Till innehåll på sidan

Liknande inkomst 10 år efter studenten oavsett nationell bakgrund

Statistiknyhet från SCB 2021-11-10 9.30

Det är mindre vanligt för elever födda utomlands och födda i Sverige med utländsk bakgrund att avsluta gymnasieskolan med slutbetyg och de har i genomsnitt lägre gymnasiebetyg än elever födda i Sverige med svensk bakgrund. Bland de med slutbetyg är det 10 år efter gymnasieskolan också en lägre andel i dessa grupper som arbetar. Men de med slutbetyg som arbetar har ungefär samma genomsnittsinkomst oavsett nationell bakgrund. Det visar integrationsrapporten 2021.

I rapporten Integration – gymnasiebetyg, vidare studier och arbetsmarknad studeras unga med olika nationell bakgrund, men med liknande förutsättningar vad gäller programtyp och betygsnivå i gymnasieskolan.

De viktigaste resultaten är:

 • En högre andel bland de med utländsk bakgrund varken arbetar eller studerar 10 år efter gymnasieskolan. Andelen är också högre bland de med lägre betyg. En högre andel elever med utländsk bakgrund har dessutom lägre betyg än elever med svensk bakgrund.
 • Tio år efter gymnasieskolan är medianinkomsten för de som arbetar ungefär densamma oavsett nationell bakgrund. Tydliga skillnader finns däremot mellan kvinnor och män. Medianinkomsten är högre ju högre betyg de unga har från gymnasieskolan.
 • Andelen som läser vidare efter gymnasieskolan är högre för utrikes födda än för födda i Sverige med svensk bakgrund, särskilt bland de med lägre gymnasiebetyg. Däremot är det små skillnader efter nationell bakgrund vad gäller andelen med examen från en eftergymnasial utbildning.

Högre andel bland de med utländsk bakgrund varken arbetar eller studerar 10 år efter gymnasieskolan

Oavsett nationell bakgrund är det vanligast att arbeta 10 år efter gymnasieskolan. Andelen som arbetar och inte samtidigt studerar är lägre för utrikes födda och födda i Sverige med utländsk bakgrund än för de med svensk bakgrund medan andelen som varken arbetar eller studerar är högre. Det är små skillnader i sysselsättning mellan utrikes födda och födda i Sverige med utländsk bakgrund.

Andelen som varken arbetar eller studerar är högre i grupper med lägre betyg. Andelen är ofta minst dubbelt så hög i gruppen med lägst betyg jämfört med gruppen med högst betyg. Oavsett betygsnivå är det tydliga skillnader i andelen som varken arbetar eller studerar efter nationell bakgrund.

Sysselsättning 10 år efter gymnasieskolan. Kvinnor och män efter nationell bakgrund

Avgångna från gymnasieskolan 1998–2009

diagram

Liknande inkomst oavsett nationell bakgrund

Tio år efter gymnasieskolan är medianinkomsten för de som arbetar ungefär densamma oavsett nationell bakgrund. Tydliga skillnader finns däremot mellan kvinnor och män. Medianinkomsten är högre ju högre betyg de unga har från gymnasieskolan. Inkomsten är också högre för de som gått studieförberedande program än för de som gått yrkesförberedande program.

Jämförs inkomsten inom de olika betygsnivåerna och respektive programtyp har de med utländsk bakgrund i många fall högre inkomster än de med svensk bakgrund. Det gäller främst kvinnor som gått studieförberedande program och de med de högsta betygen. Men eftersom de med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland de med lägre betyg har de totalt sett samma inkomster som de med svensk bakgrund.

Sammanräknad förvärvsinkomst för de som enbart arbetar 10 år efter gymnasieskolan. Kvinnor och män efter nationell bakgrund

Avgångna från gymnasieskolan 1998–2009

diagram

Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av alla skattepliktiga inkomster före skatt. Här ingår löneinkomst och inkomst från näringsverksamhet samt exempelvis sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa.

Utbildningsvalen under och efter gymnasieskolan påverkar inkomsterna

De med eftergymnasial utbildningsnivå har generellt sett högre inkomst än de med gymnasial utbildning. Andelen som läser vidare är högre för utrikes födda än för födda i Sverige med svensk bakgrund, särskilt bland de med lägre gymnasiebetyg. Däremot är det små skillnader efter nationell bakgrund vad gäller andelen med examen från en eftergymnasial utbildning.

