Till innehåll på sidan

Skyddad natur 2020

Stor ökning av skyddad havsareal

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2021-05-27 9.30

2020 års största ökning av naturreservatens areal var de två nya områdena Skånska Kattegatt i nordvästra Skåne och Ottenby rev utanför Ölands sydspets, samt det utökade naturreservatet Svenska Högarna i den nordostliga delen av Stockholms skärgård. Tillsammans står de för en ökning på 130 000 hektar.

Av Sveriges hela areal med land och inlandsvatten är 15 procent formellt skyddad. Nästan hela den ytan är permanent skyddad enligt miljöbalken. I det permanenta skyddet ingår nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden, biotopskyddsområden, nationalstadsparken och Natura 2000. Under 2020 har den totala arealen formellt skyddad natur ökat med 97 000 hektar. Tre fjärdedelar av de nya arealerna är havsyta, framförallt i form av nya och utökade naturreservat i Stockholms, Skåne och Kalmar län. En stor del av de nya arealerna naturreservat har sedan tidigare varit skyddade som Natura 2000-områden.

Formellt skyddad natur 2020-12-31
 Totalt Land och inlandsvattenHav
Instrument för skyddAreal i hektarAndelAreal i hektarAndelAreal i hektarAndel
Miljöbalken, permanent formellt skydd
           
Nationalparker
743 501 1,4% 697 561 1,6% 45 940 0,6%
Naturreservat
5 010 404 9,5% 4 315 194 9,6% 695 210 8,5%
Naturvårdsområden
149 606 0,3% 123 268 0,3% 26 339 0,3%
Biotopskyddsområden i skog
31 227 0,1% 31 224 0,1% 3 0,0%
Övrigt biotopskyddsområde
346 0,0% 300 0,0% 46 0,0%
Nationalstadsparken
2 614 0,0% 1 820 0,0% 794 0,0%
Natura 2000
7 799 105 12,4% 5 793 268 12,9% 2 005 837 9,1%
Totalt enligt miljöbalken, utan överlapp
8 821 661 14,3% 6 522 173 14,6% 2 299 488 12,7%
 
           
Jordabalken, tidsbegränsat formellt skydd
           
Naturvårdsavtal, med överlapp
172 037 0,3% 172 016 0,4% 21 0,0%
 
           
Inomstatliga överenskommelser
           
Fortifikationsverket, med överlapp
32 297 0,1% 32 241 0,1% 56 0,0%
Alla instrument för skydd, utan överlapp
9 002 917 14,6% 6 703 355 15,0% 2 299 562 12,8%

Ny statistik över kommunalt skyddad natur

Årets tema för SCB:s rapport över skyddad natur är Kommunalt skyddad natur. Temat beskriver hur mycket skyddad natur som finns i varje kommun, samt hur mycket skydd som är inrättat efter kommunala beslut. I samband fördjupningen har SCB skapat nya variabler till den officiella statistiken över skyddad natur. Det är statistik över beslutande myndighet samt förvaltare av skyddad natur, som från och med referensår 2020 kommer att redovisas med arealer, antal områden, samt regional redovisning på län och kommuner. En fullständig redovisning av statistiken finns i SCB:s interaktiva databas: www.scb.se/statistikdatabasen.

I alla landets kommuner finns någon typ av skyddad natur, i form av nationalpark, naturreservat, naturvårdsområde eller biotopskydd. I kommunerna Salem och Vaxholm i Stockholms län, samt Sorsele i Västerbottens län, är mer än hälften av kommunens hela landareal skyddad.

Kartan visar hur den skyddade naturen fördelar sig mellan alla landets kommuner och ger samtidigt en bild av varje kommuns totala storlek. De mörkare färgerna visar en högre andel skyddad natur och de ljusare färgerna en lägre andel. De högre andelarna ser vi i flera av de fjällnära kommunerna, samt i flera kommuner belägna i Stockholms län. I övriga landet ser vi höga andelar i kommunerna Trosa, Mörbylånga, Götene och Lund. I 15 av landets 290 kommuner är andelen skyddad landareal mindre än 0,5 procent av kommunens totala areal landyta.

Andel skyddad landareal per kommun, 2020-12-31

Beräkningen avser skyddad totalareal i nationalparker, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområden (skogliga och övriga), som andel av kommunens hela landareal.

