Till innehåll på sidan

Försäljning av mineralgödsel till jord- och trädgårdsbruk 2015/2016

Försäljningen av kväve i nivå med de senaste två gödselåren

Statistiknyhet från SCB 2017-04-26 9.30

Försäljningen av kväve i mineralgödsel uppgick gödselåret 2015/16 till 186 000 ton, vilket är i nivå med de senaste två gödselåren. För fosfor uppgick försäljningen till 13 100 ton, vilket är en ökning med 600 ton (5 procent) jämfört med föregående år.

Försäljningen av kalium och svavel i mineralgödsel uppgick till 26 500 respektive
27 000 ton, vilket är i nivå med föregående år.

Höstvetearealen som såddes under hösten 2015 var liksom 2013 och 2014 rekordstor. Detta gjorde att behovet av framför allt kväve kvarstod, för att svara mot höstvetets större näringsbehov jämfört med till exempel vårsådda grödor. Detta kan ses som en av huvudförklaringarna till försäljningsnivån de senaste tre gödselåren.

Försäljningen av mineralgödsel räknad som mängd näringsämne per hektar utnyttjad åkermark beräknas för kväve till 78 kg per hektar. För fosfor och för kalium var motsvarande mängd 5 respektive 11 kg per hektar. Mängd svavel per hektar utnyttjad åker redovisas till 11 kg per hektar.

Kadmiuminnehållet i fosforgödselmedel sålda under 2015/16 beräknas till totalt 80 kg, vilket är i nivå med föregående gödselår. Halten av metallen kadmium beräknas i medeltal till 6,1 gram per ton fosfor, vilket är en minskning med 0,4 gram per ton fosfor jämfört med föregående gödselår. Mängden kadmium i försålda fosforgödselmedel redovisades första gången 1995/96, och jämfört med det året har kadmiumtillförseln via mineralgödsel minskat med 84 procent.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i SM som nu finns på SCB:s webbplats www.scb.se/MI1002.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering planeras till april 2018.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Lantbruks- och energistatistik

Adress
701 89 Örebro

Förfrågningar

Gunnel Wahlstedt

Telefon
010-479 62 45
E-post
gunnel.wahlstedt@scb.se