Till innehåll på sidan

Utsläpp till vatten och slamproduktion 2020

Utsläppen fortsätter att minska

Statistiknyhet från SCB och Naturvårdsverket 2022-11-17 8.00

SCB:s senaste statistik visar att utsläppen av fosfor och kväve har minskat sedan 2018. Utsläppen till vatten från våra kommunala avloppsreningsverk har minskat under en längre tid.

De totala utsläppen av näringsämnen och syreförbrukande substanser från kommunala avloppsreningsverk i Sverige uppgick 2020 till cirka 250 ton fosfor, 15 000 ton kväve, 6 000 ton biokemiskt syreförbrukande material (BOD7) och 39 000 ton kemiskt syreförbrukande material (CODCr) vid avloppsreningsverken. Statistiken inkluderar bräddningar vid avloppsreningsverket, dvs utsläpp av helt eller delvis obehandlat avloppsvatten som kan behöva ske vid höga nederbördsmängder eller tekniska fel. Utsläppen av fosfor, kväve, BOD7 och CODCr minskade i jämförelse med 2018.

Utsläpp från kommunala reningsverk 2020 inom havsbassänger samt totalt vartannat år 1987-2020, ton
Havsbassäng Tot-P Tot-N BOD7 COD-Cr
Bottenviken 14 1 275 632 2 084
Bottenhavet 34 3 472 1 100 4 913
Östersjön 103 5 966 1 883 18 739
Öresund 27 864 419 2 844
Kattegatt 66 2 979 1 686 9 906
Skagerrak 5 223 102 659
Totalt 2020 249 14 779 5 822 39 145
2018 266 14 982 6 548 40 483
2016 237 15 414 6 612 35 257
2014 260 15 743 7 549 44 496
2012 275 17 120 7 993 47 264
2010 267 17 419 7 908 46 510
2008 313 18 433 7 447 46 893
2006 362 18 347 8 570 50 118
2004 318 17 779 7 869 48 315
2002 351 18 036 8 158 49 903
2000 424 18 977 9 784 57 472
1998 430 21 376 11 270 58 463
1995 470 25 940 13 060 66 840
1992 470 25 310 12 205 62 190
1990 655 26 200 14 050 69 150
1987 1 050 25 600 16 700 66 300

De genomsnittliga reningsgraderna har sedan 2018 ökat något för kväve, men varit oförändrad för fosfor och för BOD7. I ett tioårigt perspektiv har dock reningsgraderna för fosfor och BOD7 varit stabila medan de för kväve har ökat.

In- och utgående mängder av fosfor, kväve och BOD7 vid kommunala av-loppsreningsverk samt motsvarande reningsgrad, vartannat år 1998-2020
  Fosfor Kväve BOD7
  In Ut Renings-grad In Ut Renings-grad In Ut Renings-grad
  ton ton % ton ton % ton ton %
Totalt 2020 5 095 249 95 41 737 14 779 65 208 770 5 822 97
2018 5 351 266 95 41 294 14 982 64 224 533 6 548 97
2016 5 546 237 96 41 049 15 414 62 215 488 6 612 97
2014 5 176 260 95 41 340 15 743 62 208 340 7 549 96
2012 5 307 275 95 41 967 17 120 59 196 706 7 993 96
2010 5 563 267 95 42 292 17 419 59 202 100 7 908 96
2008 6 346 313 95 42 360 18 433 56 202 717 7 447 96
2006 6 948 362 95 42 956 18 347 57 207 611 8 570 96
2004 7 113 318 96 41 417 17 779 57 207 736 7 869 96
2002 7 090 351 95 40 999 18 036 56 208 201 8 158 96
2000 7 743 424 95 41 269 18 977 54 213 923 9 784 95
1998 6 578 430 94 40 086 21 376 47 207 471 11 271 95

Spridning på åkermark är fortsatt största användningsområdet för avloppsslam

Spridning av slam på jordbruksmark 2020 är den största enskilda användningskategorin för avloppsslam från svenska kommunala avloppsreningsverk. Summan av användningen av slam i jordbruket beräknas till ca 96 000 ton torrsubstans, vilket motsvarar 46 procent av den totala nettoproduktionen. Jämfört med 2018 års användning av slam på åkermark utgör det en ökning med sju procentenheter.   

