There is a license error on this site:
License has expired
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Miljöskatteintäkterna ökade 2021 Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper - Branschfördelade miljöskatter 2020 och totala miljöskatter 2021

Miljöskatteintäkterna ökade 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-06-16 8.00

Intäkterna från miljöskatter uppgick till 103 miljarder kronor 2021 vilket är en ökning med nära 4 miljarder kronor jämfört med året innan. Miljöskatteintäkterna kommer främst från energiskatter. Hushållen bidrar mest till intäkterna från koldioxid- och energiskatten.

Under 2021 uppgick statens miljöskatteintäkter till 103 miljarder kronor. Det motsvarar ungefär 2 procent av Sveriges BNP. Statens miljöskatteintäkter ökade med 4 miljarder kronor 2021 jämfört med 2020. Det beror framför allt på ökningar i intäkter från energiskatt på bränslen, koldioxidskatten och fordonsskatten. Det tillkom två nya miljöskatter under mitten av året 2020, avfallsförbränningsskatten och skatt på plastbärkassar. En ökning från dessa miljöskatter kan också noteras 2021, då 2021 är första året de gäller för ett helt kalenderår.

Sett till hela tidsperioden 1993-2021 har de totala miljöskatteintäkterna mer än fördubblats. Miljöskatteintäkterna som procent av BNP och procent av totala skatter har dock en nedåtgående trend sedan 1993, vilket innebär att miljöskatterna inte ökar i samma takt som andra delar av ekonomin och totala skatter.

Pandemin som pågått under stora delar av 2020 och 2021 har påverkat storleken på intäkterna från vissa miljöskatter, exempelvis minskade intäkterna från flygskatten på grund av minskat flygande.

Totala miljöskatter, samt miljöskatter som procent av BNP och av totala skatter 1993-2021

Diagram: Totala miljöskatter, samt miljöskatter som procent av BNP och av totala skatter 1993-2021

* BNP och totala skatter är preliminära.

Miljöskatteintäkterna kommer främst från energiskatter

Miljöskatterna delas in i energiskatter, transportskatter, skatter på föroreningar och skatt på naturresurser. Störst intäkt kommer från de energirelaterade skatterna till miljöskatteintäkterna, de utgjorde 75 procent av de totala miljöskatterna 2021. Energiskatterna består bland annat av energiskatt på bränslen, koldioxidskatt och elektricitetsskatt. Därefter kommer transportskatter som bland annat består av fordonsskatt, trängselavgift och flygskatt. Transportskatterna utgjorde 22 procent av de totala miljöskatteintäkterna 2021.

Miljöskatteintäkter per miljöskatteområde, 2008-2021, miljarder kronor

Diagram: Miljöskatteintäkter per miljöskatteområde, 2008-2021, miljarder kronor

Miljöskatteintäkterna från hushållen var oförändrade 2020

Det senaste tillgängliga året för de branschfördelade miljöskatterna är 2020 och då går det att bryta ner skatteintäkterna på vilken sektor som betalat såsom näringsliv, hushåll och offentlig sektor. Inga stora förändringar mellan sektorerna syns mellan 2019 och 2020 för miljöskatteintäkterna.. På totalen var miljöskatteintäkterna ungefär 1 procent lägre 2020 jämfört med 2019.

För hushållen var miljöskatteintäkterna i princip oförändrade 2020 jämför med året innan. Miljöskatteintäkterna från näringslivet minskade med 1 procent. Framförallt minskar intäkterna inom jordbruk, skogsbruk och fiske, tjänstenäringar och transportindustrin. För jordbruk, skogsbruk och fiske syns en nedgång i miljöskatteintäkterna från koldioxidskatten, vilket bland annat sammanfaller med högre skattenedsättningar för viss bränsleanvändning inom denna bransch. Att intäkterna minskar kan också bero på att bränsleanvändningen minskat, vilket bidrar till minskningen inom både jordbruk, skogsbruk och fiske samt transportindustrin.

Miljöskatteintäkter uppdelat på hushåll, näringsliv och offentlig sektor, 2008-2020, miljarder kronor

Diagram: Miljöskatteintäkter uppdelat på hushåll, näringsliv och offentlig sektor, 2008-2020, miljarder kronor

Hushållen bidrar mest till intäkterna från koldioxid- och energiskatten

Hushållen betalade 43 procent av koldioxidskatten och 48 procent av energiskatten under 2020, medan de står för 18 procent av Sveriges växthusgasutsläpp samma år. Tillverkningsindustrin släppte ut 27 procent av Sveriges växthusgasutsläpp men betalade bara 10 procent av koldioxidskatten och 7 procent av energiskatten. Detta beror på särskilda undantag från dessa skatter för tillverkningsindustrin.

Energi- och koldioxidskatt samt totala växthusgasutsläpp 2020, per näringsgren (SNI 2007) i procent

Diagram: Energi- och koldioxidskatt samt totala växthusgasutsläpp 2020, per näringsgren (SNI 2007) i procent

Information om revidering

Branschfördelningen för enskilda och totala skatter har reviderats sedan förra publiceringen. För totala miljöskatteintäkter har enbart referensår 2020 reviderats, vilket vid föregående publicering var en preliminär uppskattning. Miljöskatteintäkterna för 2020 har reviderats uppåt med 1 procent.

För mer information om vilka revideringar som skett, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Miljöräkenskaper

Definitioner och förklaringar

Miljöskatter

Den definition av en miljöskatt som används vid SCB är utarbetad av Eurostat och OECD. Den återfinns i den globala statistiska standarden för miljöräkenskaper SEEA Central Framework och möjliggör komparativa studier mellan olika länder. Eurostats definition av en miljöskatt lyder:

“A tax whose tax base is a physical unit (or a proxy of a physical unit) of something that has a proven, specific negative impact on the environment, and which is identified in ESA as a tax."

Enligt definitionen är det alltså skattebasen som avgör om skatten är en miljöskatt, inte dess motiv eller namn. ESA avser European System of Accounts och avser riktlinjerna för beräkning av nationalräkenskaper.

Europeisk statistik

Environmental tax revenues

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering av branschfördelade miljöskatter fram till 2021 kommer att ske under 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna