Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft första kvartalet 2018:

Ökade växthusgasutsläpp första kvartalet 2018

Statistiknyhet från SCB 2018-08-30 9.30

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin ökar första kvartalet 2018 jämfört med 2017 enligt ny kvartalsstatistik. Det beror främst på ökningar från el-, gas- och värmeverk. Utsläppen från tillverkningsindustrin är oförändrade. Samtidigt fortsätter ekonomin att växa.

Nu finns ny kvartalsstatistik från SCB:s miljöräkenskaper som mäter utsläpp från svenska ekonomiska aktörer inklusive hushållen. Under första kvartalet 2018 uppgick den svenska ekonomins utsläpp av växthusgaser till 16,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en ökning med 3,4 procent jämfört med samma period 2017. Under samma period ökade BNP med 2,8 procent.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, ej säsongrensat, 2008K1-2018K1 Index 2008K1=100.

Diagram

Källa: SCB miljö- och nationalräkenskaper

De ökade utsläppen första kvartalet 2018 förklaras främst av ökade utsläpp från el, gas och värme, vatten, avlopp, avfall där utsläppen ökat med 12,8 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Större delen av dessa utsläpp kommer från produktion av el och fjärrvärme. Både utsläppen och förädlingsvärde från denna bransch varierar beroende på kvartal och är oftast högre årets första och sista kvartal. Utsläppsökningen första kvartalet 2018 beror på ökad användning av fossila bränslen såsom naturgas, torv och kol till följd av den kalla vintern. Det är dock en återgång från relativt låga utsläppsnivåer 2017. Utsläppen detta kvartal från el- gas- och värmeverk är ungefär i linje med nivåerna första kvartalen 2015 och 2016.

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde inom el, gas och värme, vatten, avlopp, avfall (SNI D35-E39). Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr (fasta priser 2017). Ej säsongrensat

Diagram

Källa: SCB miljö- och nationalräkenskaper

Utsläppen från tillverkningsindustrin är relativt oförändrade första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal 2017, samtidigt som tillverkningsindustrins förädlingsvärde ökat med 4,0 procent. I vissa branscher såsom trävaru-, massa-, pappers- och grafisk industri ses ökade utsläpp som balanseras av minskningar inom exempelvis gummi-, plast- och cementindustrin.

Även inom byggverksamhet och inom transportbranschen ses ökade utsläpp i kombination med ekonomisk tillväxt jämfört med samma kvartal 2017. Utsläppssiffrorna i dessa branscher bör dock tolkas med försiktighet på grund av osäkerheter i modellskattningarna.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling första kvartalet 2018. Volymförändringar i % jämfört med samma kvartal föregående år. Ej säsongrensat

Diagram

Källa: SCB miljö- och nationalräkenskaper Not: Hushållen genererar inga förädlingsvärden

Fördjupningar branscher

Hur starkt sambandet är mellan utsläpp av växthusgaser och olika branschers bidrag till den svenska ekonomin varierar. Vissa branscher är utsläppsintensiva till sin natur där en ökad produktion ger direkt ökade utsläpp, medan andra branscher kan öka förädlingsvärdet utan att det inverkar nämnvärt på utsläppsnivåerna.

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde första kvartalet 2018, aggregerade branscher SNI 2007. Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr (fasta priser 2017). Ej säsongrensat
 Utsläpp av växthusgaser  Förädlingsvärde
Aggregerade
branscher
SNI 2007
2018K1Förändring
jämfört med 2017K1 
2018K1Förändring
jämfört med 2017K1
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 244 13 0,6% 13 894 404 3,0%
Utvinning av mineral 505 32 6,8% 7 445 155 2,1%
Tillverkningsindustri 3 476 10 0,3% 165 949 6 362 4,0%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 3 035 343 12,8% 35 503 1 032 3,0%
Byggverksamhet 474 36 8,2% 60 999 5 241 9,4%
Transportbranschen 3 601 81 2,3% 39 482 897 2,3%
Övriga tjänster 797 22 2,9% 476 115 16 515 3,6%
Offentlig sektor 163 ‑1 ‑0,6% 220 830 ‑1 772 ‑0,8%
Hushåll och ideella organisationer [1] 2 188 0 0,0% 12 637 10 0,1%
Totala ekonomin 16 483 537 3,4% 1 159 045 31 673 2,8%

[1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde.

