Till innehåll på sidan

Skörd för ekologisk och konventionell odling 2021

Ogynnsamt väder sänkte skörden av ekologiskt odlad spannmål

Statistiknyhet från SCB 2022-06-22 8.00

Skörden av spannmål som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning uppgick till 310 200 ton under 2021. Den blev 26 procent mindre än under 2020 och motsvarar 6 procent av den totala spannmålsskörden.

Ihållande regnväder under vår och höst samt torrt väder under sommarens tillväxtperiod minskade skördenivåerna förra året. Hektarskörden av havre som var godkänd för försäljning med ekologisk märkning blev 37 procent lägre än under 2020. Den totala ekogodkända spannmålsskörden blev 5 procent mindre än genomsnittet för de senaste fem åren, där ett av åren är 2018 med missväxt orsakad av torka.

Lägre skörd per hektar vid ekologisk odling

Skördeutbytet per hektar är lägre för den ekologiska odlingen än för den konventionella. Det beror bland annat på att kemiska växtskyddsmedel och syntetiskt framställda mineralgödselmedel inte används inom ekologisk odling. Som exempel kan nämnas att hektarskörden av vårkorn under 2021 var 42 procent lägre vid ekologisk odling i Götalands mellanbygder än vid motsvarande konventionella odling i området.

Ovanliga och mer lågavkastande sorter förekommer dessutom oftare inom den ekologiska odlingen än inom den konventionella. Det gäller förutom dinkelvete även till exempel enkornsvete, Ölandsvete, emmer, nakenhavre och nakenkorn.

Totalskörden av ekologiskt odlade ärter minskade

Den totala skörden av ärter godkänd för försäljning med ekologisk märkning har för år 2021 beräknats till 7 200 ton. Den är 14 procent mindre än under 2020. Hektarskörden av ekologiskt odlade ärter minskade med 25 procent jämfört med 2020.

Ökad areal av ekologiskt odlad höstraps medförde större totalskörd

Den ekologiskt odlade höstrapsarealen ökade med 20 procent jämfört med 2020 och nådde rekordstora 7 810 hektar. För höstraps ökade därför totalskörden som var omställd och godkänd för försäljning med ekologisk märkning med 2 800 ton eller 19 procent mellan 2020 och 2021. Totalskörden 17 400 ton är rekordstor, och överstiger det tidigare rekordet från 2017 med 2 000 ton.

Totalskörden av ekologiskt odlad matpotatis minskade

Totalskörden av matpotatis godkänd för försäljning med ekologisk märkning beräknas för riket till 31 300 ton, vilket är 18 procent mindre än 2020 års resultat. Nästan 7 procent av landets totala matpotatisskörd var ekologiskt odlad. Runt 10 procent av matpotatisarealen i landet odlades ekologiskt under 2021.

Skördenivåer vid ekologisk och konventionell odling

En mer utförlig redovisning av denna undersökning och resultat för enskilda grödor publiceras i statistikrapporten JO0608, som finns på Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se under Statistik. Här jämförs hektarskördar vid ekologisk och konventionell odling för olika grödor och regioner.

Mer om statistiken

Mer information om statistiken samt tabeller och diagram finns på SCB:s och Jordbruksverkets webbplatser.

Tidigare publiceringar

Uppgifter om skördar vid ekologisk och konventionell odling har samlats in sedan år 2003. Resultaten finns redovisade i Jordbruksverkets databas och i statistikrapporter. Statistiken baseras på uppgifter från lantbrukare som använder de olika odlingsformerna i praktisk drift.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Jordbruksverket

Telefon
036-15 50 00
E-post
statistik@jordbruksverket.se

Förfrågningar

Ann-Marie Karlsson

Telefon
036-15 59 33
E-post
ann-marie.karlsson@jordbruksverket.se

Producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gerda Ländell

Telefon
010-479 68 07
E-post
gerda.landell@scb.se