Till innehåll på sidan

Fakta om Indikatorer för hållbar utveckling

En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Hållbar utveckling innehåller aspekter inom såväl miljöområdet som den sociala och ekonomiska utvecklingen. Det finns många försök att genom indikatorsystem eller aggregerade mått designa mått för hållbar utveckling. Ett väl etablerat system att mäta hållbar utveckling finns inom EU. En uppsättning indikatorer för länderna publiceras och utvärderas vartannat år, som ett led i EU:s hållbarhetsstrategi.

Miljödepartementet gav år 2012 SCB i uppdrag att utvärdera Sveriges status med hjälp av EU:s hållbarhetsindikatorer. Utvärderingen gjordes dels med avseende på hur Sveriges utveckling sett ut under perioden, dels med avseende på Sveriges status jämfört med EU-genomsnittet.

Utvärdering av Sveriges status med EU:s hållbarhetsindikatorer

Under 2006 togs 87 indikatorer fram till den dåvarande regeringens vidareutveckling av den svenska strategin för hållbar utveckling. De återfinns under Utvalda tabeller och diagram.

År 2003 publicerades en rapport som visade hur man genom att använda miljöekonomisk och social statistik nedbrutet till bransch, kunde gå vidare från de nationella indikatorerna för hållbar utveckling och studera vad som ger upphov till utvecklingen på en mer detaljerad nivå. Rapportens främsta syfte var att följa upp en pilotstudie från 1998 genom att visa exempel på analysmöjligheter som miljöräkenskapssystemet ger.

Under 2001 togs rapporten ”Sustainable Development Indicators for Sweden – a first set 2001” fram av SCB och Naturvårdsverket på uppdrag av Miljödepartementet. Indikatorerna var ett bidrag till Sveriges dåvarande arbete med den nationella strategin för hållbar utveckling.