Revideringar

Sedan föregående publicering 2018-05-08 har följande revideringar skett:

  • Utsläppen av mobil förbränning första kvartal 2018 har fått en ny modellberäkning. Detta då en viktig datakälla, undersökningen Månatlig bränsle- gas- och lagerstatistik har ett nytt upplägg från och med januari 2018. Alla uppgifter för 2018 är preliminära och kommer att revideras. Därför har bedömningen gjorts att avvakta denna revidering innan värden från Månatlig bränsle- gas- och lagerstatistik 2018 tas in i utsläppsstatistiken. Utvecklingen av utsläppen från mobil förbränning har därför en ny modellberäkning. En framskrivning sker mellan Q1 2017 till Q1 2018 med hjälp av den ekonomiska utvecklingen. Sammantaget påverkar denna osäkerhet utsläppen från mobil förbränning som motsvarar ungefär 45 procent av växthusgasutsläppen, vilket bör has i åtanke när siffrorna tolkas. Det gäller framförallt utvecklingen första kvartalet 2018 inom transportbranschen, offentlig sektor, byggbranschen, övriga tjänster och hushållen. Den totala utsläppsökningen av växthusgaser från mobil förbränning är estimerat till ungefär 2 procent första kvartalet 2018 jämfört med samma kvartal föregående år.
  • Uppdaterade värden av diesel ger mindre förändringar jämfört med föregående kvartal, framförallt 2017K1-2017K4.
  • Mindre uppdateringar inom tillverkningsindustrin och inom produktion av el-, gas- och värme, på grund av uppdateringar i Kvartalsvis bränslestatistik.

För mer information om vilka revideringar som skett, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation.

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Miljöräkenskaperna, som är en FN baserad statistisk standard, ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö, särskilt genom användningen av branscher som redovisas enligt klassifikationen som kallas Svensk Näringsgrensindelning (SNI).

Utsläpp till luft enligt miljöräkenskaperna utgår från ett produktionsperspektiv i denna statistik om utsläpp per bransch och avgränsas utifrån de ekonomiska aktörernas bidrag till landets bruttonationalprodukt. Här redovisas direkta utsläpp från svenska ekonomiska aktörer, som är förknippade med Sveriges BNP oavsett var i världen utsläppen sker – enligt den så kallade residensprincipen. Den innefattar följande tre delar: 

  • Utsläpp inom Sveriges gränser
  • Minus utsläpp från flyg, sjöfart och landtransporter från utländska aktörer i Sverige
  • Plus utsläpp från flyg, sjöfart och landtransporter från svenska aktörer i utlandet.

Som en approximation inkluderar miljöräkenskapernas residensjustering utsläpp från internationell bunkring, det vill säga flyg och sjöfart som anlöpt och tankat vid svenska flygplatser och hamnar. Ett förenklat antagande görs alltså att utländska landtransporter i Sverige ger lika mycket utsläpp som svenska landtransporter i utlandet samt att utsläpp kopplade till vad svenska fartyg och flygplan bunkrar i utlandet är lika stora som utsläpp kopplade till vad utländska fartyg och flygplan bunkrar i Sverige.

Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte. Utsläpp och upptag från markanvändning (LULUCF) och lagring av koldioxid (CCS) redovisas inte.

Miljöräkenskapernas årliga statistik över utsläpp till luft per bransch har för närvarande en framställningstid på ett år och tre månader. Efterfrågan på snabbare statistik över utsläpp av framför allt växthusgaser är stor. För att möta detta behov tar miljöräkenskaperna fram kvartalsstatistik för utsläpp till luft per bransch, som även används för att ta fram preliminär statistik för helår. Kvartalsstatistiken används för att ta fram preliminära data för T-1, dessa data levereras även till Eurostat.

I Statistikdatabasen finns kvartalsvisa data för samtliga växthusgaser och ett flertal luftföroreningar. På Miljöräkenskapernas produktsida finns dessutom underlag i Excel för nedladdning som omfattar grunddata och diagram över utsläpp av växthusgaser samt utsläppsintensiteter per förädlingsvärde och antal sysselsatta.

I Analysverktyget återfinns samlad statistik från miljöräkenskaperna – från utbud till efterfrågan med statistik över styrmedel, ekonomisk utveckling, miljöpåverkan både från produktion och från efterfrågan.

SCB:s miljöräkenskaper

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till och med andra kvartalet 2018 sker 2018-10-25 klockan 9.30.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nancy Steinbach

Telefon
010-479 40 97
E-post
nancy.steinbach@scb.se

Susanna Roth

Telefon
010-479 48 03
E-post
susanna.roth@scb.se