Till innehåll på sidan

Fakta om Luft – miljötillstånd

De luftföroreningar som övervakas i Sverige härstammar huvudsakligen från trafik, energianvändning och industriprocesser.

Statistiken visar resultat från mätningar i såväl tätortsmiljö som landsbygdsmiljö. Mätdata från svenska tätorter omfattar framförallt kvävedioxid, partiklar (PM10 och PM2,5), marknära ozon, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bens(a)pyren samt metaller i luft. Mätningarna i landsbygdsmiljö omfattar bl.a. svavel och kväveföreningar, partiklar, metaller, organiska miljögifter, pesticider med mera. Mätningarna görs i luft och i vissa fall i bland annat nederbörd.

Resultaten från övervakningen rapporteras årligen till EU-kommissionen under direktiven 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa samt 2004/107/EG om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften. En del data rapporteras även till olika internationella konventioner.

SCB sammanställde data t.o.m. 2003. Senare publicerade data återfinns hos SMHI, Naturvårdsverkets datavärd för luftkvalitetsdata:

Datavärdskap för luftkvalitet

De finns även i sammanställt format på Naturvårdsverkets webbplats:

Statistik om luft