Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper – Utsläpp till luft första kvartalet 2021

Utsläppen av växthusgaser från den svenska ekonomin fortsätter att minska

Statistiknyhet från SCB 2021-09-02 9.30

Växthusgasutsläppen från den svenska ekonomin minskar med 5 procent första kvartalet 2021 jämfört med samma kvartal föregående år. Framförallt beror det på utsläppsminskningar från transportbranschen, i synnerhet flyg.

Kvartalsstatistiken från SCB:s miljöräkenskaper redovisar produktionsbaserade utsläpp till luft per bransch från Sveriges ekonomi, där också hushållen ingår.

Första kvartalet 2021 visar på ett totalt växthusgasutsläpp på 12,2 miljoner ton koldioxidekvivalenter från den svenska ekonomin. Det innebär en minskning av växthusgasutsläppen med 5 procent jämfört med samma kvartal året innan. Sveriges BNP minskade under samma period med knappt en procent.

Växthusgasintensiteten, det vill säga utsläppen av växthusgaser räknat per producerad krona i ekonomin, har fortsatt en minskande trend.

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP, fasta priser 2020, 2008K1-2021K1. Index 2008K1=100

Utsläpp av växthusgaser och ekonomisk utveckling, BNP, fasta priser 2020, 2008K1-2021K1. Index 2008K1=100

Källa: SCB

Utsläppsminskning i transport och övriga branscher

Utsläppen av växthusgaser minskar i flera branscher första kvartalet 2021 jämfört med samma period 2020. Mest minskar utsläppen från transportbranschen, där utsläppen under första kvartalet 2021 är 38 procent lägre jämfört med samma kvartal 2020. Transportbranschens utsläpp av växthusgaser inkluderar utsläpp från flygbranschen, rederier och åkerinäringar. Framförallt minskade utsläppen från flyget kraftigt. Ur ekonomisk synvinkel minskar transportbranschens totala förädlingsvärde med 8 procent. Utsläpp från hushåll minskade med knappt 3 procent vilket beror på ett minskat bilresande. Måttliga utsläppsminskningar uppstod även inom bygg- och anläggningsbranschen, jord-, skogsbruk och fiske, tjänstenäringar och den offentliga sektorn. Även inom dessa branscher har förädlingsvärdet minskat under samma period.

Däremot ökade växthusgasutsläpp från energibranschen (där även vatten, avlopp och avfall ingår) under första kvartalet 2021 med knappt 10 procent jämfört samma period året innan. Växthusgasutsläppen från energibranschen har en fortsatt minskande trend sett över hela tidsserien från 2008. Inom tillverkningsindustrin ökade växthusgasutsläppen med knappt en procent.

Utveckling av växthusgasutsläpp och förädlingsvärde i procent, aggregerad bransch SNI 2007, 2021K1 jämfört med samma kvartal 2020

Utveckling av växthusgasutsläpp och förädlingsvärde i procent, aggregerad bransch SNI 2007, 2021K1 jämfört med samma kvartal 2020

Källa: SCB

Utsläpp av växthusgaser och förädlingsvärde, aggregerade branscher SNI 2007. Tusen ton koldioxidekvivalenter och mnkr, fasta priser 2020
Aggregerade branscher SNI 2007 Utsläpp av växthusgaser Förädlingsvärde
  2021K1 Förändring jämfört med samma kvartal 2020 2021K1 Förändring jämfört med samma kvartal 2020
Jordbruk, skogsbruk och fiske 2 140 ‑58,0 ‑2,6% 17 335 ‑821 ‑4,5%
Utvinning av mineral 325 13,9 4,5% 11 219 ‑90 ‑0,8%
Tillverkningsindustri 3 312 49,7 1,5% 175 195 3 320 1,9%
El, gas och värme, vatten, avlopp, avfall 2 110 186,7 9,7% 36 847 914 2,5%
Byggverksamhet 397 ‑48,2 ‑10,8% 71 520 ‑2 408 ‑3,3%
Transportbranschen 1 133 ‑695,0 ‑38,0% 38 014 ‑3 150 ‑7,7%
Övriga tjänster 759 ‑39,7 ‑5,0% 518 353 ‑1 522 ‑0,3%
Offentlig sektor 137 ‑22,5 ‑14,1% 246 340 ‑2 570 ‑1,0%
Hushåll och ideella organisationer [1] 1 908 ‑55,9 ‑2,8% 13 477 ‑414 ‑3,0%
Totala ekonomin 12 221 ‑669,2 ‑5,2% 1 257 753 ‑8 634 ‑0,7%

