Till innehåll på sidan

Beskrivning av Statistik för avrinningsområden

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av Vattenmyndigheterna och Naturvårdsverket. SCB ansvarar för officiell statistik inom området.

Statistiken omfattar bl.a. uppgifter om markanvändning (avser skog, åker- och betesmark), befolkning, typ av avloppsysten för permanentboende och fritidshus, åkerarealens fördelning på olika grödor samt antal husdjur i lantbruket. Nya metoder har delvis används vid framtagande av statistiken varför tidigare rapporters resultat inte är jämförbara med denna. Omräkningar är gjorda för åren 1995 och 2000.

Statistik för avrinningsområden har tidigare publicerats i:

  • Statistik för avrinningsområden 1980–81, befolkning jordbruk och industri, Na 11 SM 8501
  • Statistik för avrinningsområden 1988–1990, befolkning och jordbruk, Na 11 SM 9201
  • Statistik för avrinningsområden 1992, Na 11 SM 9501
  • Statistik för avrinningsområden 2000, MI 11 SM 0301.

Statistiken presenteras för Sveriges fem vattendistrikt och därtill hörande 119 huvudavrinningsområden, 113 kustområden samt 30 kustvattenområden. Tre av de större huvudavrinningsområdena är uppdelade i mindre sektioner, dessa är Göta älv, Motala ström och Norrström. Vidare redovisas delar av statistiken på de huvudavrinningsområden som går in i Sverige från Norge samt mellanliggande områden med avrinning mot Norge. De uppgifter som publiceras är bearbetningar av redan existerande statistik och som tidiga
re publicerats då med annan geografisk indelning exempelvis län kommun eller tätort.