Till innehåll på sidan

Användning av kemiska produkter inklusive petroleumbränslen, 2008–2020

Användning av kemiska produkter klassificerade som hälso- och miljöfarliga, fördelat mellan petroleumbränslen och andra kemiska produkter, miljoner ton

Diagram Användning av kemiska produkter inklusive petroleumbränslen, 2008–2020

Källa: SCB och Kemikalieinspektionen

Kommentarer

Petroleum bränslen (bensin, dieselolja, eldningsoljor, flygbränslen och övriga bränslen) utgör gemensamt en stor andel av den totala mängden hälso- och miljöfarliga kemiska produkter som används.

Data över mängderna av olika petroleumbränslen kommer från bearbetningar av Miljöräkenskaperna.

Andra hälso- och miljöfarliga kemiska produkter avser här produkter som är klassifcerade som Mycket giftiga (T+), Giftiga (T), Frätande (C), Irriterande(Xi), Hälsoskadlig (Xn) och Miljöfarlig (N) enligt KIFS 2005:7 samt from 2009 även enligt EG 1272/2008, produkter klassificerade som Frätande (GHS05), Giftig (GHS06 ), Skadlig (GHS07), Hälsofara (GHS08) och Miljöfarlig (GHS09).

Definitioner och förklaringar

Notera också att stora förändringar över åren för vissa branscher, ej behöver bero på en faktisk förändring av volymerna, utan kan t.ex. ha att göra med att ett ämne i en produkt har gått från att ej vara faroklassat till att bli faroklassat.

Mer om statistiken

Källa
Kemikalieinspektionen (KemI)

Senast uppdaterad
2022-06-02

Har du frågor om statistiken?