Till innehåll på sidan

Utsläpp av luftföroreningar

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om utsläppen av luftföroreningar i Sverige varje år. Denna statistik består av utsläpp till luft av: ammoniak, bly, hexaklorbensen, kadmium, kolmonoxid, koppar, kvicksilver, kväveoxider, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), sot, svaveldioxid och zink. Statistiken publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

Ordinarie statistik publiceras årligen i november/december. Vid varje publicering uppdateras även tidsserien från 1990 till och med senaste året för att säkerställa att statistiken är jämförbar mellan åren.

För den här statistiken ansvarar:
Naturvårdsverket

Naturvårdsverket logotyp

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Utsläpp av ammoniak till luft i Sverige 2009 SM 2011-03-15
Utsläpp av ammoniak till luft i Sverige 2007 SM 2009-05-19
Utsläpp av ammoniak till luft i Sverige 2005 SM 2007-04-20
Utsläpp av ammoniak till luft i Sverige 2003 SM 2004-12-14
Utsläpp av ammoniak till luft i Sverige 2001 SM 2003-01-27
Utsläpp till luft av ammoniak i Sverige 1999 SM 2000-12-18

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och BaS)

Statistikens detaljerade innehåll

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Naturvårdsverket

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/mi0108