Till innehåll på sidan

Utsläpp

Undersökningar om Utsläpp

Utsläpp till vatten och slamproduktion – Kommunala reningsverk, skogsindustri samt viss övrig industri

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket ansvarar för framtagande av data vartannat år om utsläpp till vatten i Sverige från större punktkällor. Dels handlar det om tillståndspliktiga kommunala reningsverk samt massa- och pappersindustrin och viss övrig kustindustri med rening i egen regi. Det handlar också om kvalitet och användning av det slam som produceras vid reningsverken. Statistiken publiceras på SCB:s webbplats.

Avlopp, Utsläpp

Utsläpp och upptag av växthusgaser

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket tar årligen fram statistik om territoriella utsläpp och upptag av växthusgaser för uppföljning av nationella och internationella klimatmål samt för internationell rapportering enligt FN:s Klimatkonvention, Kyotoprotokollet och EU:s regelverk.

Miljö, Utsläpp, Klimatgaser, Växthusgaser

Utsläpp av luftföroreningar

Statistikansvarig myndighet: Naturvårdsverket

Naturvårdsverket sammanställer och rapporterar data om utsläppen av luftföroreningar i Sverige varje år. Denna statistik består av utsläpp till luft av: ammoniak, bly, hexaklorbensen, kadmium, kolmonoxid, koppar, kvicksilver, kväveoxider, polycykliska aromatiska kolväten (PAH), partiklar (PM10 och PM2,5), sot, svaveldioxid och zink. Statistiken publiceras på Naturvårdsverkets webbplats.

Utsläpp, Luftföroreningar

Torv; produktion, användning och miljöeffekter (Torv)

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken visar produktion och användning av torv i Sverige. Uppgifter redovisas om, import och export, koncessioner, produktion, lagstiftning, marknadsläge och miljöeffekter för skörd och användning. En internationell överblick görs också. Statistiken tas fram årligen.

Bränsle, Import och export, Markanvändning, Priser, Torv, Utsläpp

Miljöräkenskaper

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Bränsle, Grön ekonomi, Konsumtion, Miljö, Skatt, Utsläpp, Klimatgaser, Växthusgaser

Hållbarhet i svenskt jordbruk

Statistikansvarig myndighet: Statistiska centralbyrån

Statistiken ger en översiktlig bild av jordbrukets utveckling under senare år sett ur ett hållbarhetsperspektiv. Här redovisas jordbrukets påverkan på miljön, samt ekonomiska och sociala faktorer. Miljömålen samt andra samhällsmål följs upp och analyseras.

Bekämpningsmedel, Utsläpp