Till innehåll på sidan

Nästan 72 000 arbetar i miljösektorn

Statistiknyhet från SCB 2017-06-15 9.30

71 900 personer arbetade i miljösektorn 2015. Det är en ökning med ungefär 200 personer sedan året innan. Medan antalet förvärvsarbetande inom avfallshantering ökar så minskar de inom förnyelsebara energikällor. Efter finanskrisen har miljösektorn haft en lägre utveckling än Sverige som helhet sett till antalet förvärvsarbetande.

Antalet förvärvsarbetande i miljösektorn ökade stadigt från 2004 fram till år 2008, med totalt cirka 11 procent. Ökningen höll dock inte i sig. 2009 minskade antalet förvärvsarbetande som en följd av finanskrisen. Nedgången i miljösektorn var i nivå med minskningen av förvärvsarbetande i hela ekonomin.

Efter finanskrisen har antalet förvärvsarbetande i miljösektorn varit nästan oförändrad och rört sig i intervallet 71 500 till 72 500 personer. Under samma period har mängden förvärvsarbetande i ekonomin som helhet ökat med över 10 procent.

2015 hade antalet förvärvsarbetande i hela ekonomin ökat med mer än 13 procent sedan 2004 medan miljösektorn hade ökat med cirka 8 procent under samma period.

Förvärvsarbetande i miljösektorn och i hela ekonomin, 2004 – 2015, indexerad utveckling (2004=100), bruten y-axel

Diagram

Miljösektorn kan även delas in i olika miljöområden. Utvecklingen av förvärvsarbetande i de fem största miljöområdena visas i nedanstående diagram. Dessa miljöområden står tillsammans för 70 procent av förvärvsarbetande i miljösektorn.

Huvudsakligen är det endast små förändringar över tid i miljösektorn men de fem största miljöområdena har ökat mängden förvärvsarbetande med undantag för förnybara energikällor där utvecklingen istället minskat. Sedan 2010 har antalet förvärvsarbetande minskat med nästan 2000 personer inom förnybar energi. Det område som ökat mest är avfallshanteringen som växt med nästan 1000 personer under samma tid. Som helhet har mängden förvärvsarbetande i miljösektorn ökat med cirka 5600 personer sedan 2004.

Förvärvsarbetande i de fem största miljöområdena i miljösektorn, 2004, 2010, 2015

Diagram

Information om kommande revidering:
SCB arbetar just nu med en stor omläggning av statistiken om miljösektorn. Nya datakällor kommer användas vilket ökar kvaliteten i skattningarna samt möjliggör nya möjligheter att presentera statistiken. En följd av utvecklingsarbetet är att ordinarie publicering av miljösektorstatistiken i december 2017 flyttas fram till våren 2018, istället för två årliga publiceringar kommer det framöver bli en enskild men mer omfattande årlig publicering på våren. En följd av detta arbete är att samtliga tidserier och variabler i miljösektorn kommer revideras under 2018 och statistiken som anges i denna statistiknyhet därför blir inaktuell. Kontrollera att du alltid använder den senaste statistiken.

Definitioner och förklaringar

Statistiska centralbyrån (SCB) definierar miljöföretag enligt EU regleringen 538/2014 och Eurostats manual ”Environmental goods and services sector accounts – Handbook” (2016). Översatt till svenska lyder definitionen:

"Sektorn för miljövaror och tjänster består av en heterogen mängd producenter av teknologier, varor och tjänster som:
Mäter, kontrollerar, återställer, förhindrar, behandlar, minimerar, forskar och ökar medvetenheten om skador på luft-, mark- och vattenmiljö samt problem relaterade till avfall, buller, biodiversitet och landskap. Detta inkluderar ’renare’ teknologier, varor och tjänster som förhindrar eller minimerar utsläpp.

Mäter, kontrollerar, återställer, förhindrar, minimerar, forskar och ökar medvetenheten om utarmning av naturresurser. Detta resulterar huvudsakligen i resurseffektiva teknologier, varor och tjänster som minimerar användningen av naturresurser.

För dessa teknologier, varor och tjänster gäller slutanvändningskriteriet. Det betyder att huvudsyftet måste vara miljöskydd eller resurshantering.”

För mer information om statistikens definitioner samt avgränsningar använd denna länk till publikationen:

The Environmental Goods & Services Sector – A Data Collection Handbook

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Sebastian Constantino

Telefon
010-479 44 37
E-post
sebastian.constantino@scb.se