Avloppsreningsverkens totala produktion av slam år 2020 uppskattas till ca 208 000 ton torrsubstans, vilket innebär en minskning med 1,5 procent sedan 2018.

Slamproduktion och –användning, vartannat år 2008-2020
    Användningskategorier, ton
  Produktion, ton Åker-mark Skogs-mark Anl. Jord normal P Anl. Jord Hög P Deponi-täckn. Tätskikt Förbränn-ing Ej P utv. Förbräning Deponi Annan anv. Lager Ej redo-visad anv.
Riket 2020 208 348 96 328 440 26 281 20 981 33 636 5 158 0 1 697 12 252 10 432 1 142
Riket 2018 211 604 82 288 137 26 271 27 768 36 199 2 816 0 2 299 21 095 12 466 265
Riket 2016 204 253 69 506 150 23 908 31 733 44 506 4 154 0 3 060 14 368 11 157 1 711
Riket 2014 200 510 50 950 570 20 130 38 980 47 520 1 790 380 3 560 20 040 13 650 2 940
Riket 2012 207 460 48 340 1 280 25 510 41 140 47 450 1 290 190 7 130 23 580 2 470 9 080
Riket 2010 203 520 50 460 1 680 26 710 38 500 41 490 2 220 230 7 540 17 260 17 390 40
Riket 2008 213 790 55 640 1 920 17 580 40 510 42 510 330 130 6 240 15 180 6 790 26 990

Halter av näringsämnen, metaller och organiska miljögifter i avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk redovisas i tabell 4, uppdelat på storleksklasser för avloppsreningsverken.

Halter av näringsämnen, metaller och organiska miljögifter i avloppsslam från kommunala avloppsreningsverk
  Medelvärden, mg/kg TS
  Personekvivalenter (dim)


             
  0–20 000 20 001– 100 000 100 001– Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt Totalt
    2020 2018 2016 2014 2012 2010 2008
Fosfor 19 292 26 300 31 910 27 162 26 500 26 857 26 360 26 410 27 640 27 740
Kväve 38 571 45 546 51 719 46 672 45 934 45 330 45 150 43 010 44 080 42 590
Kadmium 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 0,9 1 0,9 0,8
Krom 20,5 24,6 22,1 22,5 22,1 23,1 24,2 28 28,8 28,3
Koppar 280,1 310,8 376,6 333,3 335,3 342,8 348 352,7 347,3 335,3
Kvicksilver 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6
Nickel 14,3 14,8 20,6 17,3 16,8 16,5 16,3 17,4 16,6 16,9
Bly 14,1 15,7 18,4 16,6 16,2 16,1 19,4 22,1 21,9 22,4
Zink 465,1 507,7 527,8 506,5 562,5 572 568,2 601,5 570,1 544,3
Nonylfenol 2,6 2,9 4,7 3,7 4,3 6,4 7,2 8,6 10,3 10,6
PAH 0,29 0,38 1 0,64 0,6 0,68 0,85 0,88 0,94 0,98
PCB 0,01 0,01 0,02 0,02 0 0,03 0,05 0,04 0,04 0,05

Statistiken finns även i SSD

Statistiken som publicerats i SM för utsläppsåren 2020, 2018, 2016 och 2014 finns redovisade i SCB:s statistikdatabas, SSD. I SSD kan tabellerna skräddarsys genom att välja ut de variabler och redovisningsgrupper som passar användarens behov. Det finns även möjlighet att exportera statistiken till andra filformat för vidare bearbetning samt att använda SCB:s API för att göra automatiserade uttag.

Publikation

Mer detaljerad statistik om utsläppen till vatten via kommunala avloppsreningsverk och från viss industri finns i Utsläpp till vatten och slamproduktion 2020.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Martin Villner

Telefon
010-479 45 61
E-post
martin.villner@scb.se