Till innehåll på sidan

Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC) 2019

Sverige har lägre materiell och social fattigdom än de flesta andra länder i Europa

Statistiknyhet från SCB 2020-10-14 9.30

I Sverige lever 4 procent i materiell och social fattigdom, enligt EU:s definition. En högre andel av personer med förgymnasial utbildning lever i materiell och social fattigdom jämfört med personer med eftergymnasial utbildning, 7 procent jämfört med 2 procent. Det är även vanligare bland utrikes födda än inrikes födda.

Inför FN:s internationella dag för att utrota fattigdomen, den 17 oktober, publicerar SCB några av de indikatorer som används av EU för att följa upp risken för fattigdom och social utestängning.

Sverige, Finland och Nederländerna är de länder i EU som 2019 redovisar lägst andel av befolkningen i materiell och social fattigdom, mellan 4 och 5 procent. Rumänien redovisar högst andel på 39 procent.

Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med utgifterna för minst fem av tretton utpekade poster. Det handlar exempelvis om att inte kunna betala för oförutsedda utgifter, inte ha råd med tillräcklig uppvärmning av bostaden eller att inte kunna betala skulder inom utsatt tid. Det handlar också om att inte kunna delta i sociala aktiviteter som kostar pengar, såsom att dela en måltid med släkt och vänner minst en gång i månaden eller kunna lägga pengar på nöjesaktiviteter. Indikatorn materiell och social fattigdom är en utveckling av de EU-indikatorer på materiell fattigdom som funnits sedan tidigare. Genom att även ta med utgifter som rör socialt umgänge vill man fånga den sociala dimensionen som fattigdom kan medföra.

Andelen av befolkningen i Sverige som lever i materiell och social fattigdom har legat på 3-4 procent de senaste åren, vilket 2019 motsvarade ungefär 400.000 personer.

Diagram

Källa: Eurostat, EU-SILC *Senaste uppgifter avser 2018 **Turkiet saknar uppgift för 2014 *** Senaste uppgift 2017

I Sverige är materiell och social fattigdom vanligast bland de som är arbetslösa, 21 procent av de arbetslösa, jämfört med 2 procent av de som arbetar. Det är även vanligare att utrikes födda lever under dessa förutsättningar jämfört med inrikes födda, 11 procent jämfört med knappt 2 procent.

Andra resultat från ULF/SILC

 • Knappt 2 procent av Sveriges befolkning lever i allvarlig materiell fattigdom. Andelen är större bland de som är ensamboende med barn samt personer som är utrikes födda. I båda grupperna är andelen 6 procent.

 • I Sverige har 7 procent av befolkningen låg boendestandard, som innebär läckande tak, sprickor i fönster eller trasiga väggar. I EU låg genomsnittet på 14 procent 2018.

 • I Sverige utgör boendekostnaderna en tung börda för hushållets ekonomi för ungefär 8 procent av befolkningen. Det är en av de lägsta andelarna inom EU. I de flesta länder utgör boendekostnaderna en tung börda för mer än 20 procent av befolkningen.

 • Ungefär 11 procent av de som är inrikes födda och 39 procent av de som är födda utanför EU har en årlig inkomst efter skatt under gränsen för risk för fattigdom i Sverige. För hela EU-området är motsvarande andelar 15 procent för personer födda i respektive medlemsland, medan 31 procent har en inkomst under gränsen för risk för fattigdom bland de som är födda utanför EU.

Mer om statistiken

EU-SILC (EU Statistics on Income and Living Conditions) är en statistisk undersökning som genomförs årligen i EU samt ytterligare några länder. Undersökningen är i Sverige sedan 2008 en del av Undersökningarna av Levnadsförhållanden (ULF/SILC) och möjliggör internationella jämförelser. Fler europeiska resultat finns redovisade på Eurostats hemsida.

Eurostat: Income and Living Conditions

Definitioner och förklaringar

Materiell och social fattigdom innebär att man inte har råd med en viss levnadsstandard. Detta mäts genom att undersöka om personer har råd att:

 • Betala oförutsedda utgifter
 • Ta en veckas semester per år
 • Äta en måltid med kött, kyckling eller fisk (eller motsvarande vegetariskt alternativ) varannan dag
 • Ha tillräcklig uppvärmning av bostaden
 • Ha tillgång till bil
 • Betala skulder (hypotekslån eller hyra, räkningar, avbetalningsköp eller återbetalning av lån)
 • Ersätta slitna möbler
 • Ersätta slitna kläder
 • Äga två par skor
 • Träffa vänner/släkt för att fika, dricka en öl eller äta middag minst en gång i månaden
 • Ägna tid regelbundet till någon fritids- eller nöjesaktivitet
 • Varje vecka spendera en mindre summa pengar på sig själv
 • Ha tillgång till internet

En person i materiell och social fattigdom har inte råd med minst fem av dessa tretton poster.

Indikatorn materiell och social fattigdom kompletterar tidigare indikatorer på materiell fattigdom, där fokus låg på konsumtionsvaror och om man har råd med vissa nödvändiga utgifter. Genom att ta med sociala aktiviteter, såsom nöjesaktiviteter och umgänge med vänner/släkt där man spenderar pengar, vill man fånga den sociala dimensionen av fattigdom. 

EU:s indikator risk för fattigdom är ett så kallat relativt mått på inkomstfattigdom eller låg ekonomisk standard. Enligt den här definitionen anses en individ vars disponibla inkomst (lön, pension, bidrag etc.) understiger 60 % av medianinkomsten i ett land leva i risk för fattigdom. Den här indikatorn mäter inte låg levnadsstandard eller fattigdom  i sig utan låg inkomst i relation till andra i respektive land.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Sektionen för statistik om levnadsförhållanden och demokrati

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Thomas Helgeson

Telefon
010-479 44 34
E-post
thomas.helgeson@scb.se

Ellen Ellfolk Kenttä

Telefon
010-479 44 28
E-post
ellen.ellfolkkentta@scb.se