Till innehåll på sidan

Miljöskyddskostnader 2021

Ökade kostnader för miljöskydd 2021

Statistiknyhet från SCB 2022-10-13 8.00

Den svenska industrins totala kostnader för miljöskydd uppgick till 23 miljarder kronor år 2021. Det är en ökning med 11 procent jämfört med 2020.Både löpande kostnader och investeringar i miljöskydd ökar.

Miljöskyddsinvesteringar uppgick till 43 procent av de totala kostnaderna 2021, medan de löpande kostnaderna stod för 57 procent. 2021 uppgick de löpande kostnaderna till 13,4 miljarder kronor medan investeringarna uppgick till 9,9 miljarder kronor. De löpande kostnaderna har ökat med 13 procent, medan investeringarna i miljöskydd har ökat med 8 procent, jämfört med 2020.

Andel av investeringar och löpande kostnader i miljöskydd 2001–2021

Diagram: Andel av investeringar och löpande kostnader i miljöskydd 2001–2021

Branschen försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35) hade högst totala kostnader för miljöskydd under 2021 (7,2 miljarder kronor). Detta motsvarar 31 procent av de totala miljöskyddskostnaderna under året. Därefter kommer branschen tillverkning av papper och pappersvaror (SNI 17) som stod för 15 procent av de totala miljöskyddskostnaderna.

Ökade investeringar inom fyra miljöområden

Under 2021 ökade investeringar i miljöskydd inom alla miljöområden förutom vatten- och avfallsområdena. Satsningarna inom området luft var störst i absoluta värden och investeringarna stod för hälften av de totala miljöskyddsinvesteringarna i industrin under 2021. Ökningen var cirka 70 procent jämfört med 2020. Investeringarna inom områdena biodiversitet, mark och övrigt ökade också kraftigt, jämfört med 2020. Den största ökningen avsåg området mark där investeringarna ökade med 83 procent jämfört med 2020.

Investeringar inom miljöområdet övrigt, som t.ex. åtgärder för att minska buller, utgör en femtedel av de totala miljöskyddsinvesteringarna 2021. Dessa ökade med drygt 80 procent från året innan. Biologisk mångfald utgör 0,5 procent av miljöskyddsinvesteringarna och är det minsta miljöområdet i industrin. Investeringarna i biologisk mångfald ökade med 68 procent 2021 jämfört med året innan.

Investeringar inom miljöområde vatten utgör 16 procent av de totala investeringarna 2021. Jämfört med 2020 har de minskat med 20 procent. Investeringar inom avfall gick tillbaka till den vanliga nivån för de sista åren. Den kraftiga skillnaden i investeringarna mellan 2020 och 2021 kan förklaras av att 2020 var ett exceptionellt år med stora investeringar i miljöskydd i avfall.

Miljöskyddsinvesteringar i industrin per miljöområde 2001–2021

Diagram: Miljöskyddsinvesteringar i industrin per miljöområde 2001–2021

* Områdena biodiversitet (skydd av arter), mark och övrigt ingick tidigare i området som kallades övrigt. Sedan 2016 är området uppdelat i tre separata områden.

Löpande miljöskyddskostnader främst för att hantera avfall och skydda vatten

Störst löpande kostnader för att minska den egna miljöpåverkan fanns under 2021 inom miljöområdena vatten och avfall. Avfallshantering utgjorde 35 procent av de totala löpande kostnaderna medan motsvarande för vatten var 29 procent. Jämfört med 2020 har båda dessa miljöområden stått relativt stilla medan miljöområdena luft och biodiversitet och landskap har ökat med över 40 procent.

Löpande miljöskyddskostnader i industrin per miljöområde 2001–2021

Diagram: Löpande miljöskyddskostnader i industrin per miljöområde 2001–2021

* Områdena biodiversitet (skydd av arter), mark och övrigt ingick tidigare i området som kallades övrigt. Sedan 2016 är området uppdelat i tre separata områden.

Totala miljöskyddskostnader per bransch

De branscher som har störst totala miljöskyddskostnader 2021 är försörjning av el, gas, värme och kyla (SNI 35) samt tillverkning av papper och pappersvaror (SNI 17). Miljöskyddskostnaderna i båda branscherna ökade jämfört med 2020 och följer en ökande trend.

Inom försörjning av el, gas, värme och kyla uppgick de totala kostnaderna för miljöskydd till 7,2 miljarder kronor. Branschen har störst miljöskyddsinvesteringar och löpande kostnader inom miljöområde luft. I tillverkning av papper och pappersvaror uppgick de totala kostnaderna för miljöskydd till 3,5 miljarder kronor. Branschen har de största miljöskyddsinvesteringarna inom miljöområde luft och de största löpande kostnaderna inom miljöområde vatten.

Även branschen tillverkning av livsmedel, drycker och tobak (SNI 10-12) hade höga miljöskyddskostnader, som uppgick till mer än 2 miljarder kronor huvudsakligen inom miljöområdet vatten. Övriga branscher hade miljöskyddskostnader under 2 miljarder kronor 2021.

Totala miljöskyddskostnader i industrin per bransch 2021

Diagran: Totala miljöskyddskostnader i industrin per bransch 2021

Revideringar

Miljöskyddsinvesteringar har reviderats för åren 2016-2020, i samband med revideringen har ett fåtal investeringar bytt miljöområde. Mer information finns i kvalitetsdeklarationen på www.scb.se.

Definitioner och förklaringar

Med miljöskydd avses här åtgärder som syftar till att förebygga, reducera eller eliminera föroreningar eller annan negativ påverkan av miljön. EU:s statistikorgan, Eurostat, har utarbetat gemensamma internationella definitioner för vad som ska räknas som miljöskydd och hur kostnaderna för dessa ska beräknas.

Investeringarna delas in i utsläppsbehandlande investeringar, som inte påverkar processen (exempelvis filter och separata reningsanläggningar), och utsläppsförebyggande investeringar, som innebär investering i ny eller förändrad process. Löpande kostnader består av kostnader för personal, energi och insatsvaror, till exempel för drift och tillsyn av reningsanläggningar, för miljöadministrativt arbete, miljöledning och certifiering, samt avfallshantering. Dessutom ingår betalningar till andra som utför dessa åtgärder.

Publikation

Nästa publiceringstillfälle

Miljöskyddskostnader 2022 publiceras oktober 2023.

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Annika Damm

Telefon
010-479 49 92
E-post
annika.damm@scb.se

Dimitra Kopidou

Telefon
010 - 479 41 99
E-post
dimitra.kopidou@scb.se