Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion, 2018

Utsläppen av fosfor har ökat

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2020-07-01 9.30

En svag minskning av utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk kan skönjas under de senaste tio åren. SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor har ökat sedan 2016, medan kväveutsläppen har minskat marginellt.

De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala avloppsreningsverk i Sverige uppgick 2018 till cirka 270 ton fosfor, 15 000 ton kväve, 6 500 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 40 500 ton kemiskt syreförbrukande material (COD-Cr) vid avloppsreningsverken. Statistiken inkluderar bräddningar vid avloppsreningsverket, dvs utsläpp av helt eller delvis obehandlat avloppsvatten som kan behöva ske vid höga nederbördsmängder eller tekniska fel. Utsläppen av fosfor och COD-Cr ökade medan kväve och BOD7 minskade marginellt i jämförelse med 2016. I ett tioårigt perspektiv är dock trenden att utsläppen av samtliga parametrar minskar svagt.

Tabell 1. Utsläpp från kommunala reningsverk 2018 inom havsbassänger samt totalt vartannat år 2008-2018
HavsbassängTot-PTot-NBOD7COD-Cr
Bottenviken 12 1 307 622 2 061
Bottenhavet 33 3 508 1 160 5 133
Östersjön 121 6 020 2 367 19 599
Öresund 30 926 542 3 138
Kattegatt 65 2 990 1 741 9 907
Skagerrak 5 232 116 646
Totalt 2018 266 14 982 6 548 40 483
Totalt 2016 237 15 414 6 612 35 257
Totalt 2014 260 15 743 7 549 44 496
Totalt 2012 275 17 120 7 993 47 264
Totalt 2010 267 17 419 7 908 46 510
Totalt 2008 313 18 433 7 447 46 893

De genomsnittliga reningsgraderna har sedan 2016 minskat något för fosfor, men har ökat för kväve och är oförändrat för BOD7. I ett tioårigt perspektiv har dock reningsgraderna för fosfor och BOD7 varit stabila medan de för kväve har ökat.

Tabell 2. In- och utgående mängder av fosfor, kväve och BOD7 vid kommunala avloppsreningsverk samt motsvarande reningsgrad, vartannat år 2008-2018
 FosforKväveBOD7
 InUtRenings-gradInUtRenings-gradInUtRenings-grad
 tonton%tonton%tonton%
Totalt 2018 5 351 266 95 41 294 14 982 64 224 533 6 548 97
2016 5 546 237 96 41 049 15 414 62 215 488 6 612 97
2014 5 176 260 95 41 340 15 743 62 208 340 7 549 96
2012 5 307 275 95 41 967 17 120 59 196 706 7 993 96
2010 5 563 267 95 42 292 17 419 59 202 100 7 908 96
2008 6 346 313 95 42 360 18 433 56 202 717 7 447 96

Spridning på åkermark största användningsområdet för avloppsslam

Spridning av slam på jordbruksmark är 2018 fortsatt, sedan 2016, den största enskilda användningskategorin för avloppsslam från svenska kommunala avloppsreningsverk. Summan av användningen av slam i jordbruket beräknas till cirka 83 000 ton torrsubstans, vilket motsvarar 39 procent av den totala nettoproduktionen. Jämfört med 2016 års användning av slam på åkermark utgör det en ökning med fem procentenheter. Anläggningsjord stod för den näst högsta andelen av slamanvändningen med 54 000 ton, vilket mots-varar 26 procent av nettoproduktionen – en minskning med en procentenhet sedan 2016. På tredje plats kommer deponitäckning (där slam används för att etablera ett växtskikt över en befintlig deponi) med 36 200 ton, vilket motsvarar 17 procent av nettoproduktionen – en minskning med fem procentenheter sedan 2016.

Avloppsreningsverkens totala produktion av slam år 2018 uppskattas till cirka 212 000 ton torrsubstans, vilket innebär en ökning med 3,6 procent sedan 2016.

Tabell 3. Slamproduktion och -användning, vartannat år 2008–2018. Riket
  Användningskategorier (ton)
ÅrProduktion (ton)ÅkermarkSkogsmarkAnläggningsjord med normal fosforhaltAnläggningsjord med hög fosforhaltDeponitäckning, tätskiktFörbränning utan fosforutvinningFörbränning med fosforutvinningDeponiAnnan användningLagerEj redovisad användning
2018 211 604 82 288 137 26 271 27 768 36 199 2 816 0 2 299 21 095 12 466 265
2016 204 253 69 506 150 23 908 31 733 44 506 4 154 0 3 060 14 368 11 157 1 711
2014 200 510 50 950 570 20 130 38 980 47 520 1 790 380 3 560 20 040 13 650 2 940
2012 207 460 48 340 1 280 25 510 41 140 47 450 1 290 190 7 130 23 580 2 470 9 080
2010 203 520 50 460 1 680 26 710 38 500 41 490 2 220 230 7 540 17 260 17 390 40
2008 213 790 55 640 1 920 17 580 40 510 42 510 330 130 6 240 15 180 6 790 26 990

Halter av näringsämnen, metaller och organiska miljögifter i avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk redovisas i tabell 4, uppdelat på storleksklasser för avloppsreningsverken. 

Tabell 4. Halter av näringsämnen, metaller och organiska miljögifter i avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk
 Medelvärden, mg/kg TS
 Personekvivalenter (dim)
  –19 99920 000–99 999 100 000– Totalt
    201820162014201220102008
Fosfor 18 270 25 288 31 617 26 500 26 857 26 360 26 410 27 640 27 740
Kväve 36 552 44 243 51 950 45 934 45 330 45 150 43 010 44 080 42 590
Kadmium 0,7 0,8 0,7 0,7 0,8 0,9 1 0,9 0,8
Krom 17,6 26,5 21,5 22,1 23,1 24,2 28 28,8 28,3
Koppar 270 323,9 374,6 335,3 342,8 348 352,7 347,3 335,3
Kvicksilver 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Nickel 11,8 16 19,8 16,8 16,5 16,3 17,4 16,6 16,9
Bly 13,7 16,7 17 16,2 16,1 19,4 22,1 21,9 22,4
Zink 486,3 585,4 587,3 562,5 572 568,2 601,5 570,1 544,3
Nonylfenol 2,6 3,5 5,8 4,3 6,4 7,2 8,6 10,3 10,6
PAH 0,34 0,48 0,88 0,63 0,68 0,85 0,88 0,94 0,98
PCB 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,05 0,04 0,04 0,05

Statistiken finns nu i Statistikdatabasen

Statistiken som publicerats i SM för utsläppsåren 2018, 2016 och 2014 finns redovisade i SCB:s statistikdatabas, SSD. I SSD kan tabellerna skräddarsys genom att välja ut de variabler och redovis-ningsgrupper som passar användarens behov. Det finns även möj-lighet att exportera statistiken till andra filformat för vidare bear-betning samt att använda SCB:s API för att göra automatiserade uttag.

Definitioner och förklaringar

Information om biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och kemiskt syreförbrukande material (COD-Cr) återfinns på Naturvårdsverkets hemsida.

Utsläpp i siffror - Biokemisk syreförbrukning, BOD7
Utsläpp i siffror - Kemisk syreförbrukning, COD-Cr

Publikation

Mer detaljerad statistik om utsläppen till vatten via kommunala avloppsreningsverk och från viss industri finns i Utsläpp till vatten och slamproduktion 2018.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

Naturvårdsverket

Adress
106 48 Stockholm

Producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Alexander Dimberg

Telefon
010-479 44 17
E-post
alexander.dimberg@scb.se