygt 300 hektar och uppgick till 7 800 hektar. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län. Även potatis för stärkelse påverkades av sommartorkan och hektarskörden beräknas till 34 620 kilo per hektar, vilket är 20 procent lägre än 2017. Den totala skörden beräknas till 270 800 ton, vilket är 17 procent mindre än 2017. Statistiken redovisas inklusive odlingar avsedda för utsädesproduktion.

Matpotatis. Totalskördar 2009–2018. Ton
Skörd av potatis 2018. Preliminära uppgifter

Potatis för stärkelse. Totalskördar 2009–2018. Ton
Skörd av potatis 2018. Preliminära uppgifter

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i Skörd av potatis 2018. Preliminära uppgifter och på Jordbruksverkets webbplats, under Ta del av statistiken.

Nästa publiceringstillfälle

Slutliga resultat för 2018 kommer att redovisas under våren 2019. Denna skördestatistik baseras på underlag från alla odlingsformer som förekommer i landet. I juni 2019 redovisas skörderesultat för ekologisk respektive konventionell odling.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se