[1] Endast ideella organisationer ger ett förädlingsvärde. Källa: SCB

 

Definitioner och förklaringar

Miljöräkenskaper är uppbyggda med nationalräkenskaperna som grund och redovisar nationell miljöstatistik och ekonomisk statistik i ett gemensamt system. Detta ger möjligheter att analysera sambanden mellan ekonomi och miljö. Den här publicerade statistiken över utsläpp till luft utgår från ett produktionsperspektiv. Utgångspunkten är svenska ekonomiska aktörers miljöpåverkan oavsett var i världen miljöpåverkan sker. Indirekta utsläpp från import och övrig konsumtion av varor och tjänster ingår inte.

Denna statistik används inte för att följa utsläppsutvecklingen i förhållande till beslutade klimatmål i Sverige och internationellt. Till det används territoriell statistik om hur mycket växthusgasutsläpp som sker inom Sveriges gränser. Mer om olika perspektiv på utsläppsberäkning kan du läsa här:

Tre sätt att beräkna klimatpåverkande utsläpp (Naturvårdsverket)

För att justera statistikkällor framtagna med ett territoriellt perspektiv till national- och miljöräkenskapernas ekonomiska perspektiv görs en så kallad residensjustering för denna statistik. Residensjusteringen gäller framförallt för transporter: tunga lastbilar (framförallt inom H49 landtransportföretag, men även andra branscher, t.ex. byggverksamhet (F41-43)), rederier (H50) och flygbolag (H51). Residensjusteringen för tunga lastbilar bygger på uppgifter om körsträckor (i ton-km) från Trafikanalys för svenska företag i utlandet och utländska företag i Sverige. För rederier och flygbolag bygger residensjusteringen på uppgifter om svenska företags utgifter för bränsleinköp. Dessa uppgifter hämtas från Nationalräkenskapernas databas över intermediär användning i ekonomin, PRIOR.

Utsläpp och upptag från markanvändning (LULUCF) och lagring av koldioxid (CCS) redovisas inte.

Modellantaganden för mobila utsläpp

Utsläpp från arbetsmaskiner, vägtrafik och flyg för perioderna 2008K1 – 2017K4 och 2020K1 och framåt beräknas med underlag från undersökningen månatlig bränslestatistik. För perioderna 2018K1 t.o.m. 2019K4 används underlag från rapporteringar till energimyndigheten enligt drivmedelslagen för att beräkna utsläpp från dessa utsläppskällor. Anledning till att man har återgått till att använda undersökningen månatlig bränslestatistik fr.o.m. 2020K1 är att statistikproducenterna har bedömt att data från undersökningen för referensår 2020 uppnår en god tillförlitlighet. Jämförelser mellan perioden 2018K1-2019K4 och övriga kvartal bör göras med försiktighet. Se även kvalitetsdeklaration för statistiken.

För mer information om hur de mobila utsläppen beräknas, se Miljöräkenskapernas produktsida under rubriken Dokumentation:

Miljöräkenskaper, dokumentation

Naturvårdsverkets statistik

Miljöräkenskapernas statistik redovisar utsläpp till luft från svenska ekonomiska aktörer, oavsett var i världen de sker. Naturvårdsverkets statistik över utsläpp till luft redovisar territoriella utsläpp, det vill säga de utsläpp som skett inom Sveriges gränser, som används för att följa upp klimatmålen i Sverige och internationellt. Sektorsindelningarna utgår från typ av utsläpp istället för bransch (SNI). Utsläpp och upptag från markanvändning ingår medan utsläpp från internationella transporter redovisas separat.

Territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser (Naturvårdsverket)

Nästa publiceringstillfälle

Nästa publicering avseende utsläpp till luft andra kvartalet 2021 sker 28 oktober 2021.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Nils Brown

Telefon
010-479 40 26
E-post
nils.brown@scb.se