Till innehåll på sidan

Branschfördelade miljöskatter 2018

Hushållen betalar mest miljöskatter

Statistiknyhet från SCB 2020-10-06 9.30

Statens intäkter från miljöskatter ökade 2018 jämfört med året innan. Hushållen bidrar mest till miljöskatteintäkterna. Under 2018 ökade intäkterna från hushållen med 2 procent, medan de minskade med 2 procent från näringslivet.

Under 2018 uppgick statens miljöskatteintäkter till 96,9 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 2 procent av Sveriges BNP. 2018 ökade intäkterna med 1,8 miljarder kronor jämfört med 2017.

Miljöskatterna branschfördelas utifrån vem som generar inkomsten till staten. Kemikalieskatten och flygskatten fördelas dock inte. Hushållen bidrar mest till miljöskatteintäkterna med 49,5 miljarder kronor, jämfört med 41,3 miljarder kronor från näringslivet.

Mellan 2008 och 2018 ökar miljöskatteintäkterna från både hushållen och näringslivet. Statens intäkter från hushållen i form av betalade miljöskatter ökade med 10 procent, och intäkterna från näringslivet ökade med 9 procent.

Miljöskatteintäkter uppdelat på hushåll, näringsliv och offentlig sektor (flygskatt och kemikalieskatt ej inkluderade), 2008-2018, miljarder kronor

Diagram: Miljöskatteintäkter uppdelat på hushåll, näringsliv och offentlig sektor (flygskatt och kemikalieskatt ej inkluderade), 2008-2018, miljarder kronor

Miljöskatteintäkterna kommer främst från energiskatter

Miljöskatterna delas in i energiskatter, transportskatter, skatter på föroreningar och skatt på naturresurser. Allra mest bidrar de energirelaterade skatterna till miljöskatteintäkterna, de utgör 76 procent av de totala miljöskatterna.

Energiskatterna består bland annat av energiskatt på bränslen, koldioxidskatt och elektricitetsskatt. Därefter kommer transportskatter, som bland annat består av fordonsskatten, trängselavgifter och flygskatten. Transportskatterna utgör 22 procent av de totala miljöskatteintäkterna.

Miljöskatteintäkter per miljöskatteområde, 2008-2018, miljarder kronor

Diagram: Miljöskatteintäkter per miljöskatteområde, 2008-2018, miljarder kronor

Miljöskatteintäkterna ökar från hushållen men minskar från näringslivet

2018 ökade miljöskatteintäkterna från hushållen med 2 procent jämfört med året innan. Det beror framförallt på ökade intäkter från energiskatten på bränsle och elskatten; till stor del på grund av ökade skattesatser på dessa skatter.

Samtidigt minskade intäkterna från näringslivet med 2 procent 2018 jämfört med året innan. Allra mest syns det inom energibranschen. Till stor del beror det på att skatten på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer upphörde 2018.

Intäkter från miljöskatter i olika branschaggregat (SNI 2007), offentlig sektor och hushållen, 2017 och 2018, miljarder kronor

Diagram: Intäkter från miljöskatter i olika branschaggregat (SNI 2007), offentlig sektor och hushållen, 2017 och 2018, miljarder kronor

Information om revidering

En ny metod för att branschfördela energiskatt på bränslen och el, koldioxidskatten och svavelskatten har implementerats. Den nya branschfördelningen utgår ifrån bränsleanvändningen i olika branscher per bränsleslag. Det har kombinerats med information om skattesatser och undantag från olika skattesatser, inklusive undantag som gäller för företag som är inkluderade i EU:s handel med utsläppsrätter. Det innebär att branschfördelningen för enskilda och totala energiskatter har reviderats sedan förra publiceringen.

För mer information om vilka revideringar som skett, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Miljöräkenskaper

Definitioner och förklaringar

Miljöskatter

Den definition av en miljöskatt som används vid SCB är utarbetad av Eurostat och OECD. Den finns idag i den globala statistiska standarden för miljöräkenskaper SEEA Central Framework och möjliggör komparativa studier mellan olika länder. Eurostats definition av en miljöskatt lyder:

“A tax whose tax base is a physical unit (or a proxy of a physical unit) of something that has a proven, specific negative impact on the environment, and which is identified in ESA as a tax."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt, inte dess motiv eller namn. ESA avser European system of Accounts och avser riktlinjerna för beräkning av nationalräkenskaper.

Europeisk statistik

Environmental tax revenues

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering av branschfördelade miljöskatter fram till 2019 kommer att ske under 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Susanna Roth

Telefon
010-479 48 03
E-post
susanna.roth@scb.se