Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2018

Ekologiska spannmålsskörden minskade med 38 procent

Statistiknyhet från SCB 2019-06-26 9.30

Förra sommarens torka ledde på många håll till missväxt och låga skördenivåer för spannmålsgrödorna. Dessutom skördades stora arealer som grovfoder i stället för att tröskas. Det berodde på att vallarealerna också gav låga skördar och därmed uppstod foderbrist. Den totala ekologiskt odlade spannmålsskörden har beräknats till 241 200 ton, vilket är 38 procent mindre än under 2017.

Det tröskade skördeutbytet per hektar av ekologiskt odlat höstvete var på riksnivå 30 procent lägre under 2018 än året före. För vårvete var det 34 procent lägre, och för vårkorn och havre var minskningarna 30 respektive 40 procent. I de fall valmöjligheten fanns valde ändå lantbrukarna att tröska de bästa delarna av grödarealerna och skörda de sämst utvecklade delarna som ensilage.

Stora minskningar av ekologiskt odlade åkerbönor och höstraps

Skörden av ekologisk odlade åkerbönor har på riksnivå beräknats till 1 170 kilo per hektar. Den är därmed 59 procent lägre än året före, 62 procent lägre än femårsgenomsnittet, och den lägsta hektarskörden som redovisats under de 15 år som åkerbönor har ingått i skördeundersökningen. Åkerbönor är en torkkänslig gröda, och angreppen av bladlöss och bönsmyg var också kraftigare än vanligt.

Skörden av höstraps från ekologiskt odlade arealer har för landet som helhet beräknats till 1 280 kilo per hektar, en minskning med 45 procent jämfört med året före och med 44 procent jämfört med femårsgenomsnittet. Förutom torkan och värmen har också insektsangrepp angetts som förklaring till låga skördenivåer.

Ekologisk matpotatis i nivå med 2017

Totalskörden för matpotatis från arealer med ekologisk odling beräknas för riket till 35 200 ton, vilket är i nivå med 2017 års resultat men 41 procent större än genomsnittet för de senaste fem åren. Nästan 8 procent av den totala matpotatisskörden kunde säljas med ekologisk märkning.

Skördenivåer vid ekologisk och konventionell odling

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i Statistiska meddelanden JO 14 SM 1901, som finns på SCB:s webbplats www.scb.se under Jord- och skogsbruk, fiske, och på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se under Ta del av statistiken. Här jämförs hektarskördar vid ekologisk och konventionell odling för olika grödor och regioner.

Mer om statistiken

Mer om statistiken finns på SCB:s och Jordbruksverkets webbplatser i en särskild kvalitetsdeklaration.

Tidigare publiceringar

Uppgifter om skördar vid ekologisk och konventionell odling har samlats in sedan år 2003. Resultaten finns redovisade i Statistiska meddelanden, serie JO 14. Statistiken baseras på uppgifter från lantbrukare som använder de olika odlingsformerna i praktisk drift.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se