Till innehåll på sidan

Vattenuttag och vattenanvändning i Sverige:

De flesta har nu kommunalt vatten och avlopp

Statistiknyhet från SCB 2016-06-23 9.30

Av Sveriges befolkning är omkring 87 procent anslutna till det kommunala vatten- och avloppledningsnätet. Det visar siffror från SCB som för första gången publicerar uppgifter om vatten- och avloppsanslutningar som officiell statistik.

Vatten- och avloppsledningsnäten började byggas ut systematiskt i de större svenska städerna under senare delen av 1800-talet. Motivet för utbyggnaden var framförallt folkhälsan. Via vattenledningsnäten kunde stadsborna förses med rent dricksvatten och avloppsvattnet forslades bort via underjordiska kloaker. Det bidrog bland annat till att stävja spridningen av allvarliga sjukdomar.

Snabb utbyggnad av ledningsnäten på 1960 och 70-talen

Det var dock inte förrän under 1950 och 60-talen som en storskalig utbyggnad av ledningsnätet för vatten och avlopp genomfördes. Även mindre orter omfattades nu av utbyggnaden. År 1960 var cirka hälften av landets befolkning ansluten till vatten- och avloppsnätet men bara tio år senare hade anslutningsgraden ökat till strax över 75 procent. Från och med 1980-talets början avtog takten i utbyggnaden och andelen av befolkningen som är ansluten till vatten- och avloppsledningsnätet har sedan dess ökat endast marginellt.

Antal anslutna respektive ej anslutna till det kommunala dricksvattennätet från 1960 fram till 2014

Diagram

Källa: VAV 1960–1995, Svenska vatten- och avloppsföreningen, Fastighetstaxeringsregistret 2000–2015, Registret över totalbefolkningen 2000–2014, SCB.

Anslutningen varierar mellan kommuner

Sett till landet i sin helhet är andelen av befolkningen som är ansluten till det kommunala nätet cirka 87 procent, men den regionala variationen är stor. I många befolkningstäta storstadskommuner är anslutningsgraden närmast hundraprocentig, medan det i kommuner med stor yta och liten och spridd befolkning är betydligt svårare att effektivt bygga ut ledningsnätet.

Kommuner med låg anslutningsgrad återfinns framförallt i västra delarna av Värmlands län, Jämtlands län samt inlandskommunerna i Västerbottens län. Endast fyra av landets 290 kommuner har dock en anslutningsgrad som understiger 50 procent av befolkningen.

Andelen befolkning ansluten till kommunalt avlopp per kommun 2014

Karta

Källa: Fastighetstaxeringsregistret 2015 och Registret över totalbefolkningen 2014, SCB.

Drygt 690 000 enskilda avlopp

Totalt sett finns i landet drygt 690 000 småhusfastigheter med enskilda avlopp. Av dessa utgörs cirka en tredjedel av småhusfastigheter som används för fritidsändamål. Därtill kommer cirka en kvarts miljon småhusfastigheter som helt saknar avlopp, av vilka nästan 90 procent är småhusfastigheter med låg standard för fritidsändamål.

I normalfallet är de småhusfastigheter som är anslutna till kommunalt vatten också anslutna till kommunalt avlopp. Dock är småhusfastigheter med kommunalt vatten något fler än de med kommunalt avlopp.

Mycket data i Statistikdatabasen

Statistiken omfattar uppgifter om vatten- och avloppslösningar för småhusfastigheter (inklusive småhus på lantbruksfastigheter), så som enskilt eller kommunalt vatten och avlopp, fördelat efter permanent bebodda fastigheter och småhusfastigheter för fritidsändamål. Uppgifterna omfattar också en fördelning av befolkningen på olika typer av vatten och avloppsanslutningar. Statistiken redovisas för riket, län, vattendistrikt och kommuner.

Regionalt nerbrutna uppgifter har tagits fram för det senast tillgängliga året 2014 samt med femårsintervall tillbaka till och med år 2000. Även en lång tidsserie har tagits fram för riket som beskriver totalbefolkningen fördelat på kommunalt respektive ej kommunalt vatten och avlopp från år 1960 fram till 2014.

Definitioner och förklaringar

Statistiken om vatten- och avloppslösningar baseras på bearbetningar av uppgifter i fastighetstaxeringen. Den som äger en småhusfastighet är skyldig att genom fastighetsdeklarationen lämna uppgifter om vilken typ av vatten- och avloppsanslutning fastigheten har. Uppgifterna används av Skatteverket för att fastställa taxeringsvärdet för småhusfastigheter.

För att kunna beräkna hur stor del av befolkningen som är ansluten till respektive typ av vatten och avlopp har uppgifterna i fastighetstaxeringen kopplats samman med befolkningsuppgifter från registret över totalbefolkningen (RTB) via folkbokföringsadress.

Eftersom flerbostadshus och specialbostäder är undantagna kraven på uppgifter om vatten- och avloppslösningar i fastighetstaxeringen, krävs vissa förenklade antagande för att kunna fördela hela befolkningen efter vatten- och avloppsanslutning. Antagandet har gjorts att samtliga folkbokförda på fastigheter taxerade som flerbostadshus eller specialbostäder är anslutna till kommunalt vatten och avlopp. Omkring 99 procent av flerbostadshus med en folkbokförd befolkning är belägna i tätorter.

Statistikdatabasen

Ytterligare information finns i Statistikdatabasen

Använd gärna fakta ur den här statistiknyheten men kom ihåg att ange Källa: SCB.

Statistikansvarig myndighet och producent

SCB, Miljöekonomi och miljö

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna

Förfrågningar

Jerker Moström

Telefon
010-479 40 31
E-post
jerker.mostrom@scb.se