Det finns också vissa skillnader efter nationell bakgrund vad gäller inriktning på studierna, både på gymnasienivå och på eftergymnasiala studier. Att gå vård- och omsorgsprogrammet på gymnasieskolan är exempelvis betydligt vanligare bland utrikes födda jämfört med övriga grupper och utrikes födda är också något överrepresenterade på utbildningar inom Hälso- och sjukvård samt social omsorg på eftergymnasial nivå, exempelvis läkarutbildningen. Inom dessa utbildningar är inkomsterna högre för utrikes födda och födda i Sverige med utländsk bakgrund.

Det är vanligare att utrikes födda och födda i Sverige med utländsk bakgrund börjar studera på högskolan direkt efter gymnasieskolan medan de med svensk bakgrund oftare väntar något eller några år innan de börjar läsa vidare. Det kan leda till att de med utländsk bakgrund blir klara med studierna tidigare. Fler år med arbetslivserfarenhet kan leda till en högre inkomst jämfört med de med svensk bakgrund.

Många utrikes födda fullföljer inte gymnasieskolan eller invandrar som vuxna

Andelen som har slutbetyg från gymnasieskolan varierar kraftigt mellan unga med olika nationell bakgrund. Det finns också skillnader vad gäller andelen som avslutar gymnasieskolan med slutbetyg av de som påbörjar gymnasieskolan. För utrikes födda är det dessutom många som invandrar i vuxen ålder och därmed inte går i gymnasieskolan i Sverige. Andelen som arbetar av 29-åringarna är betydligt lägre bland utrikes födda som invandrat i vuxen ålder jämfört med övriga grupper. De utan slutbetyg arbetar också i mindre utsträckning än de med slutbetyg. De som invandrat som vuxna eller avslutat gymnasieskolan utan slutbetyg och som arbetar har inkomster ungefär i nivå med grupperna med lägst betygsnivå.

Definitioner och förklaringar

I rapporten följs de som avslutade gymnasieskolan med slutbetyg åren 1998–2009 under en tioårsperiod, alltså som längst fram till och med år 2019. I ett kapitel utvidgas analysen till att inkludera de som lämnat gymnasieskolan utan slutbetyg och de som kommit till Sverige som vuxna.

Nationell bakgrund redovisas i tre grupper:

 • Utrikes födda: De är födda utomlands. Ingen hänsyn tas till var deras föräldrar är födda.
 • Födda i Sverige med utländsk bakgrund: De är födda i Sverige och båda deras föräldrar är födda utomlands.
 • Födda i Sverige med svensk bakgrund: de är födda i Sverige och minst en av deras föräldrar är också född i Sverige.

Avgångna från gymnasieskolan:

Den som fullföljer gymnasieskolan med slutbetyg kallas också för ”avgången”. I gruppen ingår förutom de som fått ett slutbetyg med mål- och kunskapsrelaterade kursbetyg även de som avslutat en gymnasie­utbildning på en Waldorfskola och de som fått diplom från programmet International Baccalaureate.

Sysselsättning redovisas i fyra kategorier:

 • Arbetar
  Förvärvsarbetande enligt den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken (RAMS) och inte registrerad som studerande under höstterminen enligt registret över studiedeltagandet
 • Arbetar och studerar
  Förvärvsarbetande enligt RAMS och registrerad som studerande
 • Studerar
  Ej förvärvsarbetande enligt RAMS och registrerad som studerande
 • Varken arbetar eller studerar
  Ej förvärvsarbetande enligt RAMS och inte registrerad som studerande

Sammanräknad förvärvsinkomst:

Sammanräknad förvärvsinkomst är summan av alla skattepliktiga inkomster före skatt. Här ingår löneinkomst och inkomst från näringsverksamhet samt exempelvis sjukpenning, föräldrapenning och a-kassa. Inkomsten påverkas av lönen men också av om man arbetar heltid eller deltid och om man varit föräldraledig, sjuk eller arbetslös under året. Inkomsterna har justerats till 2020 års nivå med konsumentprisindex (KPI).

Publikation

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Karin Lundström

Telefon
010-479 41 87
E-post
karin.lundstrom@scb.se

Vitor Miranda

Telefon
010-479 43 44
E-post
vitor.miranda@scb.se