Till innehåll på sidan

Skörd av spannmål, trindsäd och oljeväxter år 2019

Spannmålsskörden nästan dubbelt så stor som ifjol då torkan gav missväxt

Statistiknyhet från SCB och Jordbruksverket 2019-11-15 9.30

Årets totalskörd av spannmål beräknas till 6,1 miljoner ton. Den är 15 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren, och 88 procent större än förra året, då det var missväxt på grund av torkan och värmen. Torrt väder har dock minskat skördeutfallet på en del håll även i år.

Flertalet platser i landet har i år fått mer normala regnmängder, och skördeutfallet per hektar för spannmålsgrödorna är på riksnivå högre än femårsgenomsnitten. Arealerna med de högavkastande höstsådda grödorna var också stora. Men bland annat i delar av sydöstra Sverige har grödorna drabbats av torka.

Höstvetearealen var rekordstor och skörden per hektar i nivå med rekordavkastningen från 2015. Statistiken är dock något mer osäker än vanligt eftersom en del lantbrukare i Svealand och södra Norrland inte har skördat färdigt på grund av ihållande höstregn. De har därför inte kunnat lämna information om årets skörd i tid till SCB.

Stor areal och hög hektarskörd av höstvete gav ökad total spannmålsskörd

Mer än hälften av årets spannmålsskörd utgörs av höstvete. Totalskörden av höstvete beräknas till 3,3 miljoner ton i år. Det är mer än en dubblering jämfört med 2018, och en ökning med 29 procent jämfört med femårsgenomsnittet.

Höstvete är den gröda som har störst avkastning per hektar i Sverige, och en ökad areal av höstvete har stor inverkan på den totala spannmålsskörden. Mellan 2018 och 2019 ökade höstvetearealen med 44 procent, och avkastningen per hektar ökade på riksnivå med 61 procent.

Stor höstrapsareal bidrog till ökad raps- och rybsskörd

Totalskörden av raps och rybs beräknas preliminärt till 374 800 ton. Det är 72 procent mer än 2018, 21 procent mer än femårsgenomsnittet och i nivå med den stora raps- och rybsskörden 2017. Ökningen beror både på att odlingsarealen av höstraps ökade till 99 650 hektar, och på att hektarskörden av raps- och rybsgrödorna ökade jämfört med de låga nivåerna ifjol.

Skörden av ärter tangerar femårsgenomsnittet

Den totala skörden av ärter beräknas till 68 100 ton. Det är 39 procent mer än ifjol och i nivå med femårsgenomsnittet. Årets totala skörd av åkerbönor blev 55 700 ton, vilket är 60 procent mer än torråret 2018, men 32 procent mindre än femårsgenomsnittet.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i Statistiska meddelanden JO 19 SM 1901 som finns på SCB:s webbplats www.scb.se under "Jord- och skogsbruk, fiske" och på Jordbruksverkets webbplats, www.jordbruksverket.se under "Ta del av statistiken."

Statistikdatabaser

Tidsserier med den slutliga skördestatistiken finns tillgängliga i SCB:s statistikdatabas (www.scb.se) och i Jordbruksverkets statistikdatabas (www.jordbruksverket.se). För en del av grödorna finns tidsserier med skördestatistik från och med år 1913. 

Mer om statistiken

Mer information om statistiken samt tabeller och diagram finns på SCB:s och Jordbruksverkets webbplatser.

Nästa publiceringstillfälle

Den nu publicerade preliminära statistiken baseras på uppgifter från ett delurval av 1 106 gårdar. Säkrare resultat som bygger på uppgifter från hela urvalet, 4 423 gårdar, kommer att redovisas den 13 december i Statistiska meddelanden, JO 19 SM 1902. Då redovisas resultaten även på länsnivå och för jordbrukets åtta produktionsområden. 

Uppgifter om höstsådda arealer år 2019 kommer att publiceras den 29 november i JO 18 SM 1901.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se