Till innehåll på sidan

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige 2015:

Vattenanvändningen minskar i Sverige

Statistiknyhet från SCB 2017-10-11 9.30

Den totala vattenanvändningen i Sverige 2015 var cirka 5 procent lägre än 2010. Den minskande vattenanvändningen är framförallt tydlig inom jordbruket och industrin.

Totalt användes cirka 2,4 miljarder kubikmeter sötvatten i Sverige under 2015, vilket är omkring 10 procent mindre än under 2010 då statistiken sammanställdes förra gången. Samtliga sektorer utom Övrig användning bidrog till minskningen av vattenanvändningen men den är mest tydlig inom jordbruket där minskningen var omkring 24 procent och inom industrin som minskade användningen med cirka 14 procent jämfört med 2010. Industrins uttag och användning av havsvatten går dock i motsatt riktning och ökade under samma period med cirka 16 procent.

Industrin använder mest vatten

Även om industrin minskade sin vattenanvändning är den fortfarande den sektor som använder mest vatten. Cirka 61 procent av den totala sötvattenvolymen användes inom industrin. Hushållen stod för drygt 23 procent, övrig användning för 13 procent och jordbruket för endast 3 procent.

Vattenanvändning per användarkategori år 2010 och 2015
 20102015  
VattenanvändningMiljoner
m3
Miljoner
m3
Förändring
i procent
Hushåll, sötvatten 576 565 ‑2
Jordbruk, sötvatten 99 75 ‑24
Industri, sötvatten 1 712 1 478 ‑14
Övrig användning, sötvatten 303 313 3
Industri, havsvatten 550 639 16
Total sötvattenanvändning 2 689 2 431 ‑10
Total vattenanvändning 3 240 3 070 ‑5

Källa:SCB

Mest ytvatten

Cirka 80 procent av sötvattnet som användes 2015 var ytvatten, det vill säga vatten från sjöar och vattendrag. Grundvatten stod för 13 procent och de återstående 7 procenten kunde ej fördelas mellan grund- och ytvatten. Vattenuttagets fördelning mellan grund- och ytvatten har varit relativt stabil över en längre tid.

Vattenuttag efter typ av vatten 1970–2015

Miljoner kubikmeter

Diagram

Källa: SCB

Enskilda uttag dominerar totalt sett – men inte för dricksvatten

Totalt sett dominerar enskilda täkter, mycket på grund av industrins stora uttag av eget vatten. Av det totala vattenuttaget sker 65 procent från egna täkter. När det gäller dricksvatten till hushållen gäller dock det omvända. Omkring 86 procent av det dricksvatten som konsumeras av hushållen kommer från kommunala vattentäkter.

Mycket data i Statistikdatabasen

Statistiken omfattar uppgifter om uttag och användning av vatten efter typ av vatten och användare men även uppgifter om vatten- och avloppslösningar. I samband med årets publicering har en särskild insats gjorts för att tillgängliggöra äldre data i Statistikdatabasen för att möjliggöra uttag av långa tidsserier.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i rapporten Vattenanvändningen i Sverige.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se