Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft 2019

Växthusgasutsläpp från Sveriges ekonomi fortsatte att minska 2019

Statistiknyhet från SCB 2021-03-25 9.30

Växthusgasutsläppen från Sveriges ekonomi och hushållen uppgick 2019 till 55,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. I jämförelse med 2018 motsvarar det en minskning om 2,8 procent. Mellan 2008 och 2019 har växthusgasutsläpp totalt minskat med 20 procent. Under samma period har BNP vuxit med 22 procent.

Utsläppen av växthusgaser följde den ekonomiska trenden mellan 2008 och 2010. Mellan 2010 och 2014 sjönk utsläppen med 16 procent medan BNP ökade med 7 procent. Utsläppsnivån har efter 2014 minskat med 4 procent fram till 2019, samtidigt som BNP har ökat med nästan 14 procent.

Utvecklingen av BNP och utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin, 2008-2019, index 2008=100

diagram

*2019 är BNP i fasta priser preliminär. Källa: SCB, Miljöräkenskaperna och Nationalräkenskaperna.

Utsläppen minskar inom branschen energi och vatten

Växthusgasutsläpp från el-, gas- och värmeverk samt vatten, avlopp och avfall (energi och vatten) minskade 2019 jämfört med 2018 med 17 procent. Andelen fossila bränslen inom denna bransch har minskat och därmed har växthusgasutsläppen också minskat. Inom transportindustrin och hushåll minskade växthusgasutsläppen med 4 respektive 3 procent.

Växthusgasutsläpp från tillverkningsindustrin, som står för mer än en fjärdedel av de totala utsläppen från den svenska ekonomin, befann sig 2019 på samma nivå som under 2018. Utsläppen ökade från stål- och metallverk men minskade från petroleumraffinaderier.

Utsläpp av växthusgaser från den svenska ekonomin, 2008-2019, per aggregerad Näringsgren (SNI 2007), tusen ton koldioxidekvivalenter

diagram

Källa: SCB, Miljöräkenskaper.

Andelen biobränsle vid förbränning ökar

Andelen biobränsle, det vill säga förbrukning av biobränsle i förhållande till den totala bränsleförbrukningen (fossilt + biogent) har ökat från 39 procent 2008 till 51 procent 2019. Detta beror både på att mängden biobränslen har ökat såväl som att mängden fossila bränslen har minskat under perioden. Mellan 2018 och 2019 ökade andelen biobränsle med 2 procent.

Andelen biobränsle är störst inom energi- och tillverkningsindustrin. Dessa branscher står också för den största användningen av biobränslen totalt. Andelen biobränsle ökade i dessa branscher mellan 2018 och 2019. Andelen biobränsle minskade i offentlig sektor under samma period.

Andel biobränslen vid förbränning av bränslen, 2008, 2018 och 2019 i respektive aggregerad Näringsgren (SNI 2007)

diagram

Källa: SCB, Miljöräkenskaper

Uppdatering av miljöekonomisk profil under hösten

I miljöräkenskaperna redovisas också de olika näringsgrenarnas utsläpp i relation till sysselsättning och förädlingsvärde (branschens bidrag till BNP). Statistiken på årliga utsläpp till luft är färdigställd innan den årliga statistiken över sysselsättning och förädlingsvärde är färdigställd. Därför kommer en uppdatering av utsläppsintensiteter och miljöekonomiska profiler för 2019 under hösten 2021 när ekonomiska data finns tillgängliga för 2019.

Använd analysverktyget för miljöekonomiska data

Ta del av miljöräkenskapernas statistik via analysverktyget på webben med miljöräkenskapernas data och ekonomiska data. Där hittar du bland annat utsläppsstatistiken ur både produktions- och konsumtionsperspektiv som kan analyseras vidare tillsammans med miljöekonomiska styrmedel. Verktyget finns på miljöräkenskapernas data- och analyssidor. I verktyget kan man bland annat ta fram egna nyckeltal, jämföra miljöpåverkan mellan branscher och studera sambandet mellan efterfrågan i ekonomin, energianvändning och utsläpp av olika ämnen.

Miljöräkenskapernas analysverktyg

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker.

Den här publicerade statistiken över utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv. Det innebär att utsläppen redovisas för den aktör där utsläppen sker inklusive hushållens direkta utsläpp (dvs. förbränning av fossilbränsle, uppvärmning och övriga direkta utsläpp). Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft redovisar territoriella utsläpp, dvs de utsläpp som skett inom Sveriges gränser. Sektorsindelningarna utgår från typ av utsläpp istället för bransch. Utsläpp och upptag från markanvändning ingår medan utsläpp från internationella transporter redovisas separat. Läs mer här:

Klimatutslapp (Naturvårdsverket)

Skillnaden mellan Naturvårdsverkets statistik med territoriellt perspektiv och miljöräkenskapernas produktionsperspektiv är att det senare exkluderar utsläpp som orsakas av utländska företag inom Sveriges gränser men adderar utsläpp som orsakas av svenska företag utomlands.

Revideringar

Sedan föregående publicering har ett antal revideringar skett.

Revideringar har skett för aktivitetsdata för rederier år 2018, vilket inneburit en kraftig utsläppsminskning.

Ett fåtal emissionsfaktorer har ändrats vilket har lett till mindre förändringar av data över tid.

En ny undersökning av småföretag i tillverkningsindustrin har genomförts avseende referensår 2019 vilket har inneburit en mindre påverkan av data från 2008-2018.

En generell ökning eller minskning av utsläpp kan inte härledas från dessa revideringar utan det har inneburit mindre förändringar.

Mer information om dessa uppdateringar återfinns via länken nedan, under rubriken Dokumentation:

Miljöräkenskaper

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per kvartal till och med fjärde kvartalet 2020 sker 2021-05-12 kl. 09.30. Då publiceras också preliminär statistik för helåret 2020.

Nästa publicering avseende utsläpp till luft per år till och med 2020 sker under våren 2022.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Ariun Byambakhorloo

Telefon
010-479 57 98
E-post
ariun.byambakhorloo@scb.se