Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft tredje kvartalet 2022

Stora utsläppsminskningar från hushållens personbilar tredje kvartalet 2022

Statistiknyhet från SCB 2023-02-02 8.00

Utsläpp av växthusgaser från hushåll minskar med 11 procent tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Minskningen förklaras av mindre utsläpp från personbilstransporter, främst tillföljd av ökad andel biobränsle i diesel. Jämfört med motsvarande kvartal år 2019 (innan coronapandemin) har hushållens utsläpp minskat med 16 procent.

- De svenska hushållen minskade sina utsläpp med 250 kiloton koldioxidekvivalenter tredje kvartalet. Minskningen är i samma storleksordning som den vi såg i början av Coronapandemin, andra kvartalet 2020, säger Annika Damm, analytiker på SCB:s miljöräkenskaper.

Utsläppen från hela den svenska ekonomin minskar med 4 procent tredje kvartalet 2022 och uppgår till 11,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Under samma period ökar BNP med 2,5 procent. Den stora minskningen av utsläpp från hushållens personbilar utgör 50 procent av den totala minskningen för tredje kvartal.

Utsläpp från transportbranschen, samt hushållens personbilar, 2019k3-2022k3. Index 2019k3=100

diagram

Källa: SCB

Utveckling för tredje kvartalet i korthet

Procenttalen är i jämförelse med motsvarande kvartal föregående år, om inget annat anges. Utsläpp är Växthusgasutsläpp och mäts i kiloton koldioxidekvivalenter om inget annat anges.

  • Transportbranschen (H49 – H53) ökar utsläppen med 100 kiloton, lufttransporter (H51) står för största ökningen med 143 kiloton, det vill säga mer än branschaggregatet.
  • Utsläpp från privat konsumtion, det vill säga hushållens utsläpp som främst uppstår på grund av konsumtion av drivmedel, minskar med 11 procent vilket är en minskning med 250 kiloton. Minskningen beror på ökad andelen biobränsle i bensin- och diesel.
  • Branscherna jordbruk, skogsbruk och fiske (A01 – 03), branschen byggverksamhet (F41 – 43) samt branschaggregatet övriga tjänster (G45 –47 och I55 – T98) minskar sina utsläpp med 64,66 respektive 92 kiloton, vilket motsvarar en minskning med 3,15 respektive 11 procent.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP i marknadspris och fasta priser referensår 2021, 2008k1-2022k3, Index 2008k1=100

diagram

Källa: SCB

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde, aggregerade branscher SNI 2007, ej säsongsrensat. Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr, fasta priser 2021
Aggregerade branscher SNI 2007 Utsläpp av växthusgaser Förädlingsvärde
  2022K3 Förändring jämfört med samma kvartal 2021 2022K3 Förändring jämfört med samma kvartal 2021
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 133 ‑64 ‑2,9% 17 146 ‑1 197 ‑6,5%
Utvinning av mineral 212 ‑5 ‑2,5% 10 049 ‑233 ‑2,3%
Tillverkningsindustri 3 388 ‑34 ‑1,0% 165 622 9 363 6,0%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 1 194 ‑58 ‑4,6% 40 822 2 326 6,0%
Byggverksamhet 379 ‑66 ‑14,8% 72 537 3 505 5,1%
Transportbranschen 1 518 100 7,1% 48 094 2 087 4,5%
Övriga tjänster 713 ‑92 ‑11,4% 590 032 19 263 3,4%
Offentlig sektor 87 ‑9 ‑9,7% 207 543 2 604 1,3%
Hushåll och ideella organisationer [1] 2 057 ‑250 ‑10,8% 15 204 618 4,2%
Totala ekonomin [2] 11 681 ‑478 ‑3,9% 1 304 102 31 910 2,5%

[1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde. [2] BNP från produktionssidan, faktiska värden (ej kalenderkorrigerat) Källa: SCB

 

Definitioner och förklaringar

Vad visar kvartalsstatistiken?

Kvartalsstatistiken från SCB:s miljöräkenskaper redovisar produktionsbaserade utsläpp till luft per bransch från Sveriges ekonomi, där också hushållen ingår. Produktionsbaserade utsläpp är svenska ekonomiska aktörers utsläpp av växthusgaser. Statistiken omfattar utsläppen från svenska företag och personer som skett både utanför och innanför Sveriges gränser. Produktionsbaserade utsläpp följer samma avgränsning som gäller för nationell ekonomisk statistik, nationalräkenskaperna.

För transportbranschen inkluderas utsläpp som uppstår från transportbolag med ekonomisk hemvist i Sverige, oberoende var i världen dessa utsläpp uppstår. Utsläpp från utländska t.ex. flygbolag som flyger till, från eller inom Sverige inkluderas inte.

Vid jämförelser mellan kvartal bör läsaren vara uppmärksam på en viss säsongsvis variation mellan kvartalen. T.ex. sker större utsläpp från branschen El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall under årets kalla månader, medan privat konsumtion av diesel och bensin är större under årets varmare månader.

Revideringar

I tredje kvartalet 2022 har en ny uppdelning av transportbranschens utsläpp redovisats i tabeller och diagram ”Utsläpp och intensiteter per kvartal, 2008kv1–2022kv3”. Där särredovisas utsläpp från väg- och rörtransporter, sjötransport, lufttransport samt privat konsumtion av bensin och diesel.

Nytt underlag för stationär förbränning ger upphov till små förändringar i fördelningen av utsläpp för tidsserien 2015–2022, i synnerhet C24-C25 stål- och metallframställning; samt tillverkning av metallvaror (ej maskiner), G45-G47 handel och H49-H53 transport och magasinering, påverkas sinsemellan i storleksordningen 10 – 30 kiloton koldioxidekvivalenter.

För mer information om hur de mobila utsläppen beräknas, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft tredje kvartalet 2022 sker 11 maj 2023.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Axel Ehrling

Telefon
010-479 40 69
E-post
axel.ehrling@scb.se

Annika Damm

Telefon
010-479 49 92
E-post
annika.damm@scb.se