Karta: Andel skyddad landareal per kommun, 2020-12-31

Sedan miljöbalken trädde i kraft 1999 har kommunerna själva möjlighet att besluta om att bilda skyddade områden. Sedan dess har kommunernas arbete med naturvård varit en viktig del av Sveriges naturvårdspolitik. Idag är nästan vart tionde naturreservat inrättat efter beslut på kommunal nivå. Danderyd, Stockholm och Sundbyberg i Stockholms län, samt Munkfors i Värmlands län har endast naturreservat som har bildats efter kommunalt beslut. Störst antal kommunalt inrättade områden har Örebro kommun, med 19 naturreservat bildade efter kommunala beslut. 

Tio-i-topp: Störst antal kommunalt inrättade naturreservat och naturvårdsområden. 2020-12-31
LänKommunAntal områden efter beslutande myndighet
 
  Kommun Länsstyrelse
Örebro län
Örebro 19 36
Dalarnas län
Gagnef 16 13
Dalarnas län
Leksand 16 18
Stockholms län
Nacka 13 1
Stockholms län
Huddinge 11 1
Skåne län
Lomma 11 2
Stockholms län
Stockholm 10 0
Skåne län
Helsingborg 9 11
Stockholms län
Södertälje 9 17
Stockholms län
Botkyrka 8 6

Källa: Naturvårdsregistret

 

Definitioner och förklaringar

SCB tar i samarbete med Naturvårdsverket fram årlig statistik om skyddad natur. Ett skyddat område är ett geografiskt definierat område som är permanent utpekat, reglerat och förvaltat för att uppnå specifika syften och bevarandemål. I Sverige används skyddade områden som samlingsnamn för skydd inom 7 kap miljöbalken, samt för många av naturvårdsavtalen enligt jordabalken.

Sveriges nationella och officiella statistik över skyddad natur innehåller uppgifter om ett urval av skyddade områden enligt 7 kap miljöbalken. Dessutom redovisas skyddade älvar, fridlysta arter, naturvårdsavtal enligt jordabalken, inomstatliga överenskommelser, samt skogsmark som omfattas av markersättningar. Uppgifterna avser områden som var gällande (det vill säga hade vunnit laga kraft) 2020-12-31. Merparten av data är hämtade från Naturvårdsverkets centrala register över skyddade områden, Naturvårdsregistret (NVR) i databasen VIC-Natur, samt databasen över Sveriges Natura 2000-områden.

Förklaringar till tabell Formellt skyddad natur 2020-12-31:

  • Andel skyddad areal har beräknats med hjälp av Sveriges hela areal, så som det redovisas i SCB:s officiella statistik över land- och vattenarealer, se www.scb.se/mi0802, referenstidpunkt 2021-01-01.
  • Förändringar i arealer jämfört med tidigare år beror till en mindre del på metodändring vid SCB:s beräkning.
  • Inom naturreservat, Natura 2000 och naturvårdsavtal ingår arealer utan restriktioner, till exempel utan föreskrifter mot skogsbruk. Uppgifterna avser områden som var gällande (hade vunnit laga kraft) 2020-12-31.
  • Andelar och arealer kan inte summeras eftersom överlapp mellan skyddstyper förekommer. Statistik rensad från överlappande ytor är markerad med texten ”utan överlapp”.
  • Natura 2000 inom Sveriges ekonomiska zon ingår i redovisning av totalareal och havsvatten i hektar. Arealer inom ekonomisk zon ingår inte i redovisning av andelar, eftersom det endast omfattar arealer inom Sveriges territorium. Natura 2000 inom ekonomisk zon omfattar 1,3 miljoner hektar.
  • Naturvårdsavtal inkluderar Naturvårdsverkets och Skogsstyrelsens naturvårdsavtal, vitryggsavtal och ekoparker. Flera avtal saknar tillgänglig information om slutdatum. Av Naturvårdsverkets avtal har 143 stycken, omfattande 2 355 hektar, en kvarvarande löptid på mindre än 15 år.
  • Antal områden inomstatliga överenskommelser med Fortifikationsverket: uppgiften hämtad från Överenskommelse om skydd av särskilt värdefulla naturskogsområden, 5. Naturskogar Nv Dnr 310-167-10 No.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i publikationen Skyddad natur 31 december 2020 (pdf).

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras under 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB, Enheten för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se

Förfrågningar

Karin Hedeklint

Telefon
010-479 45 14
E-post
karin.hedeklint@scb.se

Producent

Naturvårdsverket

Adress
106 48 Stockholm

Förfrågningar

Birgitta Olsson

Telefon
010 698 10 00
E-post
birgitta.olsson@naturvardsverket.se