Till innehåll på sidan

Skyddad natur 2016:

Kraftig ökning av skyddade havsområden

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2017-05-24 9.30

Under 2016 ökade arealerna av skyddade havsområden kraftigt, framförallt till följd av nya och utökade Natura 2000-områden utanför kusten vid Skåne, Kalmar och Gotlands län. Stora delar av de nya arealerna finns i Sveriges ekonomiska zon, det vill säga utanför länsgränserna.

Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter och naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Sedan EU-inträdet 1995 har Sverige föreslagit områden omfattande 7,8 miljoner hektar som kandidater till nätverket. Mer än 60 procent av ytan är även skyddad som nationalpark eller naturreservat.

Sammanfattning av skyddad natur 2016-12-31
Typ av skyddat områdeAntalTotal areal, hektarLandareal, hektarSötvatten, hektarAndel skyddad landareal, (%)
Nationalparker
29 739 450 631 315 62 149 1,5
Naturreservat
4 507 4 638 018 3 804 891 302 855 9,3
Naturvårdsområden
88 108 364 72 634 9 397 0,2
Biotopskyddsområden i skog
7 743 27 447 27 386 59 0,1
Biotopskyddsområden, övriga
107 277 252 3 0,0
Totalt 2016
12 474 5 512 174 4 535 165 374 397 11,1
Totalt 2015
12 077 5 472 564 4 500 533 371 077 11,0
Natura 2000
4 532 7 768 947 4 741 707 1 086 605 11,6
Natura 2000 rensat från överlapp med ovanstående skyddsformer
  2 981 090 698 109 686 984 1,7

Uppgifterna avser skyddade områden som var gällande (d.v.s. hade vunnit laga kraft) 2016-12-31. Arealuppgifter är rensade från ytor som överlappar varandra. Skyddade områden avser hela ytan oberoende om strikt skydd gäller eller ej.

Den skyddade arealen inom Natura 2000 ökade med mer än 1 miljon hektar under 2016. Det var framförallt havsområdet ”Hoburgs bank och Midsjöbankarna” som stod för den stora ökningen. Natura 2000 i Skåne län ökade också kraftigt i och med stora utökningar av två olika havsområden. Utökningarna var en del av den satsning på Natura 2000 som Naturvårdsverket föreslog under 2015.

Skyddad natur per naturtyp 1909–2016

Ackumulerad totalareal i hektar, av nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och Natura 2000 (habitatdirektivet)

Diagram

Skyddad natur längs med Kungsleden

Årets tema i SCB:s statistik över skyddad natur är Friluftsliv. Ett sätt att främja friluftslivet är att förbättra människors tillgång till natur- och kulturområden, genom skydd av natur.

Flera av Sveriges 29 nationalparker utgör betydande besöksmål för friluftslivet. Antalet besökare varierar dock kraftigt, från cirka 500 till 500 000 personer per år och område. Flest besökare under 2016 hade Stenshuvud i Skåne län och Kosterhavet i Västra Götalands län.

Kungsleden anlades för över 100 år sedan på initiativ av Svenska Turistföreningen, STF. Leden har successivt förlängts söderut och är idag över 40 mil lång. Mer än hälften av Kungsleden går igenom områden skyddade som nationalparker eller naturreservat. Sammanlagt passeras fyra nationalparker och åtta naturreservat. De nationalparker som leden passerar är Abisko, Sarek, Stora Sjöfallet och Pieljekaise.

Skyddad mark längs med Kungsleden. Andel i procent

Diagram

Kungsleden i etapper – Skydd, höjd över havet och naturtyper

Karta

Källa: Bearbetningar © Metria AB; DEM, kartdata och ledsystem © Lantmäteriet; Skyddade områden © Naturvårdsverket

Kungsledens geografiska utsträckning har tagits fram genom att välja ut de leder i Lantmäteriets geodatabas som överensstämmer med Svenska Turistföreningens kartor över Kungsleden. Det rosa området på kartan visar vilka områden som går att se (vid god sikt) från Kungsleden. Detta är ett modellerat resultat baserat på bl.a. höjd över havet (25 meters upplösning).

Längst sträcka som går igenom nationalpark har den nordligaste etappen av Kungsleden, mellan Abisko och Vakkotavare. Etappen Ammarnäs-Hemavan har den största andelen totalt skyddad mark, då naturreservatet Vindelfjällen passeras.
Den vanligaste naturtypen längs med Kungsleden är öppen mark, det vill säga kalmark i fjällen (berg i dagen, blockmark och hedar) och fjällmark med vegetation (ris- och gränshedar, samt buskmarker). Till en mindre del består den öppna marken även av områden täckta med snö eller glaciärer, samt gles fjällbjörkskog och tät buskmark i fjällen. De näst vanligaste naturtyperna längs med leden är fjällbjörkskog och övrig skog.

Utsikten från Kungsleden består till största delen öppen mark, följt av fjällbjörkskog och övrig skog.

Kartverktyget Skyddad natur

På Naturvårdsverkets hemsida finns möjlighet att ta del av Sveriges skyddade områden med hjälp av kartverktyget Skyddad Natur. Där kan du skapa kartor över skyddade område för en kommun, ett län eller för hela landet. Det går även att söka specifika områden och göra urval baserat på olika uppgifter om de skyddade områdena, till exempel syfte för bildande eller årtal för bildande.

Naturvårdsverket – kartverktyget Skyddad natur

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras under 2018.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Enheten för Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Producent

Naturvårdsverket

Adress
106 48 Stockholm

Förfrågningar

Maano Aunapuu

Telefon
010-698 13 75
E-post
maano.aunapuu@naturvardsverket.se