Till innehåll på sidan

Miljömotiverade subventioner 2021

Miljömotiverade subventioner ökade under 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-06-14 8.00

De miljömotiverade subventionerna ökade 2021 jämfört med 2020. Under 2021 uppgick de till drygt 19,2 miljarder kronor, vilket är en uppgång från 2020 med 40 procent.

De miljömotiverade subventionerna, som omfattar transaktioner som bidrar till minskad klimat- och miljöpåverkan samt förbättrad hantering av naturresurser, uppgick till 19,2 miljarder kronor år 2021. Det var en ökning med 5,5 miljarder kronor jämfört med år 2020. Subventionerna omfattar fyra olika områden: utsläppsreducerande subventioner, energirelaterade subventioner, miljörelaterat bistånd och internationellt samarbete samt naturresursrelaterade subventioner.

Ökningen under 2021 kan främst förklaras av ökade utbetalningar inom området utsläppsreduktion som gick från 3,5 till 8,2 miljarder kronor. Här står stöd till klimatinsatser och bonus till bilar med låg klimatpåverkan för de största ökningarna. Klimatinsatser inkluderar investeringar som ska minska samhällets klimatpåverkan genom Naturvårdsverkets investeringsstöd Klimatklivet. Klimatbonus ges till nya bilar med låg klimatpåverkan och hanteras av Transportstyrelsen.

Utveckling av totala miljömotiverade subventioner, per område 2000 – 2021

diagram

Sett till transaktionernas storlek återfinns störst andel inom området utsläppsreducerande subventioner, 8,2 miljarder kronor 2021. Den största subventionen här var klimatbonus vilket har ökat sedan det introducerades 2018.

Det näst största området är naturresursrelaterade subventioner och de motsvarade 6,5 miljarder kronor. Det största subventionen här var miljöförbättrande åtgärder inom jordbruket. Exempel på anslag är miljöersättningar till jordbruket, som ingår i miljö- och landsbygdsprogrammet för Sverige, bevarande av odlingslandskapets biologiska mångfald och miljövänligt jordbruk. 

Miljösubventionerna går främst till företag

Subventionerna, det vill säga lämnade bidrag för investeringar och konsumtion, kan gå till olika aktörer, både nationellt och internationellt. Företag, ideella organisationer, hushåll och andra myndigheter i Sverige är mottagare för cirka 88 procent av subventionerna 2021, resterande går till internationella organisationer och bistånd. Subventionerna som tilldelas inhemsk användning ökade med 48 procent, till cirka 16,8 miljarder kronor år 2021. Subventioner till internationella organisationer och bistånd har i stort sett inte förändrats mellan åren. Subventioner till hushåll och icke-vinstdrivande organisationer har ökat med 71 procent mellan år 2020 och 2021.

Utveckling av miljömotiverade subventioner, per mottagare 2000 – 2021

diagram

Revideringar

I samband med publiceringen i juni 2022 infördes även små revideringar av tidigare år. För mer information se kvalitetsdokumentationen under rubriken Dokumentation på miljöräkenskapernas sida.

Miljöräkenskaper (scb.se)

Definitioner och förklaringar

Miljömotiverade subventioner
Miljömotiverade subventioner är definierade enligt miljöräkenskapernas statistiska standard, SEEA Central Framework. Den definition som används av miljöräkenskaperna utgår från subventionens motiv. Miljöräkenskapernas definition av en subvention är bredare än den som används i nationalräkenskaperna, eftersom den även inkluderar kapital och löpande transfereringar samt sociala naturaförmåner.

För att urskilja miljömotiverade subventioner har respektive års budgetpropositioner använts som källa. Statistiken kommer från Ekonomistyrningsverkets (ESV) beräkningar av statsbudgetens utfall där transaktionerna spåras till de statsanslag som de kommer från.

SCB har tagit fram statistik över miljömotiverade subventioner sedan 2000.

Nästa publiceringstillfälle

Juni 2023

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Ariun Byambakhorloo

Telefon
010-479 57 98
E-post
ariun.byambakhorloo@scb.se