Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC)

Sverige har lägre materiell fattigdom än de flesta andra länder i EU

Statistiknyhet från SCB 2019-10-16 9.30

2 procent i Sverige lever i allvarlig materiell fattigdom, enligt EU:s definition, medan genomsnittet för EU är 6 procent. Arbetslösa lever i större utsträckning i allvarlig materiell fattigdom än de som arbetar. Det är även vanligare bland utrikes födda än inrikes födda.

I samband med FN:s internationella dag för att utrota fattigdom, den 17 oktober, publicerar SCB några av de indikatorer som används av EU för att följa upp risken för fattigdom och social utestängning.

Sverige och Luxemburg är de länder i EU som redovisar lägst andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom, mellan 1 och 2 procent. Bulgarien redovisar högst andel på 21 procent, år 2018.

Allvarlig materiell fattigdom innebär att man inte har råd med utgifterna för minst fyra av nio poster. Det handlar exempelvis om att inte kunna betala för oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostaden eller att inte kunna betala skulder inom utsatt tid.

Andelen som lever i allvarlig materiell fattigdom i Sverige har legat på 1-2 procent de senaste åren. Det motsvarar ungefär 160.000 materiellt fattiga personer i Sverige 2018.

Andel av befolkningen i allvarlig materiell fattigdom år 2018

Diagram

Källa: Eurostat, EU-SILC *Senaste uppgifter avser 2017 ** Senaste uppgift 2016

I Sverige är allvarlig materiell fattigdom vanligast bland de som är arbetslösa. 10 procent av de arbetslösa, jämfört med en procent av de som arbetar, lever i allvarlig materiell fattigdom. Det är även vanligare bland utrikes födda jämfört med inrikes födda, fyra procent jämfört med en knapp procent.

Andel i allvarlig materiell fattigdom i Sverige redovisat efter sysselsättning (18 år och äldre), år 2018

Källa: Eurostat, EU-SILC

Andra resultat från EU-SILC

  • I Sverige har ungefär 7 procent av befolkningen svarat att boendekostnaderna utgör en tung börda för hushållets ekonomi. Det är en av de lägsta andelarna inom EU. I de flesta länder har mer än 20 procent av befolkningen svarat att boendekostnaderna utgör en tung börda.
  • Drygt 14 procent av befolkningen i Sverige upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering i bostadsområdet. Andelen är högre jämfört med många andra länder i Europa. En större andel upplever problem med brottslighet, våld eller vandalisering i Sverige, Cypern och Tyskland idag jämfört med 2010. I många andra länder är utvecklingen den motsatta eller oförändrad.
  • I gruppen 18 år eller äldre har ungefär 12 procent av de som är inrikes födda och 37 procent av födda utanför EU en årlig disponibel inkomst efter skatt som ligger under gränsen för risk för fattigdom i Sverige. För hela EU-området är motsvarande andelar 15 procent för födda i respektive medlemsland medan 31 procent har en inkomst under gränsen för risk för fattigdom bland födda utanför EU.

Mer om EU-SILC

EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) är en statistisk undersökning som genomförs årligen i EU samt ytterligare några länder. Undersökningen är i Sverige sedan 2008 en del av Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF/SILC) och möjliggör internationella jämförelser. Fler resultat finns redovisade på Eurostats hemsida under:

Eurostat-database

Tabellerna som tillhör EU-SILC ligger under: Population and social conditions/Living conditions and welfare/Income and living conditions

Definitioner och förklaringar

Allvarlig materiell fattigdom innebär att man inte har råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att undersöka om personer kan betala oförutsedda utgifter, en veckas semester per år, en måltid med kött, kyckling eller fisk (eller motsvarande vegetariskt alternativ) varannan dag, tillräcklig uppvärmning av bostaden, kapitalvaror som tvättmaskin, färg-TV, telefon eller bil eller kan betala skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån). En person i allvarlig materiell fattigdom har inte råd med minst fyra av dessa nio poster. Måttet är ett av tre övergripande mått som EU följer upp årligen i syfte att minska antalet personer i risk för fattigdom eller social utestängning i Europa inför år 2020.

EU:s indikator risk för fattigdom är ett så kallat relativt mått på inkomstfattigdom. Enligt den här definitionen anses en individ vars disponibla inkomst (lön, pension, bidrag etc.) understiger 60% av medianinkomsten i ett land leva i risk för fattigdom. Den här indikatorn mäter inte låg levnadsstandard eller fattigdom i sig utan låg inkomst i relation till andra i respektive land.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Philip Andö

Telefon
010-479 44 23
E-post
philip.ando@scb.se

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se