Till innehåll på sidan

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2020:

Industrins vattenanvändning oförändrad

Statistiknyhet från SCB 2021-10-15 9.30

Industrin använde 2 097 miljoner kubikmeter vatten förra året. Det innebär att industrins vattenanvändning är i stort sett oförändrad jämfört med 2015 då den senaste mätningen gjordes.

Industrin är den samhällssektor som använder mest vatten i Sverige och står för omkring två tredjedelar av den totala vattenanvändningen i samhället. Efter att ha legat på relativt höga nivåer under efterkrigstiden, minskade industrins vattenanvändning kraftigt under 1970-talet, för att därefter plana ut.

Troliga orsaker till den minskade vattenanvändningen i ett långtidsperspektiv är strukturomvandlingen inom industrin där vissa typer av vattenintensiv industri försvann från Sverige i kombination med introduktion av mer vattensnåla produktionsprocesser. Från 1980-talet fram tills idag har vattenanvändningen legat på en relativt stabil nivå med endast mindre variationer mellan undersökningsomgångarna.

Enligt SCB:s tidigare undersökning använde industrin totalt 2 116 miljoner kubikmeter vatten år 2015 vilket är i nivå med resultaten för 2020. Det går därmed inte att se någon direkt påverkan av Coronapandemin på industrins vattenanvändning.

Industrins totala vattenanvändning, 1983-2020

diagram

Källa:SCB

Uttag av ytvatten dominerar

Ytvatten från egna täkter är den klart dominerande vattenkategorin inom industrin. Cirka 61 procent av det uttagna vattnet kommer från företagens egna ytvattentäkter medan endast cirka 1 procent utgörs av grundvatten.

Även havsvatten utgör en betydande andel av vattenuttaget, men är framförallt knutet till vissa branscher och används i stor utsträckning för kyländamål.

Ökning av inköpt vatten

Inköpt vatten från kommunala vattenverk eller andra leverantörer utgör en totalt sett ganska liten del av industrins vattenuttag. Dock visar årets undersökning på en tydlig ökning av det inköpta vattnets andel sedan förra mätningen 2015. År 2015 utgjorde det inköpta vattnet 7 procent av industrins totala uttag av vatten. I årets undersökning uppgick det inköpta vattnet till 9 procent.

Industrins vattenuttag år 2020 efter typ av vatten

diagram

Källa: SCB

Störst användning i massa- och pappersvaruindustrin

Liksom i tidigare undersökningar visar statistiken att uttag och användning av vatten är mycket ojämnt fördelad mellan olika branscher. Massa- och pappersvaruindustrin är den bransch som har störst uttag och användning, drygt 840 miljoner kubikmeter.

Även industrin för tillverkning av kemikalier och kemikaliska produkter samt stål- och metallverk använder mycket vatten. Tillsammans med massa-, papper- och pappersvaruindustrin uppgår vattenuttaget i dessa branschgrupper till cirka 80 procent av industrins totala uttag.

Definitioner och förklaringar

Industrin avgränsas i undersökningen som de arbetsställen i SCB:s företagsregister som tillhör SNI 2007-kodning 07-33 (gruv- och mineralutvinningsindustrin samt tillverkningsindustrin) med minst 10 anställda. Dessutom ingår arbetsställen inom delar av energisektorn, dvs. delar av SNI 35. Från energisektorn har vattenkraft exkluderats i enlighet med EU-rekommendationer. Kärnkraftverken ingår i undersökningen men inte i totalredovisningen av industrins uttag och användning av vatten. Orsaken är kärnkraftverkens mycket stora direktuttag av havsvatten som om de skulle räknas med försvårar redovisning och tolkning av statistiken. Uppgifter för kärnkraftverken redovisas separat i rapport.

Vattenuttag är det vatten som företagen tar ut från egna täkter eller som de köper in från kommun eller andra företag.

Vattenanvändning är det vatten som de facto används i produktionen på något sätt. Vattenuttaget kan vara större än vattenanvändningen. Framförallt beror detta på att dräneringsvatten från gruvor och mineralbrott räknas in i vattenuttaget men bara i vattenanvändningen om dräneringsvattnet faktiskt används vidare. En ansenlig del av dräneringsvattnet går tillbaka det naturliga kretsloppet utan användning.

Publikation

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet

SCB

Förfrågningar

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se