Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader 2018

Industrins investeringar i åtgärder för biologisk mångfald och landskap ökar

Statistiknyhet från SCB 2019-10-10 9.30

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 17,3 miljarder kronor år 2018. Det är en ökning med 12 procent jämfört med 2017. Ökningen återfinns i investeringar för skydd av biologisk mångfald och landskap.

Miljöskydd är aktiviteter som förebygger, minskar eller eliminerar föroreningar eller annan negativ påverkan på miljön. Miljöskyddskostnader delas in i branscher, typ av kostnad (investeringar och löpande kostnader) och miljöområden. Företag inom utvinning av mineral, tillverkning, försörjning av el, gas, värme och kyla samt vattenförsörjning tillfrågas om deras investeringar och löpande kostnader för att minimera och förebygga miljöpåverkan.

De högsta totala kostnaderna för miljöskydd under 2018 hade branschen el-, gas- och värmeverk med 5,9 miljarder kronor. Branschen stod för 34 procent av de totala miljöskyddskostnaderna under året. Den stora ökningen av investeringar för biologisk mångfald och landskap gjordes inom el-, gas- och värmeverken som investerade mer än under både 2016 och 2017.

Miljöskyddsinvesteringar uppgick till 41 procent av de totala kostnaderna medan de löpande kostnaderna (till exempel kostnader för drift, underhåll och avgifter) stod för 59 procent av de totala kostnaderna. 2018 uppgick de löpande kostnaderna till 10,1 miljarder kronor medan investeringarna uppgick till 7,1 miljarder kronor. De löpande kostnaderna har under många år ökat men ligger mellan 2017 och 2018 på samma nivå. Däremot ökar investeringarna i miljöskydd, totalt med 32 procent, jämfört med 2017.

Störst investeringar för att minimera påverkan till luft

Under 2018 gällde de största investeringarna för att minska den egna miljöpåverkan inom luftområdet. Satsningarna inom området luft stod för 40 procent av de totala miljöskyddsinvesteringarna under 2018. Exempel på investeringar inom detta område är installation av filter och åtgärder vid övergång till mindre miljöpåverkande bränslen.

Investeringar för att minimera påverkan på biologisk mångfald och landskap stod för 28 procent av de totala investeringarna och ökade från en nivå av cirka 470 miljoner kronor till strax över 2 miljarder 2018. Investeringarna var inriktade på fiskpassager. Forskning och utveckling genomfördes med fokus på hur verksamheterna påverkade ål, vildbin och fåglar. Många har även genomfört större inventeringar inom området.

Miljöskyddsinvesteringar i industrin per miljöområde 2006–2018

Diagram

*Områdena biodiversitet, mark och övrigt ingick tidigare i området som kallades övrigt. Sedan 2016 är området uppdelat i tre separata områden.

Definitioner och förklaringar

Med miljöskydd avses här åtgärder som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (exempelvis filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, till exempel för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa statistiknyhet i serien publiceras hösten 2020.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Fredrik Kanlén

Telefon
010-479 46 55
E-post
fredrik.kanlen@scb.se